Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131390
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Jakubavičiūtė, Ieva
Supervisor: Didvalis, Linas
Title: Implementing the Constitution in practice: the civil rights situation in the People's Republic of China since 1982
Other Title: Konstitucijos įgyvendinimas praktikoje: pilietinių teisių padėtis Kinijos Liaudies Respublikoje nuo 1982 m.
Extent: 45 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Constitution;China;Implementation;Civil rights;Konstitucija;Kinija;Įgyvendinimas;Pilietinės teisės
Abstract: The bachelor thesis analyses China’s Constitution implementation in practice, the main objective, specifically focusing on civil rights that the citizens possess – the right to vote and stand for the free and democratic elections and freedom of expression. The research aims to analyze implementation’s success and consistency. First task is to describe Constitution as the social contract, its functions, and main ideas. Following, present the background of constitutions in authoritarian regimes, with examples of why there is a need to have it, if in many cases not followed and conducted. Third task is to research China’s constitutional development from 1954 to 1982. Moreover, including the Current Constitution’s main features, objectives, described rights, and freedoms. Furthermore, using collected information, fourth task is to distinguish concrete examples of the implementation in practice: local elections, Chinese Communist Party as the hegemonic political power, participation of independent candidates. Along with restrictions on freedom of expression: prior constraints, and impact of COVID-19 pandemic. China declares itself as a socialistic republic with the highest law of the state’s Constitution. All modern legal states’ basis of function is Constitution, which defines political system and structure, citizens’ duties and rights, and overall identity of the nation. However, in some cases, the theory varies very significantly from the practice, as the states are victims of authoritarian regimes, coups, military leaders, corruption, etc. Implementation of the Constitution as the supreme law of the state demonstrates the successful function of the political system and processes. In recent years, mass media and political scientists executed numerous examples coming from China, where many declared freedoms and theoretical ideas in Constitution are trampled. Therefore, the third chapter analyses how the Constitution is implemented regarding civil rights: people's right to vote in fair and democratic elections and stand for them as well as one of the fundamental human rights – freedom of expression. Both of these are heavily constrained by the Communist Party and government, using various tools of oppression: restraints, imprisonment, heavy regulations and censorship, etc. Therefore, constitutional law is violated, and the constitution faces serious problems of legitimacy
Bakalauriniame darbe analizuojamas Kinijos Konstitucijos įgyvendinimas praktikoje, tai yra tyrimo pagrindinis tikslas, daugiausia dėmesio skiriant piliečių teisėms - balsavimo ir dalyvavimo teise demokratiškuose ir laisvuose rinkimuose, bei saviraiškos laisve. Jų sėkmę ir nuoseklumą įgyvendinant. Pirmoji darbo užduotis yra apibūdinti Konstituciją kaip socialinę sutartį tarp šalies piliečių, jos funkcijas ir pagrindines idėjas. Tęsiant atlikti autoritarinių režimų konstitucijų analizę su pavyzdžiais, kodėl reikia ją turėti, jei daugeliu atvejų nesilaikoma ir susiduriama su rimtomis vykdymo problemomis. Trečioji užduotis yra ištirti Kinijos konstitucinę raidą nuo 1954 iki 1982 m. Įtraukiant dabartinės Konstitucijos pagrindinius bruožus, tikslus, aprašytas teises ir laisves. Be to, naudojant surinktą informaciją, ketvirtoji užduotis yra atskirti konkrečius praktinio įgyvendinimo pavyzdžius: vietos regioniniai rinkimai, Kinijos komunistų partija kaip hegemoninė politinė galia, nepriklausomų kandidatų dalyvavimas. Kartu su saviraiškos laisvės apribojimais ir COVID-19 pandemijos poveikiu. Kinija deklaruoja esanti socialistinė respublika, turinti aukščiausią valstybės įstatymą - Konstituciją. Visų šiuolaikinių teisinių valstybių funkcijų pagrindas yra šalies konstitucija, apibrėžianti politinę sistemą ir struktūrą, piliečių pareigas ir teises bei bendrą tautos tapatumą. Tačiau kai kuriais atvejais teorija labai skiriasi nuo praktikos, nes valstybės yra autoritarinių režimų, perversmų, karinių lyderių, korupcijos ir kt. aukos. Konstitucijos, kaip aukščiausio įstatymo, įgyvendinimas rodo sėkmingą politinės sistemos funkciją. ir procesus. Pastaraisiais metais žiniasklaida ir politologai aprašė daugybę pavyzdžių iš Kinijos, kur sutrypta daugybė Konstitucijoje deklaruotų laisvių ir teorinių idėjų. Todėl trečiajame skyriuje analizuojama, kaip Konstitucija įgyvendinama atsižvelgiant į pilietines teises: žmonių teisę balsuoti sąžininguose ir demokratiniuose rinkimuose ir juose dalyvauti, taip pat vieną iš pagrindinių žmogaus teisių - saviraiškos laisvę. Kinijos komunistų partija ir vyriausybė jas abi labai varžo, naudodamiesi įvairiais priespaudos įrankiais: suvaržymais, įkalinimu, griežtais reglamentais ir cenzūra ir kt. Todėl pažeidžiama konstitucinė teisė, o konstitucija susiduria su rimtomis teisėtumo problemomis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131390
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons