Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130578
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Laurinaitytė, Bernadeta
Title: Tvaraus vartojimo tinklaraščio kūrybos ir sklaidos projektas
Other Title: The project of creating and disseminating a sustainable blog
Extent: 85 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Tvarus vartojimas;Sustainable consumption;Tinklaraščio projektas;Blog project
Abstract: Ekologijos ir tvaraus vartojimo temos šiuo metu pasaulyje kelia vis didesnį susirūpinimą. Sparčios klimato kaitos ir didėjančios energijos išteklių poreikių akivaizdoje žmonėms trūksta informacijos apie ekologišką ir tvarų gyvenimo būdą. Deja, susiduriama su problema - viename iš populiariausių informacijos sklaidos kanalų – internetiniuose puslapiuose, tinklaraščiuose, informacijos gausa yra neaprėpiama, bet lietuvių kalba rašomų straipsnių sufokusuotų į tvaraus gyvenimo būdo ir ekologijos temas – nėra daug. Esamuose lietuviškuose tvaraus vartojimo tinklaraščiuose dažnai susiduriama su nekokybiškais vizualiniais, dizaino sprendimais, neinformatyviu, nestruktūrizuotu ir nereguliariai pildomu turiniu, praktinių patarimų nepasidalinimu su skaitytojais ir panašiai. Šio darbo objektas - tvaraus vartojimo kūrybos ir sklaidos tinklaraščio projektas, skirtas Lietuvos gyventojų švietimui. Darbo tikslas - išanalizavus surinktą teorinę medžiagą, atliktus tyrimus, sukurti bei pristatyti naujo, stuktūrizuoto tvaraus gyvenimo tinklaraščio kūrybos ir sklaidos projektą. Tyrimo metodai – šiame bakalauro darbe „Tvaraus tinklaraščio kūrybos ir sklaidos projektas“ naudojami skirtingi tyrimo metodai. Pirmame skyriuje analizuojama mokslinė teorinė medžiaga. Analizėje išgryninama informacija apie tvaraus vartojimo sampratą, tvarų vartojimą skatinančius veiksnius, netvaraus vartojimo sampratą, jo priežastis ir padarinius, tvarios ekonomikos reiškinį, tinklaraščio ir komunikacijos sampratą. Antrame darbo skyriuje atliekami kokybiniai turinio analizės tyrimai, padedantys išanalizuoti turinio valdymo sistemas, jas palyginti tarpusavyje ir išanalizuoti esamus lietuviškus tvaraus vartojimo tinklaraščius, įvertinti jų neigiamus ir teigiamus aspektus. Taip pat atliktas kiekybinis apklausos analizės tyrimas, kuris leidžia išsiaiškinti žmonių nuomonę apie esamus tinklaraščius tvarumo temomis, požiūrį į naujo tinklaraščio kūrimąsi ir patgiausius sklaidos kanalus, kuriais norėtų gauti pranešimus susijusiu su tinklaraščiu. Trečiame skyriuje, įvertinus visus atliktus tyrimus, gautus rezutatus, aprašomas naujo tinklarašio kūrybos, sklaidos procesas ir pateikiami ateityje numatomi papildomi darbai. Išanalizavus visą teorinę medžiagą ir tyrimų rezultatus, galima teigti, kad kokybiniai turinio analizės metodai leido išsirinkti optimaliausią „Wordpress“ turinio valdymo sistemą, kuria yra kuriamas naujas tinklaraštis, o išanalizuoti pasirinkti esami lietuviški tinklaraščiai tvarumo tema, parodė besikartojančius neigiamus sprendimus – dizaino vientisumo nebuvimas, prasta vizualų kokybė, neįdomus, neinformatyvus, nestruktūrizuotas ir nereguliariai pildomas turinys, praktinių patarimų nepateikimas, pagrindinės informacijos apie autorių, projekto idėją nebuvimas, kurie yra išvengiami kuriant naują tinklaraštį. Atlikto kiekybinio apklausos analizės tyrimo rezultatai parodė, kad respondentai sutinka su šiais įvardintais neigiamais tinklaraščių aspektais. Respondentai nėra pilnai patenkinti esamų tinklaraščių vizualine, turinio kokybe, todėl pritaria naujo tvaraus vartojimo tinklarašio kūrimuisi ir teigia, kad bet kokią informaciją susijusią su tinklarščiu norėtų gauti per socialinių tinklų kanalus, todėl sklaidos kanalais pasirinkti „Facebook“ ir „Instagram“ socialiniai tinklai.
The themes of ecology and sustainability touch people's lives more and more every day. Gradually, this leads to the search for a way out - how to live more sustainably? People are looking for more and more information about sustainable life choices through the most accessible channels - websites. Unfortunately, there is a problem - in one of the most popular channels of information dissemination - on websites, blogs, the abundance of information is incomprehensible, but there are not many articles written in Lithuanian focused on the topics of sustainable living and ecology. Existing Lithuanian sustainable consumption blogs are often confronted with poor quality visual, design solutions, non-informative, unstructured, and irregularly filled content, non-sharing of practical advice with readers. The object of this work is a sustainable consumption creation and dissemination blog project for the education of the Lithuanian population. The aim of the work is to create and present a project for the creation and dissemination of a new, structured blog for sustainable living after analyzing the collected theoretical material and research. Research methods - different research methods are used in this bachelor's thesis "The Project of Creating and Disseminating a Sustainable Blog". The first chapter analyzes the scientific theoretical material. The analysis refines the information about the concept of sustainable consumption, the factors promoting sustainable consumption, the concept of unsustainable consumption, it’s causes and consequences, the phenomenon of a sustainable economy, the concept of blog and communication. In the second chapter, qualitative research of content analysis is performed, which helps to analyze content management systems, compare them with each other and analyze existing Lithuanian sustainable consumption blogs, evaluate their negative and positive aspects. A quantitative analysis of the survey was also conducted, which provided people's views on existing blogs on sustainability topics, attitudes towards the development of a new blog, and the most popular distribution channels through which they would like to receive blog-related messages. The third chapter, after evaluating all the research and results, describes the process of creating and disseminating a new blog and provides additional work in the future. After analyzing all the theoretical material and research results, it can be stated that qualitative content analysis methods allowed to choose the most optimal “WordPress” content management system, and to analyze existing Lithuanian blogs on sustainability, repeated negative decisions - lack of design integrity, poor visual quality, uninteresting, uninformative, unstructured and irregularly filled content, lack of practical advice, lack of basic information about the author, the idea of the project, which are avoided when creating a new blog. The results of a quantitative survey analysis survey showed that respondents agree with these identified negative aspects of blogging. Respondents are not completely satisfied with the visual and content quality of existing blogs, so they support the creation of a new sustainable blog and say that they would like to receive any information related to the blog through social networking channels, so “Facebook” and “Instagram” are chosen as distribution channels.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130578
Affiliation(s): Menų fakultetas
Menotyros katedra
Appears in Collections:2021 m. (MF bak.)

Files in This Item:
bernadeta_laurinaityte_bd.pdf2.39 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.