Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131228
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Jocius, Saulius
Title: VĮ VMU Raseinių regioninio padalinio Padubysio girininkijos paprastojo skroblo populiacijos tyrimas
Other Title: Research of common hornbeam population in SFE Raseiniai regional division Padubysis forest district
Extent: 32 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Ardas;Layer;Bonitetas;Habitat;Skalsumas;Density;Augavietė;Quality
Abstract: VĮ VMU RASEINIŲ REGIONINIO PADALINIO PADUBYSIO GIRININKIJOS PAPRASTOJO SKROBLO POPULIACIJOS TYRIMAS Tyrimo atlikimo vieta: VĮ VMU Raseinių regioninio padalinio Padubysio girininkija; Darbo objektas: Paprastojo skroblo medynai VĮ VMU Raseinių regioniniame padalinyje Padubysio girininkijoje. Darbo tikslas: Atlikti paprastojo skroblo medynų tyrimus netoli natūralaus jo paplitimo ribos. Darbo uždaviniai:  1. Nustatyti, kokios sąlygos palengvina II skroblo ardo atsiradimą.  2. Nustatyti, kokios sąlygos padidina skroblo dalį I ardo sudėtyje.  3. Atlikti skroblynų kai kurių vidutinių taksacinių duomenų palyginimus: amžiaus, aukščio, skersmens, skalsumo ir sukaupto tūrio 1 ha. Rezultatai: 1. Antrame arde esantys produktyviausi skroblynai užauga nedidelio skalsumo drebulynuose ir eglynuose, bei mažo skalsumo uosynuose. Pagrindinė augavietė II skroblo ardui užaugti yra Lc, kiek mažiau Nc, Nd ir Ld. 2. Skroblas medyno sudėtyje didžiausią tūrį sudaro VII amžiaus klasės eglynuose, ąžuolynuose ir beržynuose. Mažiausią – V amžiaus klasės uosynuose ir III amžiaus klasės baltalksnynuose. Pastebima didesnė augavietės hidrotopo įtaka skroblo produktyvumo rodikliams. 3. Didžiausią tūrį 1 ha. užaugina didžiausią vidurrūšinę konkurencinę kovą jaučiantys skroblai ir gryni skroblynai. 4. Didesniam skroblo produktyvumui antrame arde ir medyno sudėtyje didesnę įtaką turi augavietės hidrotopas, didesniam skroblynų produktyvumui didesnę įtaką turi augavietės trofotopas.
Research location: Padubysio Forest District, Raseiniai Regional Division of the State Forest Enterprice Object : Carry out research of Common hornbeam stands in the vicinities of it’s natural prevelance limits. Tasks : 1. Define conditions of that facilitate emergence of II hornbeam layer. 2. Define conditions that increases the hornbeam share in I layer. 3. Compare data of certain valuation of hornbeam stands : age, hight, diameter, density and accumulated volume oh 1 ha. Results : 1. The most productive hornbeam stands located in the second layer grow in small density asp and spruce woods low density ash-tree woods. The main habitat for II hornbeam layer to grow is Lc, a little less then Nc, Nd and Ld. 2. The largest share of hornbeam is observed in asp woods that belong to VII age class, oak and birch woods. The lowest share – ash-tree of V age class and adler-tree of III age class forests. Stronger impact of habitat hidrotope is observed on hornbeam productivity indicators. 3. Hornbeams that experience the strongest competitive the struggle of average species and pure hornbeam stands produce the largest volume in 1 ha. 4. The habitat hidrotope has stronger impact on increased productivity of hornbeam in the second layer and composition of the forest , whereas habitat trophotope has stronger impact on productivity of hornbeam stands.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131228
Affiliation(s): Miškų ir ekologijos fakultetas
Miškotvarkos ir medienotyros institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons