Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130821
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Rimaitė, Gabrielė
Title: Istorijų pasakojimo sukeliamų emocijų reikšmė komunikacijoje. „Kanų liūtų“ atvejis
Other Title: The role of emotions evoked by storytelling in communication. the case of "Cannes lions"
Extent: 62 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Istorijos pasakojimas;Storytelling;Emocijos;Emotions
Abstract: Darbo problema – koks yra istorijų pasakojimo poveikis vartotojo emocijoms ir kaip naudojantis tuo, kurti paveikias vaizdines reklamas. Darbo objektas – istorijų pasakojimo emocinis poveikis vartotojui. Darbo tikslas – teoriškai išanalizavus reklamos, istorijų pasakojimo ir emocijų reiškinius, atlikti tyrimą leidžiantį atskleisti, kaip vartotojus emociškai veikia istorijų pasakojimas „Kanų liūtų“ reklaminių vaizdo įrašų atveju. Darbo uždaviniai: 1) apžvelgti reklamos komunikacijos sampratą; 2) išnagrinėti istorijos pasakojimo strategijos principus ir jų taikymo reklamoje galimybes; 3) aptarti, istorijų pasakojimo sąryšį su emocijomis ir jų poveikį vartotojui; 4) susisteminti esamų tyrimų rezultatus; 5) paruošti metodiką ir atlikti tyrimą, leidžiantį išsiaiškinti, kaip pasirinktos „Kanų Liūtų“ reklamos, emocijų pagalbą gali paveikti vartotoją. 6) pateikti rekomendacijas istorijų pasakojimo naudojimui vaizdo reklamų kūryboje. Darbo metodai. Baigiamajame bakalauro darbe bus naudojami mokslinių šaltinių ir teorinės literatūros analizės metodai. Atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu bus bandoma išsiaiškinti, kokios emocijos ir kokį poveikį daro vartotojams, kai „Kanų liūtų“ reklaminiuose klipuose yra pritaikytas istorijos pasakojimo metodas. Tyrimo rezultatai. Atliktas kiekybinis tyrimas įrodė, kad istorijos pasakojimo metodo naudojimas visais atvejais sudomino, įsiminė ir patiko respondentams. Teigiamas emocijas sukėlusios reklamos padidino pasitikėjimą prekės ženklų ir tyrimo dalyvių nuomonė, skatina pirkti produktus ar naudoti reklamuojamas paslaugas, tuo tarpu vaizdo įrašai, kurie sukelia neigiamas emocijas, nesukuria pasitikėjimo ir neskatina naudoti produktų, nors siužetas būna įvertintas teigiamai. Visuose vaizdo įrašų reklamose buvo tikslingai pritaikytas istorijos metodo naudojimas, jo pagalba sukeliamos emocijos ir sukuriamos asociacijos. Tyrimo išvados. Darbe paruošta kiekybinio tyrimo metodika ir atlikta apklausa, kuri leido išsiaiškinti, kaip pasirinktos „Kanų Liūtų“ reklamos, emocijų pagalbą gali paveikti vartotoją. Atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu buvo apklausti 392 respondentai. Jie vertino, kokias emocijas jiems sukėlė parinktos 4 „Kanų Liūtų“ reklamos ir ar jos didina pasitikėjimą prekės ženklu ir skatina naudoti produktus ar paslaugas. Išanalizavus apklausos rezultatus, įrodyta, kad istorijos pasakojimo metodo naudojimas visai atvejais sudomino, įsiminė ir patiko respondentams. Taigi, prieiname prie bendros išvados, kad istorijų pasakojimo metodas, sukurdamas artumą tarp vartotojo ir prekės ženklo yra rekomenduojamas naudoti, bandant sukelti teigiamas emocijas.
The problem of the work is the impact of storytelling on the user's emotions and how to use it to create compelling visual ads. The object of the work is the impact of storytelling on the user in the case of "Cannes Lions" commercials. Aims. To theoretically analyse the phenomena of advertising, storytelling, and emotions, to reveal how consumers are told in storytelling in the case of "Cannes lions" videos. Work tasks: 1) to review the concept of advertising communication. 2) to examine the principles of storytelling strategy and the possibilities of their application in advertising. 3) discuss the relationship of storytelling to emotions and their impact on the user. 4) to systematize the results of existing research. 5) to prepare a methodology and conduct a study to find out how the selected Cannes Lions advertisements can affect the consumer with the help of emotions. 6) to provide recommendations for the use of storytelling in the creation of video advertisements. Work methods. The methods of analysis of scientific sources and theoretical literature will be used in the bachelor's thesis. A quantitative study has been carried out to try to find out what emotions and how they affect consumers when the story of the Cannes Lions is applied to the story-telling method. Research results. Quantitative research showed that the use of the storytelling method in all cases was interesting, memorable, and liked by the respondents. Positive emotional advertising has increased trust in the opinions of brands and survey participants, encourages the purchase of products or the use of advertised services, while videos that evoke negative emotions do not build trust and encourage product use, although the storyline is rated positively. All the video ads targeted the use of the story method to evoke emotions and create associations. Findings of the study: The methodology of the quantitative research was prepared in the work and a survey was conducted, which allowed to find out how the selected Cannes Lions advertisements can affect the consumer with the help of emotions. A quantitative study was conducted in which 392 respondents were interviewed. They assessed the emotions evoked by the selected 4 Cannes Lions advertisements and whether they increased brand confidence and promoted the use of products or services. After analysing the results of the survey, it was proved that the use of the method of storytelling was interesting, memorable, and liked by the respondents in all cases. Thus, we come to the general conclusion that the storytelling method, creating closeness between the consumer and the brand, is recommended to be used to evoke positive emotions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130821
Affiliation(s): Menų fakultetas
Menotyros katedra
Teatrologijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons