Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131237
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kirvelienė, Jurgita
Supervisor: Bendoraitytė, Asta
Title: Atsargų valdymo analizė ir tobulinimas N organizacijoje
Other Title: Analysis and improvement of inventory management in Enterprise N
Extent: 37 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Atsargų valdymas;Inventory management;Atsargų valdymo modeliai;Inventory management models;Ekonomiško užsakymo dydžio modelis;Economic ordering quantity model
Abstract: Tyrimo objektas: atsargų valdymas N organizacijoje. Tyrimo tikslas: išnagrinėjus atsargų valdymo sampratą, tikslus ir modelius naudojamus atsargų valdyme, atlikti N organizacijos atsargų valdymo analizę ir pateikti pasiūlymus atsargų valdymo tobulinimui. Uždaviniai: 1. išnagrinėti ir apibendrinti atsargų valdymo sampratą, tikslus ir modelius; 2. atlikti atsargų valdymo analizę N organizacijoje; 3. pateikti pasiūlymus atsargų valdymo tobulinimui N organizacijoje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, lyginimas, grupavimas, detalizavimas, duomenų dinamikos ir struktūros vertinimo, santykinių rodiklių analizė. Tyrimo rezultatai: – pirmoje darbo dalyje analizuojami ir apibendrinami atsargų valdymo sampratos teoriniai aspektai, aptariami atsargų valdymo tikslai ir modeliai. – antroje bakalauro baigiamojo darbo dalyje pristatoma N organizacijos veikla ir atliekama atsargų struktūros, dinamikos, apyvartumo ir pelningumo analizė. Atlikta analizė leidžia vertinti, kad N organizacijos atsargos yra valdomos efektyviai. Atsargos nesikaupia sandėliavimo vietose, atsargų apyvartumas analizuojamu laikotarpiu didėja. – trečioje darbo dalyje pateikiami pasiūlymai N organizacijos atsargų valdymo tobulinimui. Organizacijai siūloma taikyti ekonomiško užsakymo dydžio atsargų valdymo modelį, kuris leidžia nustatyti atsargų kiekį, minimizuojantį atsargų valdymo išlaidas. Pateiktų pasiūlymų įgyvendinimas didžiausią pardavimų dalį sudarančioms atsargoms A ir B leistų organizacijai sutaupyti 22 proc. A atsargų ir 16 proc. B atsargų valdymo išlaidų. N organizacija, taikanti EOQ modelį, gali nustatyti ekonomišką užsakymų dydį ir sumažinti bendrąsias atsargų valdymo išlaidas.
Research object: inventory management in N enterprise. Research aim: after examination concept of inventory management, objectives and models used in inventory management, perform an analysis of inventory management of the N enterprise and submit proposals for the improvement of inventory management. Objectives: 1. to examine and summarise the concept, objectives and models of inventory management; 2. to perform inventory management analysis in N enterprise; 3. to submit proposals for the improvement of inventory management in the N enterprise. Research methods: literature analysis, vertical analysis, horizontal analysis, financial data analysis and synthesis. Research results: – In the first part of the work theoretical aspects of the concept of inventory management are analysed and summarized, the objectives and models of inventory management are discussed. – In the second part of final work of bachelor studies the activities of N enterprise are presented and an analysis of the structure, dynamics, turnover and profitability of inventory are carried out. It is found that inventories in the N enterprise are managed efficiency. Inventories are not accumulated in storage unit, turnover of inventory is increasing during analysed period. – In the third part of the work the proposals for N enterprise are submited for improvent of inventory management. It is suggested to apply economical inventory ordering model (EOQ). This model enables to determine the quantity of inventories which allow to minimize inventory management costs. Provided suggestions allow to save 22 percent of inventory management cost for inventory A, and 16 percent of inventory management cost of inventory B – two most widely used inventories in the N enterprise. The application of the EOQ model allows to detemine economic ordering quatity and reduce the total cost of inventory management in the company.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131237
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
jurgita_kirveliene_bd.pdf1.63 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.