Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131204
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Mikutavičiūtė, Skaistė
Supervisor: Norkevičius, Mindaugas
Title: Lietuvos nacionalinio saugumo vertinimai Rytų kaimynių opozicijų teisių pažeidimų kontekste
Other Title: Assessments of Lithuania 's national security in the context of violations of the rights of oppositions of Eastern neighbors
Extent: 58 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Užsienio politika;Nacionalinis saugumas;Opozicija;Rytų kaimynystė;Foreign policy;National security;Opposition;Eastern neighborhood
Abstract: Valstybių vidiniai bei išoriniai konfliktai veikia ne tik konfliktuojančias valstybes, tačiau paliečia ir kaimynines valstybes, kurios dažniausiai yra neoficialiai įpareigotos palaikyti vieną pusę. Darbe siekiama atskleisti, kad Lietuvos nacionaliniam saugumui neigiamą įtaką daro Ukrainos krizė bei neramumai Rusijoje. Atlikus Ukrainos krizės metu išreikštos Lietuvos pozicijos bei opozicijos teisių pažeidimų Rusijoje analizę nustatyta, jog Lietuva dėl savo mažo dydžio renkasi aktyvumą tarptautinėse bendruomenėse norėdama atkreipti dėmesį į kaimyninį regioną, o neramumai vykstantys Rusijoje netiesiogiai veikia Lietuvos saugumą. Tyrimui svarbiausi straipsniai, kuriuose yra minimi Lietuvos pareigūnų bei prezidento pasisakymai viešojoje erdvėje bei tarptautinėse organizacijose apie krizę Ukrainoje, taip pat tekstai, aprašantys Rusijos opozicijos veiksmus prieš valdžią bei pastarosios valstybės priemonės šiems įvykiams sustabdyti. Darbo objektas yra Lietuvos pozicijos Ukrainos krizėje bei opozicijų teisių pažeidimų Rusijoje koreliavimas su strategijomis nacionaliniame saugume ir užsienio politikoje. Darbo tikslas yra išanalizuoti Lietuvos pozicijos Ukrainos krizėje bei opozicijų teisių pažeidimų Rusijos neramumuose koreliavimą su strategijomis nacionaliniame saugume ir užsienio politikoje. Darbe, analizuojant teorinius rėmus, atliekama mokslinės literatūros analizė. Norint išsiaiškinti, kokia yra Lietuvos pozicija Ukrainos konflikte, tyrime atliekama kiekybinė žiniasklaidos analizė. Kokybinė ir kiekybinė žiniasklaidos turinio analizė naudojama siekiant nustatyti Rusijos Federacijos opozicijos dalyvių veiksmus, nukreiptus prieš esamą valdžią bei valdžios priemones, kuriomis bandoma sustabdyti opozicijos veiklą, pažeidžiant žmogaus teises. Analizuojant Lietuvos nacionalinio saugumo strategijas nustatyta, kad didžiausia Lietuvos grėsmė yra Rusija, o saugumo prioritetas – saugios kaimynystės kūrimas bei skatinimas, kuris, kaip tyrimo metu paaiškėjo, yra kaimyninio regiono klausimų iškėlimas tarptautinėse organizacijose. Kiekybiškai ištyrus straipsnius apie Lietuvos reakciją į Ukrainos krizę, išanalizuota, kad Ukrainai išreikštas palaikymas Krymo konflikte su Rusija yra priemonė demokratizuoti regioną siekiant valstybės saugumo. Kalbant apie kitą tyrimo dalį, kurios pagrindinis objektas yra Rusijos valdžios opozicijos rengiami protestai bei kita opozicinė veikla, atliktas kiekybinis bei kokybinis tyrimas atskleidė, kad piliečių, oponuojančių prieš esamą valdžią, teisės yra pažeistos nelegalių policijos bei teismų veiklos. Tad prieita prie išvados, kad tokio tipo neramumai kaimyninėje valstybėje su autoritarizmą menančiomis priemonėmis kelią netiesioginį pavojų Lietuvos nacionaliniam saugumui.
Internal and external conflicts not only affect conflicting states, but also affect neighboring states, which are usually informally obliged to support one side. The aim of the work is to reveal that Lithuania 's national security is negatively affected by the crisis in Ukraine and the unrest in Russia. The analysis of Lithuania's position during the Ukrainian crisis and the analysis of violations of opposition rights in Russia show that Lithuania, due to its small size, chooses to be active in the international community to draw attention to the neighboring region, and the unrest in Russia indirectly affects Lithuania's security. The most important articles for the study are statements by Lithuanian officials and the President in public and international organizations about the crisis in Ukraine, as well as texts describing the actions of the Russian opposition against the government and the latter's measures to stop these events. The object of the work is the correlation of Lithuania's position in the crisis in Ukraine and violations of opposition rights in Russia with strategies in national security and foreign policy. The aim of the work is to analyze the correlation of Lithuania's position in the crisis in Ukraine and violations of opposition rights in the Russian unrest with strategies in national security and foreign policy. In the work, analyzing the theoretical framework, the analysis of scientific literature is performed. In order to find out Lithuania's position in the conflict in Ukraine, a quantitative media analysis is performed in the study. Qualitative and quantitative analysis of media content is used to identify actions by members of the opposition in the Russian Federation against the current government and government measures that seek to stop opposition activities in violation of human rights. Analyzing Lithuania's national security strategy, it was established that the biggest threat to Lithuania is Russia, and the security priority is the creation and promotion of a secure neighborhood, which, according to the research, is raising issues in the neighboring region in international organizations. After a quantitative examination of the articles on Lithuania's reaction to the conflict, it was analyzed that the support expressed for Ukraine in the Crimean conflict with Russia is a means of democratizing the region in pursuit of state security. As for the other part of the investigation, the main object of which is protests by the Russian authorities and investigations against officials, a quantitative and qualitative investigation revealed that the rights of citizens opposing the current government have been violated by illegal police and the judiciary. Thus, it was concluded that this type of unrest in the neighboring state, with measures reminiscent of authoritarianism, poses an indirect threat to Lithuania's national security.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131204
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons