Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130600
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Juršytė, Kamilė
Supervisor: Truskauskaitė, Vitalija
Title: Lietuvos karjeros festivalio „Studfestas“ išorinės komunikacijos tyrimas
Other Title: External communication research of Lithuanian career festival „Studfestas"
Extent: 84 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Karjera;Career;Festivalis;Festival;Išorinė komunikacija;External communication;Tyrimas;Research
Abstract: Lietuvos karjeros festivalis „Studfestas“ yra laikomas didžiausiu karjeros festivaliu Lietuvoje. Savo veiklą pradėjęs 2015 metais, kiekvienais metais pritraukia tūkstančius moksleivių iš visos Lietuvos, siekiančių atrasi savąjį karjeros bei profesinį kelią. Baigiamojo bakalauro darbo tikslas ištirti teorines išorinės komunikacijos sampratas, kanalus, priemones, viešųjų renginių sampratą, tipoligiją bei renginių moksleiviams ypatybes ir planavimą. Taip pat ištirti Lietuvos karjeros festivalio „Studfestas“ naudotų išorinės komunikacijos kanalų, formų ir priemonių efektyvumą, pateikiant rekomendacijų, kurios padėtų išspręsti esamas problemas ir pritrauktų daugiau tikslinės auditorijos. Siekiant ištirti Lietuvos karjeros festivalio „Studfestas“ vykdomas išorinės komunikacijos strategijas, planą, naudojamus kanalus bei priemones, organizatorių požiūrį į socialinių tinklų paskyras ir jiems išorinės komunikacijos plane skiriamą dėmesį bei apibrėžti renginio tikslą, misiją ir viziją, buvo atlikti išsamūs interviu su trim asmenimis prisidėjusiais arba vis dar prisidedančiais prie šio renginio įgyvendinimo: buvusiu vadovu, šiuo metu verslo plėtros projektų vadovo pareigas „Studfeste“ užimančiu, Vyteniu Utaru; buvusiu 2018 metų praktikantu, 2019 metų marketingo vadovu Daliumi Stankevičiumi ir buvusia 2019 metų savanorių koordinatore Jurgita Bakanaite. Taip pat darbo tyriamojoje dalyje panaudota kiekybinė apklausa, internetinės anketinės apklausos pavidalu, apklausiant studentus bei moksleivius, siekinat ištirti renginio išorinės komunikacijos efektyvumą. Atlikto tyrimo rezultatai parodė, jog efektyviausias, daugiausiai dėmesio suslaukiantis bei daugiausią kiekį informacijos apie patį renginį talpinantis išorinės komunikacijos kanalas yra socialinių medijų paskyra „Facebook“. Mažiausiai aktyvi paskyra – „Instagram“. Taip pat anketinės apklausos tyrimo metu ištirta, jog didžioji dalis, 2020 metų renginio prisitaikymą nuotoliui, vertino neigiamai. Interviu metu pavykta išsiaiškinti, jog problema su kuria susidūrė renginio organizatoriai buvo darbuotojų trūkumas. Abiejų tyrimo metodu metu gauti duomenys rodo, jog sėkmingiausias ir efektyviausiai išpildytas išorinės komunikacijos planas buvo 2018 metų renginiui.
Lithuanian Career Festival „Studfestas“ is the largerst career festival in Lithuania. They started thei activity in 2015, attracting thousands of students from all over the country, seeking to discover their career and professional path, every year. The aim of the bachelor's thesis is to study the theoretical concept of external communication, channels, tools, the concept of public events, typology, also the characteristics and planning of events for pupils. Furthermore, to investigate the effectiveness of external communication channels, forms and means of use of the Lithuanian Career Festival Studfest and to provide recommendations that will help to solve the existing problems and help to attract more target audience. In order to study the external communication strategies, plan, channels and tools used by the Lithuanian Career Festival „Studfestas“, the organizers' attitude towards social network accounts and the attention paid to them in the external communication plan, as well as to define the purpose, mission and vision of the event, detailed interviews were conducted with three people who have contributed or are still contributing to the implementation of this event: Vytenis Utaras, former manager, currently holding the position of business development project manager at „Studfestas“; former 2018 trainee, 2019 marketing manager Dalius Stankevičius; former 2019 volunteer coordinator Jurgita Bakanaitė. Also, in the research part of the work, a quantitative survey in the form of an online questionnaire was used to interview students and pupils in order to investigate the effectiveness of the event's external communication. The results of the research showed that the most effective, most attention-grabbing and most informative external communication channel about the event itself - the social media „Facebook“ account. The least active account is „Instagram“. Also, during the survey, it was investigated that the majority of the 2020 event assessed the events adaptation online, negatively. The interviews revealed that the problem faced by the event organizers was the lack of staff. The data obtained during the research of both methods show that the most successful and effective external communication plan was for the 2018 event.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130600
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
kamilė_jursyte_bd.pdf2.03 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.