Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130741
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Okas, Gvidas
Supervisor: Kliučius, Almantas
Title: VMU Šakių regioninio padalinio Lekėčių girininkijos pušynų ir eglynų medynų dendrometrinis tyrimas
Other Title: Dendrometric study of pine and spruce forests stands in SFE Šakiai regional division Lekėčiai forest district
Extent: 36 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Paprastoji pušis;Scot pine;Paprastoji eglė;Scot spruce;Dendrometrinis tyrimas;Dendrometric examination
Abstract: VMU Šakių regioninio padalinio, Lekėčių girininkijos, pušynų ir eglynų medynų dendrometrinis tyrimas Bakalauro baigiamasis darbas 36 puslapiai, 24 paveikslų, 8 lentelės, 20 literatūros šaltinių, tyrimo atlikimo vieta – Šakių regioninio padalinio, Lekėčių girininkija. tyrimo objektas – VMU Šakių regioninio padalinio, Lekėčių girininkijos - 14 kvartalas, 19 kavartalas, 20 kvartalas, 29 kvartalas. Darbo tikslas: Lekėčių girininkijos pasirinktuose sklypuose atlikti dendrometrinius matavimus. Gautus duomenis palyginti su Lekėčių girininkijos miškų inventorizacijos 2017 metų duomenimis, gautais iš VĮ Valstybinių Miškų Urėdijos, miškotvarkos skyriaus. tyrimo metodai: Tyrimui reikalingos medžiagos rinkimas, sklypų atrinkimas, tyrimo bareliai, dendrometriniai matavimai, rūšinė sudėtis, duomenų skaičiavimas. tyrimo rezultatai: Didžiausias medyno vidutini skersmens ir aukščio įvertinas 14 kvartalo 4 sklype, kadangi jis yra 16 metų amžiaus, todėl jo prieaugis yra greitesnis nei senesnio medyno, būtent dėl šios priežasties duomenys skyrėsi labiausiai. Palyginus medynų rūšinę sudėtį su miškotvarkos duomenimis, išsiskyrė 19 kvartalo, 15 sklypas, kuriame buvo nustatytas 7E2P1B rūšinė sudėtis, miškotvarkos duomenyse rūšinė sudėtis buvo 5E3P1B. Skyriasi eglės bei pušies santykis. Medynas yra brandus, todėl toks nukrypimas galėjo atsirasti dėl netikslių duomenų ar jų trūkumo.
Dendrometric Study of Pine and Spruce Forests Stands in SFE Šakiai Regional Division Lekėčiai Forest District Bachelors degree paperwork consists of 36 pages, 24 figutres, 8 tables and 20 sources of literature, place of the research - regional branch of Sakiai, forest district of Lekeciai; object of the research - VMU regional branch of Sakiai, forest district of Lekeciai – 14th block, 19th block, 20th block, 29th block; Goal of the paperwork: to perform dendrometric measurements in the selected plots of Lekeciai forest district. The results aquired shuld be compared with Lekeciai forest district forest inventory data, received in 2017 in State Forest Enterprise, Forest Management Division; Methods of the research: collection of research material, selection of plots, survey plots, dendrometric measurements, composition of species, data calculation; Results of the research: the highest average diameter and height estimate of the stand was found in plot 4 pf blovk 14, as it is 16 years old, so its growth is faster than that of the older stand, which is why the data differed the most. Comparing the species composition of the stands with the forest management data, 19 plots, 15 plots, where the species composition of 7S2P1B was determined, differed, in the forest management data the species composition was 5S3P1B. The ratio of spruce to pine differs. The stand is mature, so such a deviation may have been due to inaccurate data or lack thereof.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130741
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA MEF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons