Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130774
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Galvelis, Dominykas
Title: Kauno miesto šokių studijų „Time to Show“, „Basse“, „UP“, „Flash Dance“, „Me Gusta“ išorinės komunikacijos tyrimas
Other Title: External communication research of Kaunas city dance studios "Time to Show", "Basse.lt", "UP", "Flash Dance", "Me Gusta"
Extent: 73 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Išorinė komunikacija;External communication;Šokių studijos;Dance studios;Kaunas
Abstract: Komunikacija yra pagrindinis variklis visur: organizacijose, didelėse įmonėse, šeimoje ir bendravime su draugais. Išorinė komunikacija padeda susidaryti vaizdą apie savo sukurtą įmonę arba, šiuo atveju, šokių studiją. Kadangi kiekvienoje studijoje yra skirtingi tikslai, kuriuos norima pasiekti, studijose taikomos skirtingos komunikacijos priemonės. Šiame darbe buvo tiriama penkių šokių studijų: „Time to Show“, „Basse“, „UP“, „Flash Dance“ bei „Me Gusta“ išorinė komunikacija iki karantino bei karantino metu (2019 – 2021 metais). Analizei gauti buvo naudojami kiekybiniai ir kokybiniai tyrimai (interviu ir internetinė apklausa). Darbo problema: studijų komunikacijos planas, strategijos ir veikla keitėsi dėl naujų apribojimų, todėl daug užsiėmimų, kuriuos atrodė būtina atlikti fiziškai šokių salėje buvo perkelti į virtualią erdvę. Darbo tikslas buvo sužinoti, kokius metodus šokių studiją pritaiko savo išorinės komunikacijos strategijai siekdamos išlikti aktualiomis, kaip visą šią situaciją vertina studijų vadovai, kaip jaučiasi jų klientai bei pateikti pasiūlymus ir rekomendacijas tolimesnei šokių studijų plėtrai. Platformos, kurios buvo pasirinktos: „Facebook“, „Instagram“, „YouTube“ bei pačių šokių studijų sukurti tinklapiai. Kadangi tai yra populiariausios platformos (išskyrus pačių studijų kurti tinklapiai), turinčios milijardus vartotojų, aktualiausia buvo analizuoti būtent jas, nes ten pasiekiamumas yra didžiausias. Tyrimo atlikimui buvo pasirinkti trys tyrimo metodai: turinio analizė, interviu bei internetinė apklausa. Atlikus tyrimus ir išanalizavus gautą informaciją galima teigti, kad visų šokių studijų komunikacija yra efektyvi, tačiau kiekvienas komunikacijai pasirinktas kanalas skiriasi tam tikrais aspektais, pavyzdžiui, tekstinės informacijos ar vaizdo medžiagos talpinimo funkcijomis. „Basse“ studija turi tik „Instagram“ ir „Facebook“ kanalus, kas juos riboja nuo didesnio auditorijos pasiekiamumo. „UP“ ir „Flash Dance“ studijos nesukomunikavo dėl interviu, todėl buvo sunkiau sudaryti rekomendacijas ir išvadas. „Me Gusta“ ir „Time to Show“ parodė daugiausiai dėmesio šiam tyrimui, tai parodo jų požiūrį ir į kitas platformas, per kurias vykdoma išorinė komunikacija. Darbo pabaigoje pateikiami priedai, kuriuose galima matyti įrodymus, jog internetinės apklausos ir interviu metu gauta informacija yra originali, nekoreguota. Taip įrodomas informacijos autentiškumas.
Communication is the main key in most organizations, big companies, families, and even when just being with your friends. Thanks to external communication, it is possible to create an image about your own company or in this case - a dance studio. Since every studio has different goals and expectations regarding the results of their communication, different methods must be applied. In this bachelor's thesis, five dance studios were investigated. The studios were "Time to Show", "Basse", "UP", "Flash Dance" and "Me Gusta". The properties of their external communication were analysed from 2019 until the year 2021. To properly analyse the data, quantitative and qualitative research was made (an interview and online survey). The problem with the work was that the communication plan, strategies, and activities changed due to new constraints, so many of the activities that seemed necessary to perform physically in the dance hall were moved to a virtual space. The study aimed to find out what methods dance studios apply to their external communication strategy to remain relevant, how the whole situation is assessed by studio managers/owners, how their clients feel, and to provide suggestions and recommendations for further development of dance studios. Platforms chosen: "Facebook", "Instagram", "YouTube" and websites created by the dance studios themselves. As these are the most popular platforms (except for the websites created by the studios themselves), with billions of users, it was the most relevant to analyze them, because that is where the reach of users is greatest. To find out all this, three research methods were chosen: content analysis, interview, and an online survey. After research and analysis of the obtained information, it can be stated that the communication of all dance studios is effective, but some channels are weaker than others in certain respects such as convenience in providing information, video material, etc. "Basse" studio only has "Instagram" and "Facebook" channels, which limits them from greater audience reach. "UP" and "Flash Dance" studios did not communicate on the interview, making it more difficult to draw recommendations and conclusions. "Me Gusta" and "Time to Show" have focused on this study, which reflects how serious they take other platforms through which external communication takes place. Appendices are also provided at the end of the paper to show evidence that the online survey and interviews are correct, and that the information has not changed. The information provided in this way is authentic.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130774
Affiliation(s): Menų fakultetas
Teatrologijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons