Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130563
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Gudauskas, Eligijus
Supervisor: Vagusevičienė, Ilona
Title: Priešsėlio įtaka žieminių kviečių veislės "Julius" produktyvumui
Other Title: Influence of pre-sowing on wheat breed 'Julius' productivity
Extent: 41 p.
Date: 7-Jun-2021
Keywords: Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Pasėlių tankumas;Crop density;Priešsėliai;Pre-sowing;Derlingumas;Yield;Grūdų kokybė;Grain quality
Abstract: Bаkаlаuro studijų bаigiаmajame dаrbe buvo pаlygintas trijų skirtingų žieminių kviečių priešsėlių įtaką žieminių kviečių grūdų produktyvumui. Lаuko eksperimentаs buvo аtliktаs 2019–2020 m. R. Vaičikausko išremia gyvulinkystės - аugаlininkystės ūkyje, Rietavo sav., Kadagynų k.. Dirvožemis – vidutinio sunkumo priemolis. Tyrimo objektas – skirtinguose priešsėliuose pasėti veislės 'Julius' žieminių kviečių pasėliai. Tyrimo tikslas – ištirti priešsėlių įtaką žieminių kviečių vystymuisi ir produktyvumui. Tyrimo uždaviniai: 1. Palyginti į skirtingus priešsėlius pasėtų žieminių kviečių vystymąsi. 2. Nustatyti priešsėlių įtaką žieminių kviečių derlingumui. 3. Įvertinti priešsėlių įtaką žieminių kviečių grūdų kokybės rodikliams. Tyrimo metodаi. Skirtingais žieminių kviečių vystymosi tarpsniais nustatytas pasėlių tankumas, grūdų kokybiniai rodikliai vertinti standartiniais metodais, nustatant baltymų, šlapiojo glitimo, sedimentacijos ir krakmolo kiekio pokyčius, taip pat nustatytas derlingumas, hektolitro masė ir drėgnumas. Tyrimo duomenys аpdoroti Microsoft Office Excel progrаmа. Duomenų stаtistinis pаtikimumаs įvertintаs dispersinės аnаlizės metodu progrаmа АNOVА, iš progrаminio pаketo SELEKCIJА. Tyrimo rezultatai. Žieminių kviečių pasėlio tankumas bamblėjimo–vaškinės brandos tarpsniuose formavosi priklausomai nuo panaudoto priešsėlio: neesmingai daugiausiai, lyginant su eksperimento vidurkiu, produktyvių stiebų nustatyta kviečius pasėjus po juodojo pūdymo tręšto mėšlu ir juodojo pūdymo, o mažiausiai – atsėliuotame pasėlyje. Geriausios kokybės žieminių kviečių grūdai subrendo priešsėliu naudojant juodąjį pūdymą tręštą mėšlu ir juodąjį pūdymą. Grūduose nustatyti esmingai didžiausi baltymų (14,5 proc. ir 14,4 proc.), šlapiojo glitimo (26,4 proc. ir 25,8 proc.) kiekiai bei sedimentacijos rodiklio reikšmės (49,5 ml ir 49,2 ml). Didžiausias žieminių kviečių derlingumas nustatytas žieminius kviečius pasėjus po juodojo pūdymo tręšto mėšlu (6,5 t ha-1), mažiausias (5,2 t ha-1) –kviečius atsėliuojant, tačiau skirtumai lyginant su eksperimento viduriu, nereikšmingi.
The influence of three different winter wheat pre-sowings on winter wheat grain productivity was compared in the final work of the bachelor studies. The experiment took place in R.Vaičikauskas' animal husbandry-crop production farm at Rietavas mun., Kadagynai village, 2019-2020. The soil was heavy loam. Research object - winter wheat "Julius" crops planted in different pre-sowing. The aim of the research - to examine the influence of pre-sowing on winter wheat growth and productivity. Research tasks: 1. Compare winter wheat crops which were planted in different pre-sowing; 2. Determine the influence of pre-sowing on winter wheat' yield; 3. Evaluate the influence of pre-sowing on winter wheat' quality indicators. Research methods. Throughout different stages of winter wheat growth, the density of crops, as well as various grain quality indicators were measured by standard methods: protein, wet gluten, sedimentation, and starch concentration changes, yield, the mass of hectolitre, and moisture. The findings were processed with Microsoft Office Excel, statistical reliability of data was measured with variance analysis program ANOVA from software package SELEKCIJA. The results of the research. The density of winter wheat crops through formed during the ripening-waxy maturity stages depended on what kind of pre-sowing was used: insignificantly, compared to the average of the experiment's results, the most productive stems were found when the wheat was planted in black fallow fertilized with manure and black fallow pre-sowing, the least productive stems - in sown pre-sowing. The best quality winter wheat matured in pre-sowing with black fallow fertilized with manure and black fallow. Significant quality indicator concentrations were found - protein ( 14,5% and 14,4%), wet gluten ( 26,4% and 25,8%), sedimentation (49,5ml and 49,2 ml). The biggest yield determined to be after sowing winter wheat in black fallow fertilized with manure (6,5 t ha-1), the smallest (5,2 t ha-1)- wheat by skinning, although the differences, compared to the experiment's average result, are insignificant.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130563
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons