Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130897
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Karčauskaitė, Monika
Supervisor: Balaišis, Augustinas
Title: Lyčių lygybės ir žmogaus teisių Lietuvoje formavimas masinės komunikacijos priemonėmis projekte „LyLy“
Other Title: Formation of gender equality and human rights in Lithuania through mass communication in the project "LyLy"
Extent: 72 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Lyčių lygybė;Gender equality;Žmogaus teisės;Projektas „LyLy“;Human rights;Project "LyLy"
Abstract: Problema – kaip masinių medijų pagalba šviesti Lietuvos visuomenę, kuri turi interneto prieigą, lyčių nelygybės, darbo rinkos klausimuose ir socialiniame gyvenime ? Objektas – Lietuvos visuomenės, turinčios interneto prieigą gerininimas, pasitelkiant masinių medijų pagalba. Tikslas – išanalizuoti teorinius problemos aspektus ir įgyvendinti kūrybinį projektą ,,LyLy”, kurio tikslas edukuoti ir formuoti asmenybę be stereotipų, kurio laisvė nėra varžoma. Pirmojoje darbo dalyje analizuojama lyčių stereotipų samprata bendrame įvaizdžio formavimo kontekste. Aptariama lyčių lygybės įvaizdžio samprata, vertinami lyčių lygybės stereotipai ir diskriminacija, taip pat atliekama lyčių lygybės įvaizdžio medijose analizė. Antroje darbo dalyje atliekamas kiekybinis tyrimas. Pristatomas tyrimo metodas – anketinė apklausa. Atlikto tyrimo metu buvo apklausti Lietuvos gyventojai. Tyrime buvo siekiama išsiaiškinti jų požiūrį ir asmeninę patirtį lyčių lygybės temoje. Taip pat buvo atliktas gautų rezultatų susisteminimas ir atsižvelgus į gautus respondentų atsakymus, kuriamas projektas „LyLy“. Tyrimas atskleidė, kad lyčių lygybės tema yra aktuali, nes daugelis apklausoje dalyvavusių respondentų yra vienaip ar kitaip susidūrę su diskriminacija dėl lyties, o taip pat, daugelis atsakiusiųjų turėjo skaudžių patirčių ir nuo to net nukentėjo. Trečiojoje darbo dalyje pristatomas kūrybinis projektas „LyLy“. Remiantis moksline literatūra ir analizuojant temos aktualumą, projektas kuriamas skirtinguose socialiniuose tinklapiuose, pritaikant turinio pateikimą prie auditorijos. Projekto tikslas ugdyti sąmoningumą ir toleranciją, mažinti diskriminacijos apraiškas visuomenėje, skelbiant kokybišką ir informatyvų turinį, kuriame kiekvienas interneto vartotojas rastų informacijos, kurią lengvai pritaikytų sau. Šioje dalyje pristatoma projekto idėja, tikslai, uždaviniai, projekto koncepcija / vizija, SSGG ir PEST analizės, veiklų planas ir užduočių planai, komunikacijos planas, žmogiškieji ištekliai, biudžetas ir lėšų pritraukimo strategijos, panašių projektų analizė.  
Problem – how can mass media help to educate Lithuanian community, which has access to the internet, gender inequality, in the workplace and social life. Object – improving the Lithuanian society which has access to the internet with the help of mass media. Purpose – analyze the theoretical aspects of the problem and implement a creative project "LyLy", whose purpose is to educate and form a human without stereotypes, whose freedom isn't constrained. In the first part of the work, analyze gender stereotypes conception in the general context of image formation. Discussed gender equality image conception, valued gender equality stereotypes and disciminations, also performing gender equality įmage in social media analysis. In the second part of the work, a quantitative study is performed. Announced a studying method – questionnaire survey. During the research, Lithuanian residents were interviewed online and physically. Survey's point was to find out their attitudes and personal experiences on the topic of gender equality. The results obtained were also systematized and taken into account the answers received from the respondents, and the project "LyLy" is developed more. The studies shown, that gender equality theme is relevant, because many people, whom answered, in one way or other, had contact with discrimination for their gender, and many more had hurtfull experience or suffered from it. In the third part of the work, the creative project "LyLy" is announced. Based on theory, and analyzing the need of this topic, the project is being created in different social media platforms, adapting content submission to the auditory. The purpose of this project, is to raise awareness and tolerance, to lower discrimination in society, publishing high quality and informative content, in which every internet user can find information easily, and can use it by himself. In this part, project idea, goals, tasks, project concept / vision, SSGG and PEST analysis, activity plan and work plans, communication plan, human resources, budget and fundraising strategy, and familiar project analysis.  
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130897
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
monika_karcauskaite_bd.pdf3.6 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.