Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130417
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Virbalas, Tadas
Supervisor: Venckus, Antanas
Title: China's rising economic power threat in international relations framework
Other Title: Didėjanti Kinijos ekonominės galios grėsmė tarptautinių santykių kontekste
Extent: 54 p.
Date: 10-Jun-2021
Keywords: Economic diplomacy;International relations;China's threat;Ekonominė diplomatija;Tarptautiniai santykiai;Kinijos grėsmė
Abstract: This paper is devoted to analyzing the international relations field and address the problem of the growing economic power of China as well as address actions taken to counter China’s growing economic power. Currently, when China’s economy expanding rapidly the question regarding cooperation with China taken place globally. Different opinions what is China, trustable partner or competitor. A larger accumulation of influential power in one hand such as China could shape the world we live in. Therefore, the field and its actors in current times must be evaluated, considered and drawn future projections. With the methods of comparative analysis and comparison, this paper began with an acquaintance of main international relations theories: realism, constructivism and idealism. Those were examined with each own key aspects and later were compared and analyzed. In the next section, the focus was placed on the examination of the current international relations field. The examination aims to analyze the trade policy of the US, EU and China and to analyze how they work in cooperation and confrontation circumstances. In the third chapter, were compared EU and US cooperation points and restated the problem of the rising economic power of China. And Analysis of EU and US actions to counter the problem and future prediction of IR field development towards China. The results found according to chosen variables, China is representing realism IR theory and the US and EU represent a more constructivism approach to IR. As well research found that the EU and the US had a different view of China though the approach to China is due to change. China is more concerned with its own self-interests and is inclined not to interfere with other state’s domestic relations. Same China is demanding from other states who cooperates with China. China’s investment strategies and violence of human rights posses a threat to already existing international norms. Conclusions are drawn, that IR relations are shifting from relying on military power to economic diplomacy. Secondly, shared values are a stronger bound between states than shared economic goals. Thirdly, to give proper countermeasure to the growing economic power of China, other counterparts must cooperate and coordinate their actions for the most favourable outcome. And fourthly, the continuations of suppression of China by the US and EU are pushing China to search for alternative partners for economic trade deals to counter measure the dependency of the US and EU.
Šis darbas yra dedikuotas analizuoti tarptautinių santykių lauką ir adresuoti augančios Kinijos ekonominės galios problemą, taip pat išanalizuoti veiksmus siekiant kovoti su augančia Kinijos ekonominės galios grėsme. Šiuo metu, kai Kinijos ekonomika sparčiai plečiasi, diskusijos apie bendradarbiavimą su Kinija, iškilo globaliniam kontekste. Skirtingų nuomonių, kas yra Kinija, patikimas partneris ar konkurentas, apstu. Be to, Kinijos projektai ir iniciatyvos, įtraukia vis didesnį skaičių šalių. Didesnis įtakojančios valdžios kaupimas tokiose rankose kaip Kinija, gali formuoti pasaulį, kuriame gyvename. Todėl tarptautinių santykių laukas ir jos subjektai dabartinėje erdvėje turi būti įvertinti, apsvarstyti ir galimai nubrėžtos ateities prognozės. Taikant lyginamosios analizės ir palyginimo metodus, šis darbas prasideda nuo pagrindinių tarptautinių santykių teorijų, realizmo, konstruktyvizmo ir idealizmo pažinimo. Jos yra nagrinėjamos ir vėliau palyginamos tarpusavyje. Kitame skyriuje dėmesys yra sutelktas į dabartinės tarptautinių santykių srities tyrimą. Tyrimas siekė išanalizuoti JAV, ES ir Kinijos prekybos politiką šalių pačių ir partnerių ar konkutentų atžvilgiu. Trečiajame skyriuje buvo lyginami ES ir JAV sąlyčio taškai ir pakartota didėjančios Kinijos ekonominės galios problema. ES ir JAV veiksmų, skirtų kovoti su augančia Kinijos ekonomine galia, analizė ir tarptautinių santykių lauko ateities veiksmų projekcija Kinijos atžvilgiu. Pagal pasirinktus kintamuosius, tarptautinių santukių teorijoms nusatyti, buvo rasta, kad Kinija laikosi realizmo teorijos, o JAV ir ES – konstruktivizmo teorijos. Darbas taipogi atskleidė, kad ES ir JAV turi skirtingą požiūrį į Kiniją, tačiau požiūris kinta. Kinija labiau rūpinasi savo paties interesais ir yra linkusi nesikišti į kitos valstybės vidaus reikalus. Žinoma, Kinija reikalaujant iš kitų valstybių to paties, kurios bendradarbiauja su Kinija. Kinijos investavimo strategijos ir žmogaus teisių pažeidimai, kelia grėsmę jau esamoms, nusistovėjusioms tarptautinėms normoms. Padarytos išvados teigia, kad tarptautinai santykiai keičiasi ir pasikliovimas karine galia yra keičiamas ekonominę diplomatiją, kaip didesniu garantu užtikrinti šalies saugumą ir jos galią. Taip pat, yra rasta, kad panašios vertybės ir normos, išlaiko valstybes artimesniais partneriais, labiau negu bendri ekonominei siekiai. Taipogi, norėdami tinkamai kovoti su augančia Kinijos ekonominės galios grėsmę, partneriai turi bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus, kad pasiektų palankiausią rezultatą. Ir tai, kad JAV ir ES tęsia Kinijos ekonominį slopinimą, Kiniją verčia ieškoti alternatyvių ekonominės prekybos partnerių, kad būtų galima atsverti JAV ir ES priklausomybę.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130417
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
tadas_virbalas_bd.pdf848.95 kBAdobe PDF   Until 2026-06-10View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.