Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131305
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Reičiūnaitė, Austėja
Supervisor: Atkocevičienė, Virginija
Title: Jurbarko rajono savivaldybės kraštovaizdžio išsaugojimas
Other Title: Preservation of Jurbarkas district municipality landscape
Extent: 56 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Kraštovaizdis;Landscape;Gamtinis kraštovaizdis;Natural landscape;Kraštovaizdžio išsaugojimas;Landscape protection;Saugomos teritorijos;Protected areas;Gamtos ir kultūros paveldas;Natural and cultural heritage;Biologinė įvairovė;Biodiversity
Abstract: Darbo objektas: Jurbarko rajono savivaldybėje esančios saugomos teritorijos. Darbo tikslas: išanalizuoti Jurbarko rajono kraštovaizdį puoselėjančias saugomas teritorijas ir jo apsaugą. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti Jurbarko rajono savivaldybės saugomų teritorijų tinklą. 2. Išnagrinėti gamtinio kraštovaizdžio, biologinės įvairovės ir nekilnojamojo kultūros paveldo teritorijų apsaugą ir naudojimą. 3. Atlikti Panemunių regioninio parke esančių lankomų vietų esamos būklės ir apsaugos vertinimą. Darbo metodai: literatūros šaltinių analizės, statistinių duomenų rinkimo, apdorojimo ir analizės metodai, vertinimo bei apibendrinimo metodai. Darbo rezultatai: pirmojoje darbo dalyje atlikta analizė parodė, kad saugomų teritorijų tinklą sudaro 1 rezervatas, 31 draustinis, 18 gamtos ir 364 kultūros paveldo objektų, 1 regioninis parkas bei 1 biosferos poligonas. Saugomų teritorijų tinklas apima 4,87 proc. Jurbarko rajono ploto. Regioninis parkas sudaro 58,85 proc., draustiniai – 31,97 proc., rezervatas – 9,16 proc., gamtos paveldo objektai – 0,02 proc. Natura 2000 teritorijų tinklas užima 19,67 proc. rajono ploto. Antrojoje darbo dalyje išanalizuoti Jurbarko rajono teritorijos bendrojo sprendiniai. Nustatyta, kad gamtinį kraštovaizdį saugo įsteigtos saugomos teritorijos, prie biologinės įvairovės prisideda tiek saugomos teritorijos, tiek įsteigtas ekologinis tinklas Natura 2000. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga užtikrinama pritaikant infrastruktūrą turistų lankymui ir naudojimui. Trečiojoje darbo dalyje nustatyta, kad Panemunių regioniniame parke esančių lankomų vietų esama būklė yra pakankamai gera, išskyrus pasitaikančią žmonių sukeltą vizualinę taršą. Kraštovaizdžio išsaugojimą užtikrina Panemunių regioninio parko direkcijos specialistai bei Jurbarko rajono savivaldybė. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus skirtinguose objektuose, galima teigti, kad kraštovaizdžio išsaugojimui, gamtiniams ir kultūriniams kompleksams rajone skiriamas pakankamas dėmesys. Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: Jurbarko rajono kraštovaizdžio apsauga konkretizuojama bendrojo plano sprendiniuose išskiriant gamtinį kraštovaizdį, biologinę įvairovę, nekilnojamąjį kultūros paveldą. Jų apsaugai yra įsteigtos saugomos teritorijos. Saugomų teritorijų tinklo analizė parodė, jog šis tinklas apima 4,87 proc. rajono teritorijos. Iš jų regioninis parkas sudaro 58,85 proc., draustiniai – 31,97 proc., rezervatas – 9,16 proc., gamtos paveldo objektai – 0,02 proc. Biologinės įvairovės apsaugai, t. y. paukščių ir buveinių apsaugai išskirtos Natura 2000 teritorijos užima 19,67 proc. rajono ploto. Taip pat Jurbarko rajone gausu nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kurių išsaugojimas užtikrinamas pritaikant jų infrastruktūrą lankymui ir naudojimui, ruošiant tvarkymo planus, numatant apsaugos zonas, formuojant konservacinės paskirties žemės sklypus. Panemunių regioniniame parke esančių objektų ir jų kompleksų esama būklė pakankamai gera, o Panemunių regioninio parko direkcija bei Jurbarko rajono savivaldybė siekiant palaikyti kraštovaizdžio apsaugą imasi tam priemonių. Visgi, reikalingas didesnis finansavimas kraštovaizdžio tvarkymui ir jo išsaugojimui bei kelti visuomenės savimonės lygį aplinkosauginiu klausimu, kadangi vis dar pasitaiko žmonių, kurie nevertina mus supančios gamtinės aplinkos.
Research object: protected areas in Jurbarkas district municipality. Research aim: to analyze the protected areas fostering the landscape of Jurbarkas district and its protection. Objectives: 1. To analyze the impact of Jurbarkas district protected areas on landscape management and protection. 2. To examine the protection and use of natural landscape, biodiversity and real cultural heritage areas. 3. To perform an assessment of the current condition and protection of the places visited in Panemuniai Regional Park. Research methods: A review of literature sources, method of collecting, processing,analyzing statistics, methods of evaluation and generalization. Research results: Part One of the work analyzes protected areas. The network of protected areas consists of 1 reserve, 31 preserves, 18 natural and 364 cultural heritage objects, 1 regional park and 1 biosphere reserve. The network of protected areas covers 4.87 per cent Jurbarkas district area. Of these, the regional park makes up 58.85 per cent, reserves – 31.97 per cent, the reserve – 9.16 per cent, natural heritage objects – 0.02 per cent. The network of Natura 2000 sites occupies 19.67 per cent district area. Part Two of the work analyses the solutions of the general plan of Jurbarkas district territory. It has been established that the natural landscape is protected by the established protected areas. Both protected areas and the established Natura 2000 ecological network contribute to the conservation of biodiversity. The protection of the real cultural heritage is ensured by adapting the infrastructure for the visitation and use of tourists. Part Three of the work presents the evaluation. The current condition of the places of interest in Panemuniai Regional Park is quite good, except for the man-made visual pollution. The preservation of the landscape is ensured by the specialists of the Panemuniai Regional Park Directorate and Jurbarkas District Municipality. Considering the results of the assessment in different objects, it can be stated that sufficient attention is paid to the preservation of the landscape, natural and cultural complexes in the area. Conclusions and practical application of the project: The protection of the landscape of Jurbarkas district is specified in the solutions of the general plan by distinguishing the natural landscape, biological diversity, and real cultural heritage. Protected areas have been established for their protection. The analysis of the network of protected areas showed that this network covers 4.87 per cent district territories. Of these, the regional park makes up 58.85 per cent, reserves – 31.97 per cent, the reserve – 9.16 per cent, natural heritage objects – 0.02 per cent. For the protection of biological diversity, i. y. Natura 2000 sites designated for the protection of birds and habitats occupy 19.67 per cent. district area. Also, Jurbarkas district is rich in real cultural heritage objects, the preservation of which is ensured by adapting their infrastructure for visiting and use, preparing management plans, providing protection zones, and forming plots of land for conservation purposes. The current condition of the objects and their complexes in Panemuniai Regional Park is quite good. Panemuniai Regional Park Directorate and Jurbarkas District Municipality are taking measures to support the protection of the landscape. However, more funding is needed for landscape management and conservation, and to raise public awareness of the environmental issue, as there are still people who do not value the natural environment around us.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131305
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
austeja_reiciunaite_bd.pdf4.02 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.