Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130708
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Varžaitė, Gintarė
Supervisor: Buržinskas, Žygimantas
Title: Turizmo maršrutai Vakarų Lietuvoje: esamos būklės analizė ir vystymosi galimybės
Other Title: Tourism routes in Western Lithuania: analysis of the current situation and development opportunities
Extent: 62 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Vakarų Lietuva;Western Lithuania,;Maršrutas;Turizmas;Paveldas;Route;Tourism;Heritage
Abstract: Vakarų Lietuvoje turistinių maršrutų yra, tačiau jie daugiau lokalūs ir apima nedidelius atstumus, pavydžiui, siūlomos ekskursijos po regioninius parkus, Žemaitijos nacionalinį parką. Vakarų Lietuvoje nėra sukurta įdomių turizmo maršrutų, apimančių istorines ir gamtos paveldo vietas, nes daugiausiai dėmesio skiriama Pajūrio miestams kaip Palanga, Klaipėda, Šventoji, todėl, tarptautiniai turistai nežino apie mažus Vakarų Lietuvos miestelius, kuriuose jie gali atrasti daug naudingos ir įdomios informacijos apie Lietuvos istorijos įvykius, gamtos paveldą bei degustuoti tradicinių Žemaitijos patiekalų. Siekiant šio darbo tikslo – atskleisti turizmo maršrutų Vakarų Lietuvoje esamą būklę ir vystymosi galimybes, darbe pristatoma turizmo maršrutų teorinė apžvalga bei atliekamas tyrimas, kurio pagalba nustatoma, kokia yra Vakarų Lietuvos turizmo esama situacija, esamų maršrutų problematika ir gerinimo galimybės. Tyrimo imtį sudaro 192 Lietuvos gyventojai. Darbo objektas – turizmo maršrutai Vakarų Lietuvoje. Darbo tikslas – atskleisti turizmo maršrutų Vakarų Lietuvoje esamą būklę ir vystymosi galimybes. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti turizmo maršrutų teorinius aspektus; 2. Atskleisti Vakarų Lietuvos turistinių maršrutų situaciją; 3. Parengti du jungiančius Vakarų Lietuvos regionų maršrutus tarp vienų iš pagrindinių Lietuvos turizmo centrų, Kauno ir pajūrio regione esančius Klaipėdos ir Palangos. Išvados: Išanalizuojant turizmo maršrutų teorinius aspektus buvo nustatyta, kad jie dažniausiai skirstomi į kultūrinius, gamtos ir kulinarinius maršrutus. Jais siekiama pritraukti turistų dėmesį ir padidinti jų srautus. Taip pat stengiamasi populiarinti nežymius miestelius ir gamtos objektus. Turizmo maršrute svarbu užtikrinti maitinimo ir nakvynės vietas, suteikti daug pramogų, kad turistai galėtų pailsėti ir įdomiai praleisti laisvalaikį. Atskleidžiant Vakarų Lietuvos turistinių maršrutų situaciją pastebima, kad trūksta organizuojamų maršrutų. Dažniausiai jie yra vietiniai ir neapima Vakarų Lietuvos apylinkių, nežymių kaimų, piliakalnių, apleistų dvarų. Apklausos rezultatai rodo, kad turistai domisi Vakarų Lietuvos gamta, istorinėmis vietomis, tačiau jiems trūksta informacijos apie mažus miestelius, gamtos objektus bei dažniausiai lankosi tik populiariose turizmo vietose. Parengiant du jungiančius Vakarų Lietuvos regionų maršrutus tarp vienų iš pagrindinių Lietuvos turizmo centrų, Kauno ir pajūrio regione esančius Klaipėdos ir Palangos atsižvelgta į gamtos ir kultūrinius paveldo objektus. Daug dėmesio skiriama Vakarų Lietuvoje esantiesms dvarams, pilims. Šis maršrutas apima Panemunių regioninį parką – Šilutės – Klaipėdos senąjį plentą – Žemaitijos nacionalinį parką, todėl turistai susipažįsta su visa Vakarų Lietuva. Jie gali pailsėti, paragauti tradicinių patiekalų, aplankyti įdomias istorines vietas bei papramogauti. Turistai pasirinkę šį maršrutą aplanko Kauno, Jurbarko, Šilutės, Klaipėdos rajonus, Klaipėdos miestą, Palangos, Kretingos, Plungės, Telšių, Kelmės, Raseinių rajonus ir sugrįžta į galutinį maršruto tašką – Kauno miestą.
There are tourist routes in Western Lithuania, but they are more local and cover short distances, for example, excursions to regional parks and the Samogitian National Park are offered. There are no interesting tourist routes in Western Lithuania, including historical and natural heritage sites, as they are mainly for seaside cities such as Palanga, Klaipeda, Sventoji, but international tourists do not know about small towns in Western Lithuania, where they can learn about Lithuanian history, natural heritage and tasting. traditional Samogitian dishes. In order to achieve the aim of this work - to reveal the current state and development opportunities of tourism routes in Western Lithuania, the work presents a theoretical overview of tourism routes and research to determine the current situation of tourism in Western Lithuania, existing routes and opportunities for improvement. The sample of the study consists of 192 Lithuanian residents. The object of the work is tourism routes in Western Lithuania. The aim of the work is to reveal the current condition and development opportunities of tourism routes in Western Lithuania. The work tasks: 1. To analyze the theoretical aspects of tourism routes; 2. To reveal the situation of tourist routes in Western Lithuania; 3. To prepare two connecting routes of the regions of Western Lithuania between one of the main Lithuanian tourism centers, Klaipėda and Palanga in the Kaunas region. Conclusions: The analysis of the theoretical aspects of tourist routes points out that they are mostly divided into cultural, natural and culinary routes. They aim to attract tourists and increase their flows, as well as to promote small towns and natural objects. It is important to provide food and accommodation on the tourist route, to provide a lot of entertainment so that tourists can relax and have fun. Revealing the situation of tourist routes in Western Lithuania, it is noticeable that there is a lack of organized routes. They are mostly local and do not include the surroundings of Western Lithuania, small villages, mounds, abandoned manors. The results of the survey show that tourists are interested in the nature and historical places of Western Lithuania, but they lack information about small towns, natural objects and usually visit only popular tourist places. When preparing the two connecting routes of the regions of Western Lithuania between one of the main Lithuanian tourism centers, Klaipėda and Palanga in the Kaunas and coastal regions, natural and cultural heritage objects were taken into account. Much attention is paid to manors and castles in Western Lithuania. This route includes Panemuniai Regional Park - Šilutė - Klaipėda Old Road - Samogitian National Park, therefore tourists get acquainted with the whole of Western Lithuania. They can relax, sample traditional dishes, visit interesting historical sites and have fun. After choosing this route, tourists visit Kaunas, Jurbarkas, Šilutė, Klaipėda districts, Klaipėda city, Palanga, Kretinga, Plungė, Telšiai, Kelmė, Raseiniai districts and return to the final point of the route - Kaunas city.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130708
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
gintare_varzaite_bd..pdf2.78 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.