Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130648
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Chomentauskaitė, Gabija
Title: Įmonės socialinės atsakomybės poveikio inovacijoms vertinimas
Other Title: Assessment of corporate social responsibility impact on innovations
Extent: 74 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Įmonių socialinė atsakomybė;Inovacijos;ESG rodiklis;Bloomberg;Fiksuotų efektų modelis;Corporate social responsibility;Innovation;ESG score;Bloomberg;Fixed effects method (FE)
Abstract: Įmonių socialinės atsakomybės tematika tampa aktuali ir plačiai kalbama mokslinėje literatūroje. ĮSA tiriama įvairiomis tematikomis kaip poveikis įmonės veiklos rezultatams, tačiau nagrinėjama nauja tendencija – poveikis inovacijoms, kur dažniausiai tyrimai atliekami Azijoje, o mažai tirta Europos Sąjungoje. Todėl tampa aktualu ištirti įmonių socialinės atsakomybės poveikį inovacijoms. Tyrimo problema: kokį poveikį įmonių socialinė atsakomybė turi įmonių inovacijoms? Tyrimo hipotezės: H1: Įmonių socialinė atsakomybė turi poveikį inovacijoms. H2: ĮSA poveikis inovacijoms yra reikšmingesnis didelėse įmonėse Tyrimo objektas - Įmonių socialinės atsakomybės poveikis inovacijoms ES įmonėse. Tyrimo tikslas – Išnagrinėti įmonių socialinės atsakomybės poveikį ES įmonių inovatyvumui. Tyrimo metodai: palyginamoji mokslinės literatūros analizė, statistinių duomenų situacijos analizė, panelinių duomenų ekonometrinis tyrimas naudojant GRETL programą, atlikta regresinė analizė. Tyrimo rezultatai: Įmonių socialinė atsakomybė turi poveikį inovacijoms, tačiau yra vėluojantis. ĮSA poveikis inovacijoms yra reikšmingesnis didelėse įmonėse. Įmonės dydžiui augant, inovacijos didėja. Tyrimo išvados: Inovacijoms turi įtakos įmonės kapitalo išlaidos, kurios atliktame ekonometriniame tyrime buvo statistiškai reikšmingos. Kapitalo išlaidoms didėjant, inovacijų mažėja.
The topic of corporate social responsibility (CSR) is becoming increasingly relevant and widely discussed in the academic literature. CSR is studied for its impact on business performance in a variety of topics and issues, but a new trend is being explored: the impact on innovation, with research usually conducted in Asia and little research done in European Union. Therefore, it becomes relevant to study the impact of corporate social responsibility on innovation. Research problem: What is the impact of CSR on innovation of companies? Research hypotheses: H1: “Corporate social responsibility” has an impact on innovation. H2: The influence of CSR on innovation is more significant in major companies. The research object: The influence of corporate social responsibility on innovation in EU companies. Aim of the study: To investigate the impact of corporate social responsibility on the innovation activity of EU companies. Research methods: Comparative analysis of academic literature, analysis of statistical data situation, an econometric study of panel data, regression analysis. Research findings: CSR has an impact on innovation performance, but it is subordinate. The influence of CSR on innovation performance is more significant in large companies, as firm size grows innovation increases. Conclusion of the study: Innovation is influenced by the cost of capital of the firm, which was statistically significant in the econometric study. When the cost of capital increases, innovation decreases.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130648
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Ekonomikos ir finansų klasteris
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
gabija_chomentauskaite_bd.pdf5.87 MBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.