Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131380
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVagusevičienė, Ilona-
dc.contributor.authorBuckle, Edita-
dc.date.accessioned2021-06-01T06:21:03Z-
dc.date.available2021-06-01T06:21:03Z-
dc.date.issued2021-06-10-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/131380-
dc.description.abstractTyrimo objektas – skirtingos žieminių kviečių veislės: 'Ada', 'Skagen', 'Artist', 'Zeppelin'. Tyrimo tikslas – palyginti skirtingų veislių žieminių kviečių produktyvumą. Tyrimo uždaviniai: 1. Nustatyti skirtingų veislių žieminių kviečių derlingumą. 2. Įvertinti skirtingų veislių žieminių kviečių grūdų kokybę. Tyrimo metodai: Grūdų kokybiniai rodikliai vertinti standartiniais metodais, nustatant grūdų baltymingumo, šlapiojo glitimo kiekio pokyčius, taip pat apskaičiuotas grūdų derlingumas, hektolitro masė ir bamblėjimo tarpsniu nustatytas pasėlio tankumas. Duomenų statistinis patikimumas įvertintas dispersinės analizės metodu programa ANOVA, iš programinio paketo SELEKCIJA. Duomenų patikimumas palygintas su eksperimente tirtų veislių vidutinėmis rodiklių reikšmėmis. Tyrimo rezultatai: Esmingai didžiausias 2019 m. produktyvių stiebų skaičius (1036 vnt. m-2) bamblėjimo tarpsniu nustatytas žieminių kviečių veislės 'Skagen' laukeliuose, esmingai mažiausias, dėl prastesnio rudeninio krūmijimosi, (882,8 vnt. m-2 ir 823,3 vnt. m-2 – veislių 'Ada' ir 'Zeppelin' pasėlyje. Pakankamas kritulių kiekis ir optimali temperatūra lėmė gerą kviečių krūmijimąsi 2020 metais. Esmingai didžiausias pasėlio tankumas (1284,3 vnt. m-2) nustatytas veislės 'Zeppelin' žieminiuose kviečiuose. Didžiausias derlingumas 2019 m. nustatytas žieminių kviečių veislės 'Artist' (9,0 t ha-1 pasėlyje, o 2020 metais derlingiausi buvo veislės 'Ada' (8,7 t ha-1) žieminiai kviečiai. Esmingai didžiausias baltymų (2019 ir 2020 m. – 14,4 proc.), šlapiojo glitimo (2019 m. – 28,5 proc., 2020 m. – 28,2 proc.) kiekis nustatytas veislės 'Ada' žieminių kviečių grūduose. Esmingai prastesnės kokybės grūdus subrandino veislės 'Artist' žieminiai kviečiai: 2019 m. baltymų kiekis – 14,2 proc., šlapiojo glitimo kiekis – 27,9 proc.; 2020 m. – baltymų kiekis – 12,4 proc., šlapiojo glitimo kiekis – 24,5 proc.lt
dc.description.abstractComparison of: different winter wheat varieties – 'Ada', 'Skagen', 'Zeppelin' and 'Artist'. Research objective – compare productivity of different varieties of winter wheat. Research objectives: 1. Determine the yield of different varieties of winter wheat. 2. Determine the quality of each variety of winter wheat. Research methods: Grain quality properties were evaluated using standard methods, by determining grain protein, gluten quantity changes, yield was also calculated. Hectoliter mass and crop density were determined during the stem extension period. Data statistical accuracy was evaluated dispersion analysis method by the ANOVA program, from software package SELEKCIJA. Data reliability was checked by comparing average quality properties of the examined grain varieties. Research results: In 2019 highest productive stem count (1036 per m-2) during stem extension period was identified in 'Skagen' winter wheat fields, lowest (882,8 m-2 and 823,3 m-2) due to less tillering was in 'Ada' and 'Zeppelin' fields. Sufficient rainfall and optimal temperature determined good wheat tillering in 2020. Highest crop density (1284,3 per m-2) was determined in 'Zeppelin' variety of winter wheat. Highest yield in 2019 was determined in winter wheat variety 'Artist' (9,0 t ha-1) field, in 2020 highest yield was in 'Ada' (8,7 t ha-1) winter wheat fields. Highest protein (in 2019 and 2020 – 14,4 %), gluten (in 2019 – 28,5 %, 2020 – 28,2 %) was determined in 'Ada' winter wheat grain. Lowest quality grain was recorded by 'Artist' winter wheat variety: in 2019 protein was 14,2 %, gluten - 27,9 %; 2020 – protein – 12,4 %, gluten – 24,5 %.en
dc.description.sponsorshipAgronomijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio ir maisto mokslų institutaslt
dc.format.extent30 p.-
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas laisvai prieinamas internete / Free access-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectŽieminiai kviečiailt
dc.subjectWinter wheaten
dc.subjectDerlingumaslt
dc.subjectYielden
dc.subjectGrūdų kokybiniai rodikliailt
dc.subjectGrain quality propertiesen
dc.subjectVeislėslt
dc.subjectVarietiesen
dc.subject.otherAgronomija / Agronomy (A001)-
dc.titleSkirtingų veislių žieminių kviečių produktyvumo palyginimaslt
dc.title.alternativeComparison of productivity of different winter wheat varietiesen
dc.typebachelor thesis-
thesis.degree.disciplineAgronomija / Agronomy (B)-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF bak.)
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons