Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130551
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Zhuchyk, Sofiia
Title: The problem of corruption within European Integration Path of Ukraine (2013-2020)
Other Title: Korupcijos problema Ukrainos Europos integracijos kelyje (2013-2020)
Extent: 68 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Association Agreement;Corruption;European Union;Ukraina;Integration;Asociacijos susitarimas;Korupcija;Europos Sąjunga;Ukraina;Integracija
Abstract: The topic of this research is The Problem of Corruption Within the European Integration Path of Ukraine (2013-2020). Ukraine has increased its interest in European norms and practices, with special attention paid to the emerging corruption problem in the public sector. Corruption has become one of Ukraine's most concerning issues, prompting the country to have one of the lowest anti-corruption indicators in the world. The bachelor thesis examines the corruption component towards the European Union path of Ukraine. The research problem is: To what extent does the evolution of corruption affect government transparency throughout the years? How does the problem of corruption influence European Integration process of Ukraine? The object of the research is the European Anti-Corruption Initiative’s impact on the process of Euro Integration. The research goal is to analyze the political corruption influence on the process of accession to the EU. The following objectives are described in order to formulate the key purpose: 1) to evaluate the peculiarities for Ukrainian societal perception of corruption; 2) to analyze the government transparency transformations under the requirements of Ukraine-EU Association Agreement; 3) to define the position of EU officials in their speeches towards Ukrainian parliament regulation in the anti-corruption field; 4) to analyze the effectiveness of the EU Anti-Corruption Initiative implementation; 5) to identify the key solutions towards corruption on societal and governmental levels. The methods used in the thesis are: document analysis, secondary analysis of quantitative data, discourse analysis, description method and expert interviewing. Following the study, it is possible to make the conclusions: corruption as a factor of non-transparency and accountability, slows down government reforms, which in turn affects the country's European perspective and Association Agreement implementation. The thesis proposed the resolutions that need to be corrected in order to eradicate corruption both from an institutional point of view and as a form of Ukrainian mentality.
Tyrimo tema: Korupcijos problema Ukrainos kelyje į Europos integraciją (2013-2020). Ukraina padidino susidomėjimą Europos normomis ir praktika, ypatingą dėmesį skirdama viešajame sektoriuje kylančiai korupcijos problemai. Korupcija - vienas iš opiausių Ukrainos klausimų, nes šalis turi vieną žemiausių antikorupcinių rodiklių pasaulyje. Šiame bakalauro darbe nagrinėjamas korupcijos komponentas Ukrainai žengiant link integracijos Europos Sąjungoje. Tyrimo problema yra: Kiek korupcijos raida daro įtaką valdžios skaidrumui per visus metus? Kaip korupcijos problema veikia Europos integracijos procesą Ukrainoje? Tyrimo objektas - Europos Sąjungos antikorupcijos iniciatyvos poveikis Europos integracijos procesui. Tyrimo tikslas - išanalizuoti politinės korupcijos įtaką stojimo į ES procesui. Norint pasiekti darbo tikslą, suformuluoti šie uždaviniai: 1) įvertinti Ukrainos visuomenės korupcijos suvokimo ypatumus; 2) išanalizuoti vyriausybės skaidrumo pokyčius pagal Ukrainos ir ES asociacijos susitarimo reikalavimus; 3) apibrėžti ES pareigūnų poziciją kalbose dėl korupcijos reguliavimo Ukrainos parlamente; 4) išanalizuoti ES antikorupcijos iniciatyvos efektyvumą; 5) nustatyti pagrindinius korupcijos problemos sprendimo variantus visuomenės ir vyriausybės lygmeniu. Darbe naudojami šie metodai: dokumentų analizė, antrinė kiekybinių duomenų analizė, diskurso analizė, aprašymo metodas ir ekspertų interviu. Atlikus tyrimą, galima padaryti šias išvadas: korupcija, kaip neskaidrumo ir atskaitomybės veiksnys, lėtina vyriausybės reformas, o tai savo ruožtu daro įtaką šalies integracijos į Europos Sąjungą perspektyvai ir Asociacijos susitarimo įgyvendinimui. Darbe pasiūlytos taisytinos rezoliucijos, siekiant panaikinti korupciją tiek instituciniu požiūriu, tiek kaip ukrainiečių mentaliteto formą.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130551
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Regionistikos katedra
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
sofiia_zhuchyk_bd.pdf2.43 MBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.