Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131510
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Lukijanskaitė, Gintarė
Supervisor: Vasiliauskaitė, Aušra
Title: Giedojimo liturgijoje reikšmė Naujajai Evangelizacijai
Other Title: The significance of chanting in liturgy for a New Evangelization
Extent: 44 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Bruožai;Features;Evangelizacija;Evangelization;Giedojimas;Chanting;Liturgija;Liturgy;Naujoji Evangelizacija;New Evangelization;Reikšmė;Meaning
Abstract: Baigiamojo darbo tyrimo klausimas: kokią reikšmę giedojimas liturgijoje turi Naujajai Evangelizacijai? Tyrimo objektas - giedojimo liturgijoje reikšmė Naujajai Evangelizacijai. Tyrimo tikslas - atskleisti giedojimo liturgijoje reikšmę Naujajai Evangelizacijai. Tyrimo uždaviniai: 1) atskleisti giedojimo liturgijoje sampratą ir reikšmę po Vatikano II Susirinkimo; 2) apibrėžti Naujosios Evangelizacijos sampratą, svarbą ir bruožus Katalikų Bažnyčios mokymo aspektu; 3) atskleisti ryšį tarp giedojimo liturgijoje ir Naujosios Evangelizacijos. Tyrimo rezultatai. Pirmojoje darbo dalyje atskleista giedojimo liturgijoje samprata ir reikšmė po Vatikano II Susirinkimo, pradedant liturgijos sampratos nagrinėjimu, giedojimo liturgijoje sampratos atskleidimu ir baigiant giedojimo kaip aktyvaus bendruomenės dalyvavimo liturgijoje atskleidimu Vatikano II Susirinkimo šviesoje. Parodyta, kad giedojimas liturgijoje yra liturgijos dalis, už kurią atsakinga visa bendruomenė susirinkusi švęsti liturgijos. Giedojimas liturgijoje yra bendruomeninis Dievo žodžio skelbimas ir priėmimas. Antrojoje darbo dalyje apibrėžta Naujosios Evangelizacijos samprata, svarba ir bruožai Katalikų Bažnyčios mokymo aspektu. Geriausiai Naujosios Evangelizacijos samprata atsiskleidžia per bruožus: Evangelijos skelbimas – Bažnyčios misija, krypsta į Bažnyčios vidų, skirta asmenims ir kultūroms, apima visą gyvenimą, pasižymi misijiniu dvasingumu. Naujosios Evangelizacijos svarba pasireiškia per Vatikano II Susirinkimo šviesoje atgimusį kristocentriškumą. Trečiojoje darbo dalyje atskleistas ryšys tarp giedojimo liturgijoje ir Naujosios Evangelizacijos. Per Dievo žodžio skelbimą liturginiame giedojime, kuris pasižymi Naujosios Evangelizacijos bruožais, giedojimo liturgijoje universalumą ir Evangelijos skelbimo misijos visuotinumą atsiskleidžia sinerginis ryšys tarp giedojimo liturgijoje ir Naujosios Evangelizacijos. Per sinerginį ryšį giedojimas liturgijoje tampa Naujosios Evangelizacijos būdu. Teisingai pritaikytas, Dievo žodžio persmelktas giedojimas liturgijoje tampa gyvenimo dialogu tarp Dievo ir susirinkusios bendruomenės.
The research question of the thesis is what significance does chanting in the liturgy have for the New Evangelization? The object of the thesis is the significance of chanting in the liturgy for the New Evangelization. The thesis aim is to reveal the significance of chanting in the liturgy for the New Evangelization. The task of the final thesis is to reveal the concept and meaning of chanting in the liturgy after the Second Vatican Council. To define the concept, importance and features of the New Evangelization in the teaching aspect of the Catholic Church. To reveal the connection between chanting in the liturgy and the New Evangelization. Conclusions. The first part of the thesis reveals the concept and significance of chanting in the liturgy after the Second Vatican Council, starting with the concept of liturgy, revealing the concept of chanting in the liturgy and ending with chanting as active community participation in the liturgy in the light of the Second Vatican Council. Chanting in the liturgy has been shown to be part of the liturgy for which the whole community gathered to celebrate the liturgy is responsible. Chanting in the liturgy is the communal proclamation and acceptance of the word of God. The second part of the work defines the concept, importance and features of the New Evangelization in terms of the teaching of the Catholic Church. The concept of the New Evangelization is best revealed through its features: The proclamation of the Gospel - the mission of the Church, directed towards the interior of the Church, for individuals and cultures, encompasses all life, is characterized by missional spirituality. The importance of the New Evangelization is manifested through the revived Christocentricity in the light of the Second Vatican Council. The third part of the work reveals the connection between chanting in the liturgy and the New Evangelization. Through the proclamation of the word of God in the liturgical chanting, which is characterized by the New Evangelization, the universality of chanting in the liturgy and the universality of the mission of the proclamation of the Gospel reveal a synergistic connection between chanting in the liturgy and the New Evangelization. Through a synergistic connection, chanting in the liturgy becomes a way of the New Evangelization. Properly applied, permeated by the word of God, chanting in the liturgy becomes a dialogue of life between God and the assembled community.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131510
Appears in Collections:2021 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
gintare_lukijanskaite_bd.pdf543.32 kBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.