Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130863
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Stumbras, Erikas
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Prekės ženklų integracija lietuviškame socialinių medijų turinyje: platformos „Youtube" tinklalaidžių atvejis
Other Title: Product placement In Lithuanian social media content: the case of Youtube platform podcasts
Extent: 89 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Tinklalaidė;Podcast;Prekės ženklas;Brand;Prekės ženklo integracija;Product placement;Socialinės medijos;Social media;Youtube
Abstract: Lietuviškojo socialinių medijų platformoje Youtube publikuojamo turinio tendencijos rodo, jog vis daugiau vartotojų dėmesio platformoje susilaukia lietuviškas tinklalaidžių turinys. Didelio dėmesio ir daugiatūkstantinių vartotojų peržiūrų generuojantis reiškinys Lietuvoje pamažu įsitvirtina kaip nauja medijos forma, gebanti ne tik generuoti unikalų turinį, tačiau taip pat pamažu tampanti ir patraukliu prekės ženklų integracijos kanalu. Nors lietuviškajame Youtube tinklalaidžių turinyje aptinkamos prekės ženklų integracijos tampa vis labiau įprasta rinkodaros forma, pasigendama išsamesnės šio metodo analizės, kuri leistų iš esmės įvertinti naujojo metodo potencialą. Dėl šių priežasčių keliamas probleminis klausimas, kokios yra prekės ženklų integracijos į Youtube tinklalaides galimybės ir kaip, naudojantis jomis, kurti veiksmingą reklamą Lietuvos atveju. Darbo objektas – prekės ženklų integracija lietuviškose socialinių medijų platformos Youtube tinklalaidėse. Darbo tikslas – išanalizavus prekės ženklo integracijos reiškinį, ištirti jo galimybes Youtube tinklalaidėse Lietuvoje. Darbas susideda iš dviejų dalių, pirmoje dalyje remiantis moksline literatūra, šaltiniais bei statistine informacija plačiau nagrinėjama: socialinių medijų teorinė samprata bei socialinių medijų tipai, Youtube turinio dalijimosi platforma, prekės ženklų integracijos metodas bei jo galimybės socialinių medijų kontekste, taip pat tinklalaidžių reiškinys ir jame aptinkamų prekės ženklų integracijų galimybės bei tendencijos. Antrojoje dalyje vykdoma kokybinė turinio analizė, kuria plačiau nusakoma tiriamojo atvejo situacija, įvardijamos tinklalaidžių turinyje aptinkamos prekės ženklų integracijos bei jų metodai. Siekiant išsiaiškinti tinklalaidžių žiūrovų nuomonę, anketinės apklausos būdu vykdomas kokybinis tyrimas. Ekspertų nuomonei išsiaiškinti vykdoma kokybinė anketinė apklausa bei pusiau struktūruotas interviu. Darbo pabaigoje pateikiami apibendrinti tyrimų rezultatai, pateikiamos išvados lietuviškųjų Youtube platformoje publikuojamų tinklalaidžių turinyje aptinkamų prekės ženklų integracijų atvejui apibrėžti, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kurios gali leisti užtikrinti sėkmingą bei efektyvų integracijos metodo taikymą.
Trends in the Lithuanian content published on the social media platform Youtube show that more and more users of the platform are interested in Lithuanian podcast content. The phenomenon generating high attention and multi-thousand consumer views in Lithuania is gradually establishing itself as a new form of media, capable not only of generating unique content, but also of becoming an attractive channel of product placement. Although brand integrations found in the content of Lithuanian podcasts published on the Youtube platform is becoming an increasingly common form of marketing, there is a lack of a more detailed analysis of this method, which would allow to fundamentally assess the potential of the new method. For these reasons, a problematic question arises as to what are the possibilities of integrating brands into Youtube podcasts and how to use them to create effective advertising in the case of Lithuania. The object of the work is the product placement in the Lithuanian podcasts published on the Youtube social media platform. The aim of the work is to analyze the phenomenon of product placement and to investigate its possibilities and success factors in Lithuanian Youtube podcasts content. The work consists of two parts, the first part is based on scientific literature, sources and statistical information: the theoretical concept and types of social media, Youtube content sharing platform, brand integration method and its possibilities in the context of social media, as well as the phenomenon of social media opportunities and tendencies of product placement. In the second part, a qualitative content analysis is carried out, which describes in more detail the situation of the case under investigation, identifies the integrations of brands found in the content of podcasts and their methods. In order to find out the opinion of podcast viewers, a qualitative survey is conducted by means of a questionnaire survey. A qualitative questionnaire and a semi-structured interview are conducted to find out the experts' opinion. At the end of the work, the results of the research are summarized, conclusions are given to define the case of product placements found in the content of Lithuanian podcasts published on the Youtube platform, as well as recommendations that can ensure successful and efficient application of the integration method.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130863
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
erikas_stumbras_bd.pdf1.61 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.