Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130479
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Šiburkis, Justas
Supervisor: Kisieliauskas, Justinas
Title: Naujo produkto įvedimo į rinką, naudojantis asmeniniu prekės ženklu „Speechy“, planas
Other Title: Plan for placing a new product to the market using the personal brand "Speechy"
Extent: 74 p.
Date: 8-Jun-2021
Keywords: Naujas produktas;Įvedimas į rinką;Asmeninis prekės ženklas;New product;Introduction to the market;Personal brand
Abstract: Darbe analizuojamas naujo produkto įvedimas į rinką, naudojantis asmeniniu prekės ženklu „Speechy“. Literatūros analizėje išnagrinėti asmeninio prekės ženklo ir naujo produkto sampratos bei naujo produkto įvedimo į rinką, naudojantis asmeniniu prekės ženklu, aspektai, siekiant juos panaudoti tyrimo dalyje. Tyrimo dalyje, aprašomas naujo produkto įvedimo į rinką, naudojantis asmeniniu prekės ženklu „Speechy“, tyrimas, siekiant įvardinti sėkmingą įvedimą užtikrinančius veiksnius, vėliau tyrimo duomenys panaudojami naujo produkto įvedimo į rinką, naudojantis asmeniniu prekės ženklu „Speechy“, plano sudarymui. Kiekvienais metais skaitmeninės muzikos klausomumas dvigubai didėja, muzikos įrašų kompanijos reaguodamos į, dėl globalizacijos, kintančią muzikos rinkos situaciją, įvairių susitarimų pagalba apribojo pradedančiųjų atlikėjų uždarbio galimybes, paskatindamos juos patiems imtis karjeros vadybos. Neretai, pajamoms, iš skaitmeninių įrašų perklausų, esant nepakankamoms, imamasi sprendimo kurti ir valdyti savo asmeninį prekės ženklą, ieškant su juo sietinų uždarbio galimybių, taip iškyla darbo problema, kaip suplanuoti naujo produkto įvedimą į rinką, naudojantis asmeniniu prekės ženklu, todėl tyrimo tikslas - teoriškai išanalizavus naujo produkto ir asmeninio prekės ženklo sampratas bei atlikus naujo produkto įvedimo į rinką, naudojantis asmeniniu prekės ženklu, tyrimą, pristatyti naujo produkto įvedimo į rinką, naudojantis asmeniniu prekės ženklu „Speechy“, planą. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, sampratų lyginamoji analizė, sėkmingų temos atvejų analizė, anketinė vartotojų apklausa, ekspertinis interviu bei statistinių duomenų analizė. Pagrindiniai darbo rezultatai – anketinės vartotojų apklausos ir ekspertinio interviu metu gauti 4p modelio bei NPK proceso, vartotojų ir ekspertų nuomonės atžvilgiu, duomenys, naudojami „Speechy“ atvejo plano sudarymui. Pagrindinės darbo išvados: produktas ir jo vertė vartotojui, jo nuomone, yra svarbiausias naujo produkto įvedimo į rinką, naudojantis asmeniniu prekės ženklu, aspektas, taip pat prekės ženklo išplėtimo rinkodaros strategija yra efektyviausias ir rekomenduotinas būdas „Speechy“ atvejo naujo produkto įvedimui. Galiausiai, norint sėkmingai įvesti naują produktą į rinką, naudojantis asmeniniu prekės ženklu, reikia atlikti rinkos tyrimą ir juo remiantis formuoti planą bei siekti jo įgyvendinimo.
The paper analyses the introduction of a new product to the market using a personal brand “Speechy”. The scientific literature analysis part analyzes the concepts of personal brand and new product as well as the aspects of launching a new product on the market using a personal brand in order to use the named aspects in the research part of the paper. In the research part of the study, a research on the launch of a new product using a personal brand “Speechy” has been conducted in order to identify the factors of a successful introduction then use the research date to draw up a plan for the launch of a new product under the personal brand “Speechy”. Every year, digital music audiences double in response to the changing situation in the music market due to globalization, with record companies, through various agreements, limiting the earning potential of novice performers, musicians are encouraged to take up career management themselves. Often, when the revenue from digital recordings is insufficient, a decision is made to create and manage one's own personal brand, looking for related earning opportunities, so the problem becomes how to plan the launch of a new product under the personal brand henceforth the aim of the study is to present a plan for the introduction of a new product under the personal brand "Speechy" after conducting theoretical analysis of the concepts of a new product and a personal brand, as well as after conducting a research on the introduction of a new product under the personal brand. Research methods - analysis of scientific literature, comparative analysis of concepts, analysis of successful cases of the topic, questionnaire user survey, expert interview and analysis of statistical data. Key findings: the product and its value to the consumer is considered by the consumer to be the most important aspect of launching a new product under a personal brand, and a brand extension marketing strategy is the most effective and recommended way to introduce a new product in “Speechy’s” case. Finally, the successful launch of a new product under a personal brand requires market research and the development and implementation of a plan.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130479
Appears in Collections:2021 m. (EVF bak.)

Files in This Item:
justas_siburkis_bd.pdf2.72 MBAdobe PDF   Until 2026-06-08View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.