Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131306
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Jakštaitė, Julija
Supervisor: Rimaitė, Aušra
Title: Political discourse of feminism in mass media: the case study of Kamala Harris as vice president of United States of America
Other Title: Politinis feminizmo diskursas žiniasklaidoje: Jungtinių Amerikos Valstijų viceprezidentės Kamalos Harris atvejo analizė
Extent: 48 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Feminism;Kamala Harris;Political communication;Leadership;Feminizmas;Kamala Harris;Politinė komunikacija;Lyderystė
Abstract: Relevance and novelty. Kamala Harris for the past year stays attributed to top female leaders in the world. During same time, mass media is in its peak of popularity and holds a power of manipulating political discourse, that brings a concern how mass media can jolt on reality, and how its agenda settings have impact to worldviews Problem. How specific mass media representatives communicate the political discourse of feminism and cover the analysis: are womenapoliticiansadisadvantaged inatheir mediaacoverage? Aim: To analyse Kamala Harris political discourse on feminism in mass media 2020-2021. Objectives: 1) To do political female leadership and mass media theoretical analysis. 2)To analyse core ideas, movements, and types of feminism.3) To explore and examine Kamala’s Harris political career as the Vice President of The United States of America. 4) To do a research of mass media and find out how Kamala Harris is presented in mass media channels. 5) To do the analysis of how mass media represents her feministic ideas. Methods: Scientific literature analysis, document analysis, qualitative content analysis. Sample: 20 articles. Research period: November 2020 – April 2021. Research results. Kamala Harris as political leader is presented in different mass media channels. But empirical research results show that Kamala Harris is not always connected with feministic ideas. But she is presented as female saviour, and defender of women rights. The main feministic ideas related with Kamala Harris political discourse are 1)equality, 2) racial division, 3) eco-feminism and 4) public health. Mass media presents Kamala Harris initiated political decisions and her efforts to implement them. In mass media articles as the biggest problems which women faces are identified: violation, discrimination, stigmatization, deprivation. Kamala Harris political discourse on feminism is emphasized as empowering of women to stand up for their rights, to be leaders
Svarba ir aktualumas. Pastarųjų metų laikotarpiu, Kamala Haris yra priskiriama kaip viena iš svarbiausių moterų lyderių pasaulyje. Tuo pačiu metu masinė žiniasklaida yra populiarumo viršūnėje ir turi manipuliavimo politiniu diskursu galią. Tai kelia susirūpinimą, kaip masinė žiniasklaida gali iškraipyti realybę ir kaip jos darbo vykdymo tvarka turi įtakos pasaulėžiūrai. Problema. Kaip konkretūs masinės žiniasklaidos atstovai perteikia politinį feminizmo diskursą ir pateikti analizę: ar moterys yra nepalankiai atvaizduojamos žiniasklaidoje? Tikslas. Išanalizuoti Kamalos Haris politinį diskursą apie feminizmą žiniasklaidoje 2020–2021 m. Užduotys: 1) Atlikti politinę moterų lyderystės ir žiniasklaidos teorinę analizę. 2) Išanalizuoti pagrindines feminizmo idėjas, judėjimus ir tipus. 3) Tyrinėti ir išnagrinėti Kamalos Haris, kaip Jungtinių Amerikos Valstijų viceprezidentės, karjerą. 4) Atlikti visuomenės informavimo priemonių tyrimą ir sužinoti, kaip Kamala Harris pristatoma žiniasklaidos kanaluose. 5) Išanalizuoti, kaip žiniasklaida reprezentuoja jos feministines idėjas. Metodai: Mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, kokybinė turinio analizė. Imtis: 20 straipsnių. Tyrimo laikotarpis: 2020 Lapkritis – 2021 Balandis. Tyrimo rezultatai. Kamala Haris, kaip politinė lyderė, pristatoma įvairiuose masinės žiniasklaidos kanaluose. Tačiau empirinių tyrimų rezultatai rodo, kad Kamala Haris ne visada susijusi su feministinėmis idėjomis. Tačiau ji pristatoma kaip moterų gelbėtoja ir moterų teisių gynėja. Pagrindinės feministinės idėjos, susijusios su Kamala Haris politiniu diskursu, yra 1) lygybė, 2) rasinis susiskaldymas, 3) ekofeminizmas ir 4) visuomenės sveikata. Masinė žiniasklaida pristato Kamalos Haris inicijuotus politinius sprendimus ir jos pastangas juos įgyvendinti. Masinės žiniasklaidos straipsniuose nustatomos didžiausios problemos, su kuriomis susiduria moterys: smurtas, diskriminacija, stigmatizacija, nepriteklius. Kamalos Haris politinis diskursas apie feminizmą apibūdinamas kaip suteikiantis moterims galių ginti savo teises, būti lyderėmis
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131306
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.