Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130952
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Mankauskė, Ieva
Supervisor: Kustienė, Aurelija
Title: Vidaus kontrolė N įmonėje
Other Title: Internal control in company N
Extent: 39 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Kontrolė;Control;Informacinė sistema;Internal;Rizika;Environment
Abstract: Tyrimo objektas – vidaus kontrolė N įmonėje. Tyrimo tikslas - išanalizavus vidaus kontrolės esmę, funkcijas, rūšis ir struktūrą bei ištyrus vidaus kontrolę N įmonėje, nustatyti jos trūkumus ir pateikti rekomendacijas problemoms spręsti. Norėdami pasiekti darbo tikslą, bus išspręstos šios užduotys: 1. Atskleisti vidaus kontrolės esmę, nustatyti funkcijas, ištirti tipus ir struktūrą; 2. Atlikti praktinį bendrovės N vidaus kontrolės tyrimą, siekiant nustatyti jos trūkumus; 3. Pateikti vidaus kontrolės problemų sprendimo N įmonėje rekomendacijas. Tyrimo metodai: Mokslinės ir metodinės literatūros šaltinių loginės analizės ir sintezės metodai, vidaus kontrolę reglamentuojantys dokumentai, empirinių duomenų analizės ir apibendrinimo metodai, palyginimo ir aprašomieji metodai. Tyrimo laikotarpis: 2016-2020 metai. Empirinis tyrimas buvo atliktas N įmonėje 2021 m. Balandžio mėn. Tyrimų rezultatai: Pirmoje darbo dalyje atskleidžiama vidaus kontrolės esmė, analizuojami jos tipai, funkcijos ir struktūra. Antroje darbo dalyje, atlikus empirinį tyrimą, įmonėje N buvo išanalizuota vidaus kontrolės sistema ir nustatyti jos privalumai bei trūkumai. Monitoringo ir informacinės sistemos elementai geriausiai veikia įmonėje, silpniausiai veikia rizikos ir kontrolės veiksmų elementai. Trečioje dalyje nustatomos N įmonės vidaus kontrolės problemos ir pateikiamos rekomendacijos, kaip pagerinti vidaus kontrolę. Pateikiamos rekomendacijos, kaip pagerinti rizikos elementą.
Object of research – internal control in company N. Aim of the research – after analyzing the essence, functions, types and structure of internal control and after investigation of internal control in company N, to identify its weaknesses and provide recommendations for solving problems. To achieve the goal of the work, the following tasks will be solved: 1) to reveal the essence of internal control, determine functions, investigate types and structure; 2) to perform a practical investigation of the internal control of company N in order to identify its weaknesses; 3) to provide recommendations for solving internal control problems in company N. Methods of research: Methods of logical analysis and synthesis of scientific and methodological literature sources, documents regulating internal control, methods for analysis and summarization of empirical data, comparison and descriptive methods. Period of research: 2016-2020 year. An empirical study was conducted in company N in April 2021. Results of research: The first part of the work reveals the essence of internal control, analysed its types, functions and structure. In the second part of the work, after an empirical study, the internal control system was analyzed in company N and its advantages and disadvantages have also been identified. The elements of the monitoring and information system work best in the company, the elements of risk and control actions perform the weakest. The third part identifies internal control problems in company N and provides recommendations for improving internal control. Recommendations are provided to improve the risk element.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130952
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons