Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131282
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Kundrotaitė, Emilija
Supervisor: Šliužaitė, Vilma
Title: Kataliko dvasinio palydėjimo svarba brandžiam santykiui su Dievu
Other Title: The importance of spiritual guidance to a Catholic for a mature relationship with God
Extent: 48 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Brandus santykis;Mature relationship;Dievas;God;Dvasinis palydėjimas;Spiritual guidance;Palydėtojas;Spiritual director;Palydimasis;Directee
Abstract: Baigiamojo darbo tiriamasis klausimas – kaip dvasinis palydėjimas padeda kurti brandų santykį su Dievu? Darbo objektas – kataliko dvasinio palydėjimo svarba. Darbo tikslas – atskleisti kataliko dvasinio palydėjimo svarbą brandaus santykio su Dievu kūrimui. Baigiamojo darbo uždaviniai: apibrėžti dvasinio palydėjimo sampratą, atskleisti brandaus santykio su Dievu sampratą, išryškinti dvasinio palydėjimo pagalbą katalikui kurti brandų santykį su Dievu. Darbe taikyti struktūrinės, aspektinės ir sisteminės analizės metodai. Pirmojoje darbo dalyje apibrėžta dvasinio palydėjimo samprata, remiantis jos vystymusi nuo Senojo Testamento laikų ir krikščionybės pradžios, dykumos tėvų dvasingume, vienuolynuose ir tarp viduramžių pasauliečių. Parodyta Vatikano II Susirinkimo įtaka dvasiniam palydėjimui bei dvasinio palydėjimo aspektai. Dvasiniame palydėjime dalyvauja palydėtojas, palydimasis ir Šventoji Dvasia. Bendrąja prasme tai suprantama kaip vieno asmens pagalba žmogui artėti prie Dievo ne atliekant veiksmus už palydimąjį, o skatinant savarankiškumą bei atsakomybę. Palydėtojas padeda, bet nesukuria santykio su Dievu. Antrojoje darbo dalyje atskleista brandaus santykio su Dievu samprata kaip Dievo valios atpažinimas, gyvenimas meile bei meilės tarnystė artimui, maldos praktika ir sakramentinis gyvenimas. Žmogus, ieškantis Dievo valios, atsiduoda į Jo rankas. Pats Jėzus paliko įsakymą mylėti vieniems kitus, todėl per kitą mylime ir Dievą. Malda kuria ryšį su Dievu ir padeda jame išlikti, o sakramentiniu gyvenimu rodomas žmogaus noras santykį ugdyti ir glaudžiai jungtis su Viešpačiu. Šie aspektai yra brandaus santykio su Dievu bruožai. Trečiojoje dalyje išryškintas dvasinis palydėjimas kaip pagalba katalikui kurti brandų santykį su Dievu nurodant palydėtojo vaidmenį atpažįstant Dievo valią – įsiklausant ir patariant, kur to ieškoti; gyvenimu meile, rodant pavyzdį ir atjautą; maldoje kartu meldžiantis ir padedant kontempliuoti; sakramentiniame gyvenime, raginant jungtis su Viešpačiu per sakramentus. Išryškintas palydimojo grįžtamasis ryšys – pasitikėjimas, priėmimas bei antrojoje dalyje atskleisti brandaus santykio su Dievu bruožai.
The research question of the thesis is how spiritual guidance helps to create a mature relationship with God. The object of the thesis is the importance of spiritual guidance to a Catholic. This thesis aims to reveal the importance of spiritual guidance in creating a mature relationship with God. The task of the final thesis is to describe the understanding of spiritual guidance and to highlight the importance of spiritual guidance to a Catholic in developing a mature relationship with God. The approaches of structural, aspectual, and systematical analysis were used in the thesis. The first part of this thesis defines the understanding of spiritual guidance basing itself on its development from the times of the Old Testament and the beginning of Christianity in the spirituality of the desert fathers, monasteries, and among medieval laypeople. This part shows the influence of the Second Vatican Council to spiritual guidance also the features of spiritual guidance. The spiritual director, the directee, and the Holy Spirit participate during the spiritual guidance. Generally, it is understood as one person’s efforts to allow the other person to get closer to God, not performing the actions instead of the directee but encouraging their independence and responsibility. The director helps but does not create a relationship with God. The second part of the thesis reveals the understanding of a mature relationship with God as discovering the will of God, living by love and loving service to one’s neighbour, the practice of prayer, and a sacramental life. The person looking for the will of God puts himself in God’s hands. Jesus Himself gave the commandment to love one another, thus, we love God through others. Prayer creates a relationship with God and allows one to stay in it, and the sacramental life shows a person’s wish to form the relationship and to closely unite to the Lord. These aspects are the features of a mature relationship with God. The third part emphasizes that spiritual guidance is a help for a Catholic to create a mature relationship with God, it shows the role of spiritual guide in discerning the will of God while listening attentively where to look for God’s will; living by love, showing example and compassion; in the prayer praying together and helping to contemplate; in the sacramental life encouraging to unite with the Lord through the sacraments. The feedback of the directee is highlighted: trust, acceptance, and the features of a mature relationship with God which were revealed in the second part.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131282
Appears in Collections:2021 m. (KTF bak.)

Files in This Item:
emilija_kundrotaite_bd.pdf897.66 kBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.