Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130250
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Litvinaitė, Gabija
Title: Socialinės funkcijos raiška marketingo komunikacijoje: kalėdinių vaizdo klipų atvejis
Other Title: The expression of marketing communication’s social function: the case of Christmas videos
Extent: 68 p.
Date: 9-Jun-2021
Keywords: Marketingo komunikacija;Reklama;Kalėdiniai vaizdo klipai;Socialinės problemos;Marketing communication;Advertising;Christmas video clips;Social problems
Abstract: Šiame darbe analizuojamas objektas: kalėdiniai vaizdo įrašai, kuriami socialinių problemų kontekste – ypatingai pastebimi pandeminiu laikotarpiu – skatina kelti probleminį klausimą: kaip socialinės komunikacijos funkcijos įgalinamos reklamos pagalba? Kadangi konkurencingoje prekinių ženklų rinkoje reklama išlieka svarbiausia komunikacijos priemone, pasiekiant tikslinę auditoriją, o Šv. Kalėdų metas yra vienas iš daugiausiai emocijų vartotojams sukeliančių laikotarpių, galintis paskatinti pardavimus, šiame darbe siekiama išsiaiškinti, kokios socialinės problemos yra vaizduojamos kalėdinėse reklamose. Šio darbo tikslas – atlikti socialinės komunikacijos funkcijos raiškos kalėdiniuose vaizdo klipuose analizę. Norint pasiekti užsibrėžtą darbo tikslą, atliekami šie metodai: mokslinės literatūros ir šaltinių analizė bei kokybinė turinio analizė. Teorinėje darbo dalyje aptariami marketingo komunikacijos, kaip proceso, reikšmė ir formos, reklamos samprata, jos rūšys bei funkcijos. Remiantis teoriniu pagrindu, apibrėžiama, kokios savybės ir bruožai būdingi kalėdinėms reklamoms. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje nagrinėjamos marketingo ir komunikacijos ekspertų rekomendacijos prekių ženklų komunikacijai pandeminiu laikotarpiu bei analizuojamas kalėdinių reklamų, akcentuojančių socialinių funkcijų raišką, turinys. Taikant mokslinės literatūros šaltinių analizę, šiame darbe nustatyta, kad tiek kiekvienas marketingo komunikacijos rinkinio elementas, tiek kiekviena reklamos rūšis turi skirtingus tikslus, paveikumo rezultatus ir yra orientuoti pasiekti skirtingas auditorijas. Kadangi kalėdinėmis reklamomis dažniausiai siekiama sukelti vartotojų emocinį atsaką, paveikti elgseną, tai dar sėkmingiau įgyvendinti padeda reklamose išryškinama socialinė funkcija, naudojama norint formuoti ir keisti vartotojų įsitikinimus skirtingų socialinių problemų atžvilgiu. Kokybinės turinio analizės rezultatai parodė, kad kalėdiniuose vaizdo klipuose, ypatingai pandeminiu laikotarpiu, vis dažniau atsigręžiama į socialinių problemų svarbą. Pagrindinis dėmesys atkreipiamas ne į prekinį ženklą, o į socialines problemas, kuriomis apeliuojama į žiūrovo jausmus, skatinama susimąstyti ir imtis veiksmų, prisidedant prie visuomenei reikalingų pokyčių įgyvendinimo.
The object analyzed in this paper: Christmas video clips in social problems context – especially noticeable in a pandemic period – raise the problematic question: how are communication's social functions enabled through advertising? As advertising remains the most important role of communication in the competitive brands market, reaching the target audience and Christmas is one of the most emotional periods for consumers, which can boost sales, this work aims to determine what kind of social problems are represented in Christmas video clips. The aim of this work is to analyze the expression of social communication function in Christmas video clips. In order to achieve the set goal of the work, the following methods are performed: analysis of scientific literature and sources and qualitative content analysis. The theoretical part of the work discusses the meaning and forms of marketing communication as a process, the concept of advertising, its types and functions. Based on the theoretical part, the characteristics and features of Christmas advertisements are defined. The analytical part of the study examines the recommendations of marketing and communication experts for brands communication during the pandemic period and analyzes the content of Christmas video clips, emphasizing the expression of social functions. Applying the analysis of scientific literature sources in this work, it was found that each element of the marketing communication set, as well as each type of advertising have particular goals, impact different results and are applicable to different audiences. As Christmas advertisements are usually aimed at eliciting consumers emotional response, influencing behavior, in the advertisements showing social function, which is used to form and change consumers beliefs about particular social problems, helps to achieve this even more sucessfully. The results of the qualitative content analysis showed that in Christmas video clips, especially in a pandemic period, the reflection of social problems is becoming significant more often. Instead of focusing on the brand, Christmas advertisements focus on social problems, that appeal to the viewer’s feelings, encourage giving thought and intention to act, contributing to the necessary changes in society
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130250
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Viešosios komunikacijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (PMDF bak.)

Files in This Item:
gabija_litvinaite_bd.pdf1.33 MBAdobe PDF   Until 2026-06-09View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

9
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.