Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130773
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠliužaitė, Vilma-
dc.contributor.authorTkačuk, Nikolaj-
dc.date.accessioned2021-05-28T11:20:25Z-
dc.date.available2021-05-28T11:20:25Z-
dc.date.issued2021-06-10-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/130773-
dc.description.abstractBaigiamojo darbo problema formuluojama klausimu: kodėl reliatyvizmo ideologija nesuderinama su objektyvios tiesos samprata krikščionybėje? Baigiamojo darbo objektas – reliatyvizmo ir objektyvios tiesos nesuderinamumo priežastys. Baigiamojo darbo tikslas – nustatyti reliatyvizmo ir objektyvios tiesos nesuderinamumo priežastis. Baigiamojo darbo uždaviniai: apibūdinti reliatyvizmo sampratą filosofiniu ir teologiniu aspektais; apibūdinti objektyvios tiesos filosofinę ir teologinę sampratas; atskleisti reliatyvizmo ir objektyvios tiesos nesuderinamumo filosofines ir teologines priežastis. Taikomi šie metodai: struktūrinė, aspektinė, sisteminė analizė ir palyginimas. Pirmojoje baigiamojo darbo dalyje yra nustatyti ir aprašyti esminiai panašumai ir skirtumai tarp krikščioniškojo ir filosofinio požiūrio į objektyviąją tiesą bei tiesos paieškos problematiką. Filosofijos prigimtis neatsiejama ir nuo tiesos paieškos. Teologijoje tiesa - viena iš pamatinių kategorijų, kai pirmiausia tiesa suprantama kaip Dievas, kuris panorėjo apreikšti Save ir Savo valią žmogui, ir turi būti įgyvendinama per žmogaus gyvenimo būdą. Antrojoje dalyje yra pristatytos reliatyvizmo sampratos politinės, socialinės, filosofinės ir kultūrinės šaknys. Nustatyta, kad Bažnyčios mokymas kritikuoja ir oponuoja reliatyvizmui, nes pastarasis prieštarauja pagrindinėms Dievo apreiškimo tikėjimo tiesoms, ignoruoja žmogaus prigimtinį troškimą ieškoti tiesos ir ją atpažinti, sugriauna etinio ir moralinio gyvenimo pamatus. Trečiojoje dalyje pristatytos reliatyvizmo ir objektyvios tiesos nesuderinamumo filosofinės ir teologinės priežastys. Reliatyvizmo ir objektyvios tiesos nesuderinamumo filosofinės priežastys išplaukia iš Dievo apreiškimo atmetimo ir autoriteto sampratos neigimo, abejingumo hermeneutikos propagavimo teksto pažinimui. Pretenzija į žinojimą dažniausiai traktuojama tik kaip pretenzija į valdžią. Teologinės nesuderinamumo priežastys yra tos, kad reliatyvizmo pasaulėžiūra prieštarauja Dievo Visagalybės ir Gailestingumo sampratai krikščionybėje, atmeta Dievo apreiškimą, autoriteto ir teisingos interpretacijos galimybę. Reliatyvizmas kaip pasaulėžiūra yra prieštaringa. Reliatyvizmas kaip pasaulėžiūra yra nepriimtina, nes griauna moralės ir etinius individo ir socialinio gyvenimo pamatus.lt
dc.description.abstractThe problem analyzed in these theses was formulated as a question – why ideology of the relativism is not compatible with the concept of objective truth in Christianity? The aim of the thesis is to determine reasons for incompatibility of the relativism and the objective truth. The objectives of the thesis are: 1. to describe the concept of relativism from the perspectives of philosophy and theology; 2. to describe philosophical and theological concepts of objective truth; 3. to reveal the philosophical and theological reasons for incompatibility of relativism and objective truth. We used methods of structural, aspectual, systematic analysis and comparison. In the first part of the thesis, we determined and described the essential similarities and differences between Christian and philosophical views on the objective truth and the issues of searching for truth. The nature of philosophy is inseparable of the search for truth, too. In theology, the truth is one of the foundational categories where the truth is primarily understood as God who wanted to reveal Himself and His will to man and has to be realized through the lifestyle of a person. In the second part, political, social, philosophical and cultural roots of the concept of relativism are presented. It was determined that the teaching of the Church opposes and criticizes relativism because it contradicts the main truths of God’s revealed faith, ignores natural human desire to search and recognize the truth, and destroys the foundations of moral and ethical life. In the third part, philosophical and theological reasons for incompatibility of relativism and objective truth. The philosophical reasons for incompatibility of relativism and objective truth arise from rejecting God’s revelation and denial of concept of authority, indifference towards promotion of hermeneutics for understanding the text. The claim for knowing most frequently is considered to be a claim for authority. Theological reasons of incompatibility lie in that relativism contradicts the concepts of God’s Omnipotence and Compassion in Christianity, reject God’s revelation, authority and opportunity of correct interpretation. Relativism as a worldview is contradictory. Relativism as a worldview is unacceptable because it destroys foundations of morality and foundations of person’s ethics and social life.en
dc.description.sponsorshipKatalikų teologijos fakultetaslt
dc.description.sponsorshipTeologijos katedralt
dc.format.extent45 p.lt
dc.language.isoltlt
dc.rightsETD darbas viešai neprieinamas / No access-
dc.subjectKrikščionybėlt
dc.subjectChristianityen
dc.subjectMoralėlt
dc.subjectMoralityen
dc.subjectObjektyvi tiesalt
dc.subjectObjective truthen
dc.subjectPostmodernizmaslt
dc.subjectPostmodernismen
dc.subjectReliatyvizmaslt
dc.subjectRelativismen
dc.subject.otherTeologija / Theology (H002)-
dc.titleObjektyvios tiesos ir reliatyvistinės pasaulėžiūros nesuderinamumas krikščionišku požiūriult
dc.title.alternativeThe incompatibility of objective truth and relativistic worldview in Christian perspectiveen
dc.typebachelor thesis-
thesis.degree.disciplineKatalikų teologija / Catholic Theology (B)-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextembargo_20260610-
crisitem.author.deptTeologijos katedra-
Appears in Collections:2021 m. (KTF bak.)
Files in This Item:
nikolaj_tkacuk_bd.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.