Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/131067
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Muzika / Music (C001)
Author(s): Bundonis, Lukas
Supervisor: Mickis, Sigitas
Title: Emocinė garsovaizdžių reikšmė muzikos kompozicijoje
Other Title: The emotional significance of soundscapes in music composition
Extent: 18 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Garsovaizdis;Soundscape;Neigiamas garsovaizdis;Negative soundscape;Triukšmas;Noise;Emocija;Emotion;Kompozicija;Composition
Abstract: Šiuolaikinėje civilizacijoje žmogaus aplinkoje tvyro begalė garsų, kylančių iš žmogaus veiklos ir sukeliančių žmonėms neigiamas emocijas, bloginančios jų savijautą. Žmonės, mėgindami išspręsti iškilusias problemas dėl triukšmo poveikio, mėgina taikyti įvairias priemones triukšmo sukeltam neigiamam poveikiui eliminuoti. Sumažinti triukšmą žmogaus aplinkoje mėginama rengiant teritorijų planavimo dokumentus, t. y. planuojant miestus, projektuojant pastatus, įrengiant įvairias atitvaras nuo triukšmo šaltinių, įrengiant įvairius prietaisus, kurių pagalba išgaunami garsai derinami su neigiamais garsovaizdžiais. Šios priemonės pasireiškia tuo, kad pagerina žmogaus aplinkoje egzistuojančią garsinę taršą. Prie garsinės taršos mažinimo priemonių priskiriamas ir muzikos instrumentų garsų derinimas su neigiamais garsovaizdžiais, tuo sukuriant naują garsinės aplinkos kokybę, turinčią teigiamos įtakos žmogaus emocijoms, savijautai. Tyrimo klausimai: - Kas yra garsovaizdis? - Koks neigiamo garsovaizdžio (triukšmo) poveikis žmogaus emocijoms? - Ar neigiamų žmogaus emocijų transformacijai turi įtakos neigiamo garsovaizdžio (triukšmo) ir klasikinės muzikos kompozicija? - Ar neigiamų žmogaus emocijų transformacijai būtina muzikinių garsų atranka ir jų derinimas prie neigiamo garsovaizdžio, tuo sukuriant naujos kokybės garsovaizdį – muzikinį kūrinį, turintį teigiamą emocinę reikšmę? Tyrimo objektas: neigiamų garsovaizdžių ir muzikos kūrinių kompozicija. Tyrimo tikslas: nustatyti neigiamų garsovaizdžių ir muzikos kompozicijos emocinę reikšmę. Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti termino „garsovaizdis“ sampratą. 2. Neigiamo garsovaizdžio slopinimas muzikiniu kūriniu. 3. Sukurti keletą neigiamo garsovaizdžio ir muzikos kompozicijų bei nustatyti jų emocinę reikšmę. Neigiami garsovaizdžiai – triukšmas, kaip žmogaus veiklos rezultatas, sukelia neigiamas emocijas. Neigiamų garsų ir muzikinių garsų derinys, kompozicija pagerina garsinės aplinkos kokybę, teigiamai veikia emocijas. Reikšminiai žodžiai: garsovaizdis, neigiamas garsovaizdis, triukšmas, emocija, kompozicija.
In modern civilization, there are countless sounds in the human environment that arise from human activities and cause people negative emotions that worsen their well-being. In trying to solve the problems caused by noise exposure, people try to take various measures to eliminate the negative effects caused by noise. Attempts are made to reduce noise in the human environment by preparing spatial planning documents, i. e. planning cities, designing buildings, installing various barriers from noise sources, installing various devices that help to extract the extracted sounds with negative soundscapes. These measures are manifested in that they improve the noise pollution that exists in the human environment. Measures to reduce sound pollution include combining the sounds of musical instruments with negative soundscapes, thus creating a new quality of the sound environment that has a positive effect on human emotions and well-being. Research questions: - What is a soundscape? - What is the effect of negative soundscape (noise) on human emotions? - Is the transformation of negative human emotions influenced by the composition of negative soundscape (noise) and classical music? - Is it necessary for the transformation of negative human emotions to select musical sounds and combine them with a negative soundscape, thus creating a new quality sound image - a musical work with a positive emotional significance? Research object: composition of negative soundscapes and musical works. The aim of the study: to determine the emotional significance of negative soundscapes and music composition. Research tasks: 1. Define the concept of the term "soundscape". 2. Suppression of negative soundscape by musical composition. 3. Create several negative soundscapes and musical compositions and determine their emotional significance. Negative soundscapes - noise, as a result of human activity, causes negative emotions. The combination of negative sounds and musical sounds, the composition improves the quality of the sound environment, has a positive effect on emotions. Keywords: soundscape, negative soundscape, noise, emotion, composition.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/131067
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons