Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131076
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Silvanavičius, Ignas
Supervisor: Zaleckienė, Jurgita
Title: UAB „X” temperatūrinės logistikos paslaugų įmonės logistinių procesų valdymo gerinimas
Other Title: JCB "X" temperature logistics service company improvement of logistics process management
Extent: 43 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Logistika;Logistics;Logistikos veiklos rūšys;Logistics activities;Logistinių procesų valdymas;Logistics activities
Abstract: Darbo objektas: UAB ,,X“ įmonės logistinių procesų valdymas. Darbo tikslas: Ištyrus UAB ,,X“ logistinės veiklos valdymą bei identifikavus problemas, pateikti siūlymus įmonės logistinių procesų valdymo gerinimui. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti logistinės veiklos valdymo teorinius aspektus; 2. Atlikti UAB ,,X“ temperatūrinės logistikos paslaugų įmonės logistinių paslaugų valdymo analizę; 3. Atlikti UAB ,,X“ įmonės logistinės veiklos tyrimą ir analizę; 4. Pateikti UAB ,,X“ įmonės procesų valdymo gerinimo sprendimus. Darbo metodika: mokslinės literatūros šaltinių analizė, SSGG analizė, grafinis duomenų vaizdavimas, stebėjimas ir tyrimas dalyvaujant įmonės veikloje. Tyrimo rezultatai: • Pirmoje baigiamojo darbo dalyje remiantis įvairiais autoriais buvo aprašyta logistinės veiklos samprata, analizuojami logistiniai procesai bei jų valdymas, aprašyta logistinės veiklos rūšys bei paaiškinta, kas yra kompleksinė logistika; • Antroje darbo dalyje analizuojama UAB „X“ įmonės logistinių procesų valdymas, atliekama įmonės analizė bei vertinimas, taip pat atliktas įmonės empirinis tyrimas. Empirinio tyrimo metu gauti rezultatai parodė, kad įmonė turi investuoti į IT sprendimų tobulinimą bei plėtrą; • Trečioje dalyje buvo pateikti UAB „X“ įmonės logistinių procesų valdymo gerinimo sprendimai. Tai investavimas į IT technologijas, vairuotojų maršruto apps sukūrimas bei „Hanna“ CRM integracija į įmonės veiklą.
Research object: JCB ,, X “company logistics process management. Research aim: after researching the management of logistics activities of JCB “X” and identifying problems, to make suggestions for the improvement of the management of the company's logistics processes. Objectives: 1. To analyze the theoretical aspects of the organization of logistics activities; 2. To perform the analysis of logistics services management of JCB “X” temperature logistics service company. 3. To carry out research and analysis of the logistics activities of JCB “X”; 4. To present JCB “X” company process management improvement solutions. Research methods: Analysis of scientific literature sources, SWOT analysis, graphical representation of data, monitoring and research while participating in the company's activities. Research results: • In the first part of the final work, based on various authors, the concept of logistics activities was described, logistics processes and their management were analyzed, the types of logistics activities were described and what is complex logistics was explained. • The second part of the work analyzes the management of JCB “X” company logistics processes, performs company analysis and evaluation, as well as performs empirical research of the company. The results obtained during the empirical research showed that the company must invest in the improvement and development of IT solutions. • In the third part, solutions for improving the management of logistics processes of JCB “X” were presented. These include investing in IT technology, developing driver routing apps, and integrating Hanna CRM into the company's operations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131076
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
ignas_silvanavicius_bd.pdf1.57 MBAdobe PDF   Until 2026-06-11View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.