Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131156
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Zemblienė, Irena
Supervisor: Pupalienė, Rita
Title: Organinių mulčių įtaka daržovių derlingumui, piktžolių plitimui ir dirvožemio savybėms
Other Title: Ifluence of organic mulches on vegetable yield, weed spread and soil properties
Extent: 48 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Organiniai mulčiai;Organic mulches;Piktžolės;Weeds;Derlingumas;Yield;Dirvožemio drėgnumas;Soil humidity;Dirvožemio temperatūra;Soil temperature
Abstract: Tyrimų atlikimo vieta: lauko eksperimentas atliktas 2018–2020 m. namų ūkio valdoje, esančioje Zastaučių kaime, Bugenių seniūnijoje, Mažeikių rajone. Eksperimento metu buvo tirtas įvairių organinių mulčių poveikis valgomųjų burokėlių ir valgomųjų svogūnų pasėliuose bei liekamasis mulčio poveikis valgomųjų bulvių derliui. Tyrimo metu mulčiavimui buvo naudotos organinės medžiagos: žemapelkių durpės, žoliapjove nušienauta ir smulkinta žolė, šiaudai bei grikių lukštai. Eksperimento lauko dirvožemis yra karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calcari–Epihypogleyic Luvisol). Tyrimų objektas: valgomųjų burokėlių, valgomųjų svogūnų bei valgomųjų bulvių pasėliai. Tyrimo tikslas: įvertinti organinių mulčių įtaką valgomųjų burokėlių ir valgomųjų svogūnų derlingumui, pasėlio piktžolėtumui ir dirvožemio savybėms. Įvertinti liekamąjį mulčių poveikį valgomųjų bulvių derlingumui. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti auginamų daržovių derlingumą bei kai kuriuos produktyvumo rodiklius skirtingais mulčiais mulčiuotuose laukeliuose; 2. Įvertinti organinių mulčių įtaką piktžolių plitimui; 3. Nustatyti organinių mulčių įtaką dirvožemio savybėms (drėgnumui ir temperatūrai). Tyrimo metodai: atliktas lauko eksperimentas. Rudenį nustatytas daržovių derlingumas ir kai kurie produktyvumo rodikliai. Piktžolės išrautos ir suskaičiuotos pastoviose 0,1 m^2 aikštelėse. Matuota dirvos temperatūra bei drėgnumas. Darbo rezultatai: Esmingai didžiausią teigiamą poveikį 2018–2019 m. skirtingų daržovių derlingumui darė žolės mulčias, o grikių lukštų mulčias derlingumą veikė neigiamai, tačiau neesmingai. 2020 m. tiriant organinių mulčių liekamąjį poveikį nustatyta, kad esmingai derlingumą didino anksčiau naudotas žolės mulčias, o grikių lukštų mulčias neesmingai mažino daržovių derlingumą. 2018 m. esmingai didžiausias pasėlių piktžolėtumas buvo nemulčiuotuose pasėliuose. 2019 m. durpių ir šiaudų mulčiai esmingai mažino piktžolėtumą (1,4–1,5 karto). Visi naudoti organiniai mulčiai esmingai mažino dirvos armens vidutinę temperatūrą. 2018 m. organiniai mulčiai mažino temperatūrą 1,7–2,6 °C, o 2019 m. – 0,8–1,4 °C. Pirmaisiais metais žolės mulčias vidutinį dirvos drėgnumą esmingai mažino 22 %, antraisiais buvo lygiavertis su grikių lukštų mulčiu ir mažino dirvos drėgnumą 20 %.
Location of the research: field experiment was performed in 2018–2020, in a household field, located in Zastaučiai village, Bugeniai eldership, Mažeikiai district. During the experiment, the effect of various organic mulches on red beet and onion crops and the residual effect of mulch on the yield of potatoes were investigated. During the research, organic materials were used for mulching: lowland peat, mowed and chopped grass from grassplots, straw and buckwheat husks. The soil of the experimental field is Calcari-Epihypogleyic Luvisol. Objectives: crops of red beets, onions and potatoes. Research aim: the aim of the study was to evaluate the influence of mulch on the yield of beets and onions and the abundance of crop weeds. To evaluate the residual effect of mulch on the yield of ware potatoes. Research tasks: 1. To evaluate the yield of grown vegetables and some productivity indicators in fields mulched with different mulch; 2. To evaluate the influence of organic mulch on weed spread; 3. To determine the influence of organic mulch on soil properties (humidity and temperature). Research methods: a field experiment was performed. Vegetable yields and some productivity indicators were determined in autumn. Weeds were counted and uprooted every two weeks in permanent 0,1 m^2 sites and counted. Soil temperature and humidity were measured. Research results. Grass mulch significantly made the largest positive impact on the yield of different vegetables in 2018–2019, and buckwheat husk mulch had a negative, but insignificant effect on the yield. The study of residual effects of organic mulch that was done in 2020 showed that grass mulch used earlier significantly increased the yield, while the mulch of buckwheat husk significantly reduced the yield of vegetables. In 2018 essentially the highest crop weediness was in unmulsified crops. In 2019 peat and straw mulch significantly reduced weediness (1,4–1,5 times). All used organic mulches significantly reduced the soils average temperature. In 2018 organic mulch reduced the temperature 1,7–2,6 °C and in 2019 – 0,8–1,4 °C. In the first year, grass mulch significantly reduced the average soil moisture by 22 %, however in the second year it was equivalent to buckwheat husk mulch and reduced the soil moisture by 20 %.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131156
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons