Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131236
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Kančaitytė, Justė
Title: Baudžiamosios ir administracinės astakomybės (BK 310 str. ir ANK 346 str.) atribojimas už žiaurų elgesį su gyvūnais: teoriniai ir praktiniai aspektai
Other Title: Separation of criminal (article 310) and administrative (article 346) liability for cruel treatment of animals: theoretical and practical aspects
Extent: 31 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Žiaurus elgesys su gyvūnais;Cruel treatment of animals;Gyvūno kankinimas;Torture of animals;Baudžiamoji atsakomybė už žiaurų elgesį su gyvūnais;Criminal responsibility for cruelty to animals;Administracinė atsakomybė už žiaurų elgesį su gyvūnais;Administrative responsibility for cruelty to animals
Abstract: Šiame baigiamajame bakalauro darbe bus siekiama išaiškinti, kaip atskirti ir atriboti administracinę (ANK 346 str.) ir baudžiamąją (BK 310 str.) atsakomybes už žiaurų elgesį su gyvūnais. Pagrindinis sunkumas, su kuriuo susiduriama sprendžiant dėl atsakomybės taikymo už žiaurų elgesį su gyvūnais bei jų kankinimą, yra nepakankamas sąvokų išaiškinimas. Lietuvos ir užsienio teisinės literatūros ir teismų praktikos analizės ir lyginamuoju metodu išaiškinama, jog minėtuose Lietuvos Respublikos kodeksuose trūksta tikslaus sąvokų „žiaurus elgesys su gyvūnu“ bei „kankinimas“ išaiškinimo. Platesnį sąrašą veiksmų, kurie yra ir, kurie nėra laikomi žiauriu elgesiu pateikia Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės įstatymas. Išanalizavus pasirinktas baudžiamąsias bei administracinių nusižengimų bylas matyti, jog yra atvejų, kada kaltininkas lieka nenubaustas ir išteisintas, kai tuo tarpu jo kaltė dėl grubaus įstatymo pažeidimo yra aiški. Egzistuoja praktika, jog gyvūno gyvybės atėmimas apsiriboja tik nuostolių atlyginimu neskiriant kaltininkui realios laisvės atėmimo ar piniginės bausmės. Analizuojant statistinius duomenis, dėl užregistruotų galimų BK 310 straipsnio pažeidimų aišku, jog didžioji dalis ikiteisminių tyrimų nutraukiami nepriėmus kaltinamojo nuosprendžio. Išanalizavus užsienio šalių teisinį reguliavimą nustatyta, jog Lietuvai vertėtų atkreipti dėmesį į Švedijoje esančią Gyvūnų gerovės policiją, bei Austrijoje įsteigtą Gyvūnų gerovės tarybą ir kontrolieriaus pareigybę. Taip pat į kai kuriose valstybėse už atitinkamą nusikalstamą veiką gresiančios baudos dydį, kuri siekia iki 25 000 EUR.
This bachelor's thesis will seek to clarify how to separate and delimit administrative (Article 346 of the CC) and criminal (Article 310 of the CC) responsibilities for cruelty to animals. The main difficulty in deciding on the application of liability for cruel treatment and torture of animals is the lack of clarification of the concepts. The analysis and comparative method of Lithuanian and foreign legal literature and case law explains that the above-mentioned codes of the Republic of Lithuania lack a precise interpretation of the terms “cruelty to an animal” and “torture”. The Law on Animal Welfare of the Republic of Lithuania provides a broader list of actions that are and are not considered cruel behavior. An analysis of the selected criminal and administrative offense cases shows that there are cases when the perpetrator remains unpunished and acquitted, while his guilt for a gross violation of the law is clear. There is a practice that the deprivation of an animal's life is limited to compensation for the offender without any real deprivation of liberty or a financial penalty for the offender. Analyzing the statistical data, it is clear from the registered possible violations of Article 310 of the CC that the majority of pre-trial investigations are terminated without the conviction of the accused. After analyzing the legal regulation of foreign countries, it was established that Lithuania should pay attention to the Animal Welfare Police in Sweden, as well as the Animal Welfare Council established in Austria and the position of the Comptroller. Also, in some countries, the amount of the fine for the offense in question, which is up to EUR 25 000.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131236
Affiliation(s): Teisės fakultetas
Appears in Collections:2021 m. (TF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

34
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons