Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131242
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kirvelienė, Jurgita
Supervisor: Stabingis, Linas
Title: Atsargų apskaita N įmonėje
Other Title: Accounting of Inventory in Enterprise N
Extent: 37 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Atsargų apskaita;Inventory accounting;Atsargų apskaitos būdai;Inventory accounting ways;Atsargų įkainojimo metodai;Inventory costing methods
Abstract: Tyrimo objektas: atsargų apskaita N įmonėje. Tyrimo tikslas: išnagrinėjus atsargų sampratą, klasifikavimą ir apskaitos metodiką, atlikti N įmonės pirminės ir suvestinės apskaitos analizę ir pateikti pasiūlymus atsargų apskaitos tobulinimui. Uždaviniai: 1. išnagrinėti atsargų sampratą, klasifikavimą ir apskaitos metodiką; 2. atlikti N įmonės pirminės ir suvestinės atsargų apskaitos analizę; 3. pateikti pasiūlymus N įmonės atsargų apskaitos tobulinimui. Tyrimo metodai: mokslinės ir metodinės literatūros šaltinių, teisės aktų ir kitų apskaitą ir atskaitomybę reglamentuojančių dokumentų, apskaitos dokumentų, registrų ir finansinių ataskaitų bei kitų informacijos šaltinių loginės analizės ir sintezės bei aprašomasis metodai. Tyrimo rezultatai: – Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama atsargų samprata, klasifikavimas ir apskaitos metodika. – Antroje darbo dalyje buvo analizuojama N įmonės veikla ir atlikta pirminė bei suvestinė atsargų apskaitos analizė. Analizei naudojami N įmonės dokumentai. Atlikta analizė leido nustatyti N įmonės atsargų apskaitos problemas. – Trečioje darbo dalyje pateikiami pasiūlymai, kaip išspręsti nustatytas N įmonės atsargų apskaitos problemas. Rekomenduojama papildyti įmonės atsargų apskaitos politiką. Siūloma gamybai naudojamas medžiagas apskaityti žaliavų ir komplektavimo gaminių sąskaitoje. Į gamybos savikainą taip pat siūloma įtraukti ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir produkcijos išpilstymui naudojamos taros išlaidas.
Research object: accounting of inventory in enterprise N Research aim: after examining of conception, classification and accounting methodology of inventory, perform an analysis of the primary and summary accounting of enterprise N and submit proposals for the improvement of inventory accounting. Objectives: 1. to examine the conception, classification and accounting methodology of inventory; 2. to perform primary and summary inventory accounting analysis of enterprise N; 3. to provide proposals for improvement of inventory accounting in enterprise N. Research methods: the methods of research of scientific and methodical literature, legal acts, accounting documents, registers and others sources of information analysis and synthesis and expository method. Research results: – The first part of the work include examination of the conception, classification and accounting methodology of inventory. – The second part of the work include analysis the activities in enterprise N, methods used for primary and summary accounting of inventory. Documents from enterprise N are used for analysis. The analysis carried out made allowed identification of problems in enterprise’s N inventory accounting. – The third part of the work presents suggestions on how to solve the identified problems in inventory accounting. It's recommended to supplement the inventory accounting policy. The row materials used for production have been registered in accounts of raw materials and consumables. The depreciation of fixed assets and the costs of containers used for bottling products have been include into the cost of production.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131242
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
jurgita_kirveliene_bd.pdf1.72 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.