Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130986
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Smirnova, Jekaterina
Supervisor: Kumpis, Arvydas
Title: Socialinės nelygybės Problemų Pietų Korėjoje Vaizdavimas Bong Joon-ho filme „Parazitas“
Other Title: Depiction of South Korea's social inequality problems in Bong Joon-ho's movie "Parasite"
Extent: 33 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Socialinė nelygybe;Filmo analizė;Pietų Korėja;Social inequality;South Korea;Film analysis
Abstract: Šio darbo objektas – Pietų Korėjos socialinės nelygybės problemų vaizdavimas filme „Parazitas“. Tikslas – Išanalizuoti Pietų Korėjos socialinės nelygybės problemos vaizdavimą filme “Parazitas”. Uždaviniai: 1) Apsibrėžus socialinės nelygybės terminą, pateikti šio reiškinio ypatybes ir situaciją Pietų Korėjoje; 2) Remiantis kinematografijos teorija sudaryti konceptualius filmų analizės modelius; 3) Pasinaudojant uždavinyje Nr. 2 sukurtais filmų analizės modeliais, ištirti, kaip Pietų Korėjos socialinės nelygybės situacija yra rodoma filme “Parazitas”. Darbo struktūra: įvadas, trys dėstomosios dalys, išvados, literatūros bei šaltinių sąrašas. Pirmoje dėstymo dalyje yra pristatoma socialinės nelygybės sąvoka, dokumentai, skirti kovoti su nelygybe, nelygybės ir išsilavinimo santykis, socialinio mobilumo sąvoka, nelygybės situacija Pietų Korėjoje, nelygybės priežastys bei pasekmės. Antroje dalyje pristatoma filmų analizės teorija ir filmų analizės metodai, taip pat Korėjos kino istorija. Trečioje dalyje atliekama filmo “Parazitas” analizė ir darbas užbaigiamas išvadomis. Darbo metodai: 1) Siekiant apibrėžti socialinės nelygybės sąvoką ir sužinoti socialinės nelygybės ypatumus Pietų Korėjoje, naudojamas mokslinės literatūros bei šaltinių analizės metodas. Taip pat, siekiant sudaryti filmo analizės modelį, mokslinės literatūros bei šaltinių analizės metodu yra tyrinėjama kinematografijos teorija. 2) Siekiant išanalizuoti filmą “Parazitas” naudojami semiotinis ir kontekstinis filmų analizės metodai. Literatūros ir šaltinių apžvalga. Rašant darbą, daugiausia remtasi A. Giddens (2009) Sociology, H. Koo “Rising Inequality and Shifting Class Boundaries in South Korea in the NeoLiberal Era” (2019), H. Kim ““Spoon Theory” and the Fall of a Populist Princess in Seoul” (2017), M. Hyang Hwang, J. Lee, ir A. Jung “Career Development of Lower Social Class dolescents in South Korea” (2018), G. Lee “Centennial of Korean cinema - From humble beginnings to mega hits” (2019). Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Bong Joon-ho filme “Parazitas”, per simbolius ir ženklus, kelis iš kurių gali suprasti tik su Korėjos visuomene susipažinę žmonės, yra vaizduojami tokie socialinės nelygybės bruožai, kaip išsilavinimo nelygybė, šeimos dinamikos kaita, konfucianizmo įtaka Pietų Korėjos nelygybei, kuri dar labiau sumažina mobilumo galimybes ir kuria ribas tarp vargšų ir turtingų; konfliktas tarp kapitalistinės ir konfucianistinės Korėjos, kuris pasireiškia tuo, kad jaunesni žmonės, turintys daug ambicijų pasiekti turto, galų gale nusivylia, susidurdami su Korėjoje vis dar vyraujančia sistemine hierarchija; ir nusikalstamumas, kuris taip pat yra nelygybės pasekmė.
The objective of this paper is the depiction of South Korea's social inequality problems in the film "Parasite". The aim is to analyze the depiction of the problem of social inequality in South Korea in the film "Parasite". Tasks: 1) After defining the term of social inequality, present the features of this phenomenon and the situation in South Korea; 2) To create conceptual models of film analysis based on the theory of cinematography; 3) Using the task No. 2 develop models of film analysis to investigate how the situation of social inequality in South Korea is shown in the film Parasite. Paper structure: introduction, three main parts, conclusions, list of literature and sources. The first part introduces the concept of social inequality, documents to combat inequality, the relationship between inequality and education, the concept of social mobility, the situation of inequality in South Korea, the causes and consequences of inequality. The second part introduces the theory and methods of film analysis, as well as the history of Korean cinema. The third part analyzes the film "Parasite" and the paper ends with conclusions. Methods of the paper: 1) In order to define the concept of social inequality and to learn the peculiarities of social inequality in South Korea, the method of analysis of scientific literature and sources is used. Also, in order to create a model of film analysis, the theory of cinematography is studied by the method of scientific literature and source analysis. 2) In order to analyse the film “Parasite”, semiotic and contextual film analysis methods are used. References and sources review. The work was based mainly on A. Giddens (2009) Sociology, H. Koo “Rising Inequality and Shifting Class Boundaries in South Korea in the NeoLiberal Era” (2019), H. Kim “'Spoon Theory' and the Fall of a Populist Princess in Seoul” (2017), M. Hyang Hwang, J. Lee, and A. Jung “Career Development of Lower Social Class Adolescents in South Korea” (2018), G. Lee“ Centennial of Korean cinema - From humble beginnings to mega hits” (2019). The results of the research paper have shown that Bong Joon-ho’s film “Parasite”, through symbols and signs, some of which can only be understood by people familiar with Korean society, depicts features of social inequality such as educational inequality, changing family dynamics, and the influence of Confucianism on the inequality in South Korea, which further reduces mobility opportunities and builds boundaries between poor and rich; the conflict between capitalist and Confucian Korea, which manifests itself in the fact that younger people with much ambition to gain wealth end up disappointed in the face of the systemic hierarchy that still prevails in Korea; and crime, which is also a consequence of inequality.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130986
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.