Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131372
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Šmitaitė, Karolina
Supervisor: Atkocevičienė, Virginija
Title: Kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko sodybos ir kaimo turizmo veiklai reikalingų statinių statybos vietai parengimas
Other Title: Preparation of a rural development land management project for the construction site of a farmer’s farmstead and buildings for rural tourism activities
Extent: 41 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas;Rural development land management project;Ūkininko ūkio sodyba;A farmer's homestead;Žemės ūkis;Agricultural activities;Kaimo turizmas;Rural tourism
Abstract: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektas yra vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentas, kuris rengiamas siekiant darniai planuoti kaimiškųjų teritorijų plėtrą, kompleksiškai pakeičiant žemės naudmenų sudėtį. Darbo objektas: sklypas Prienų kaime, Čekiškės seniūnijoje, Čekiškės kadastro vietovėje. Darbo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projekto ūkininko ūkio sodybos ir kaimo turizmo statinių vietos parinkimo projektą įvertinant kaimo turizmo perspektyvas nagrinėjamoje teritorijoje. Uždaviniai: 1. Atlikti pasirinkto žemės sklypo esamos būklės analizę. 2. Parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą suformuojant ūkininko ūkio sodybos ir kaimo turizmo sodybos zonas. 3. Įvertinti kaimo plėtros žemėtvarkos projektinius sprendinius ir esamos būklės veiksnius, lemiančius kaimo turizmo patrauklumą. Darbo metodai: Teisės aktų ir literatūros šaltinių analizės metodas, internetinių šaltinių ir statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo, sisteminimo ir apibendrinimo metodas, grafinio modeliavimo metodas taikant programinę įrangą „Geomap“, informacijai rinkti duomenų bazės: regia.lt, zis.lt, geoportal.lt ir kiti šaltiniai. Darbo rezultatai: Pirmoje darbo dalyje išnagrinėta teisės aktų ir įstatymų apžvalga, bei užsienio autorių požiūris į kaimo turizmą ir jo plėtrą. Antroje darbo dalyje atlikta esamos padėties analizė, parengtas kaimo plėtros žemėtvarkos projektas. Trečioje darbo dalyje įvertinta, kokie ekonominiai, ekologiniai ir socialiniai reiškiniai prisideda prie kaimo turizmo sodybos patrauklumo ir lankomumo. Teorinė ir praktinė reikšmė: projektas atliekamas teoriniu pagrindu, siekiant atkreipti dėmesį į sisteminga kaimo turizmo plėtrą Kauno rajone, atsižvelgiant į poveikio aplinkai vertinimo kriterijus.
The Rural Development Land Management Project is a local level special territorial planning land management document that is prepared in order to plan the development of rural areas in a sustainable way by comprehensively changing the composition of land use. The subject of research: plot in Prienai village, Čekiškė eldership, Čekiškės cadastral area. The aim of the research: to prepare a project for the selection of the location of a farmer's farmstead and rural tourism structures in a rural development land management project, assessing the prospects of rural tourism in the area under consideration. The goals of the research: 1. To perform an analysis of the current condition of the selected land plot. 2. To prepare a rural development land management project by forming the zones of a farmer's farm homestead and rural tourism homestead. 3. To evaluate the design solutions of rural development land management and the factors of the current state that determine the attractiveness of rural tourism. Study methods: Method of analysis of legal acts and literature sources, method of collecting, processing, systematizing and summarizing online sources and statistical data, method of graphical modeling using Geomap software, databases for collecting information: regia.lt, zis.lt, geoportal.lt and others sources. Results of work: The first part of the work examines the review of legal acts and laws, the attitude of foreign authors to rural tourism and its development. In the second part of the work, the analysis of the current situation is performed, the rural development land management project is prepared. In the third workplace, what economic, ecological and social phenomena contribute to the attractiveness and attendance of a rural tourism homestead. Theoretical and practical meaning: the project is carried out on a theoretical basis in order to draw attention to the systematic development of rural tourism in Kaunas district, taking into account the environmental impact assessment criteria.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131372
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
karolina_smitaite_bd.pdf1.47 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.