Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131417
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bagušauskaitė, Vilija
Supervisor: Neifachas, Sergejus
Title: Ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo organizavimas
Other Title: A teacher's point of view on the organization of distance education for pre-school children
Extent: 56 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Nuotolinis ugdymas;Distance education;Skaitmeninė kompetencija;Digital competencies;Samprata;Concept
Abstract: Vilija Bagušauskaitė. Ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinio ugdymo organizavimas. Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programos bakalauro darbas / darbo vadovas doc. dr. Sergejus Neifachas; Vytauto Didžiojo universitetas. Švietimo akademija.– Vilnius, 2021. – 56psl. Tyrimo problema: Įvertinti pedagogų skaitmenines kompetencijas, jų pritaikymą praktiškai. Tikslas: Atskleisti nuotolinio ugdymo proceso organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Uždaviniai: 1) Išanalizuoti Lietuvos ir Europos švietimo dokumentus, mokslinę, metodinę literatūrą apie ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) proceso organizavimą nuotoliniu būdu; 2) Išsiaiškinti nuotolinio ugdymo(si) proceso organizavimo ypatumus ikimokyklinėje įstaigoje; 3) Atskleisti pedagogų kompetencijas organizuojant ikimokyklinio amžiaus vaikų nuotolinį ugdymą. Metodai: Literatūros šaltinių analizė; apklausa pedagogams; stebėjimo protokolų pildymas stebint pedagogus. Tiriamieji: Pedagogės dirbančios ugdymo įstaigoje. Tyrimo rezultatai: Tyrimo metu buvo pastebėta, jog daugeliui pedagogų dirbant nuotoliniu ugdymo metu problemų daug nekilo. Pedagogai gilino ir gilina žinias skaitmeninės kompetencijos srityje, sukauptas žinias taiko praktiškai bei dalinasi savo patirtimi su kitomis kolegėmis. Naudojasi įvairiomis skaitmeninėmis priemonėmis, tokiomis kaip: planšetės, kompiuteriai, telefonai. Atrado įvairių internetinių puslapių kuriuose galima rasti daug informacijos apie vaikų ugdymą, veiklas. Pedagogai mato, jog nuotolinis ugdymas turi nemažai teigiamų apsektų: laiko planavimas, glaudus ryšys su tėvais, atrasti nauji ugdymo būdai, technologijų taikymas praktikoje. Duomenų analizė parodė, jog pedagogams tai buvo naujas neišbandytas metodas kuris suteikė daug naujų galimybių. Pedagogai pasinaudojo galimybe ir skyrė daugiau laiko asmeniniams nuotoliniams susitikimams atskirai su kiekvienu iš vaikų. Galimybe planuoti savo laiką, dėliotis dienotvarkę pagal save.
Research problem: To evaluate pedagogical digital competence, their application in practice. Objective: To reveal the organization of the distance education process in a pre-school education institution. Tasks: 1) To analyze Lithuanian and European educational documents, scientific and methodological literature on the organization of the process of education of preschool children at a distance; 2) To find out the peculiarities of the organization of the distance education process in a preschool institution; 3) Reveal pedagogical competencies by organizing distance education of preschool children. Methods: Analysis of literature sources; survey for teachers; filling in the observation protocol while observing teachers. Subjects: Teachers working in an educational institution. Results of the research: During the research it was noticed that many educators work during distance education with many daughters. Educators deepen and deepen their knowledge in the field of digital competence, apply the accumulated knowledge in practice and share their experience with other colleagues. Uses various digital tools such as: tablets, computers, telephones. Discovered various possibilities of web pages to find a lot of information about children's education and activities. Educators see that distance education has significant positive aspects: time planning, close contact with parents, new ways of education are discovered, technology application practice. During the analysis of the data, it was a new untested method for educators that provided many new opportunities. Educators took the opportunity to devote more time to face-to-face remote meetings with each of the children. Ability to plan your time, set the agenda according to yourself.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131417
Appears in Collections:2021 m. (ŠA bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons