Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130113
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Kusaitė, Paulina
Supervisor: Anglickienė, Laimutė
Title: Lietuvių nuostatos migracijos į Norvegiją atžvilgiu XXI a. pr.
Other Title: Lithuanians' attitude towards migration to Norway in the beginning of the 21st century
Extent: 67 p.
Date: 7-Jun-2021
Keywords: Lietuva;Migracija;Norvegija;Norvegijos lietuviai;Nuostatos;Norway;Lithuania;Migration;Lithuanians living in Norway;Attitude
Abstract: Šio darbo objektas yra Norvegijoje ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių migracinės nuostatos Norvegijos atžvilgiu; problema – kuo Norvegija traukia lietuvius, kaip ją vertina jau ten gyvenantys lietuviai ir kaip tas požiūris skiriasi nuo Lietuvoje gyvenančių lietuvių požiūrio į Norvegiją. Darbo tikslas – nustatyti Lietuvoje ir Norvegijoje gyvenančių lietuvių migracines nuostatas Norvegijos atžvilgiu ir išryškinti šių požiūrių skirtumus ir panašumus. Tyrimo tikslui pasiekti buvo išsikelti tokie darbo uždaviniai: a) išanalizuoti migracijos teorinius aspektus mokslinėje literatūroje; b) pristatyti Lietuvos ir Norvegijos migracijos istoriją bei paanalizuoti statistinius lietuvių migracijos į Norvegiją duomenis; c) atlikti empirinį tyrimą ir remiantis gautais rezultatais išanalizuoti Norvegijoje ir Lietuvoje gyvenančių lietuvių požiūrį į Norvegiją kaip emigracijos šalį. Darbo metodai: aprašomasis, turinio analizės, statistinių duomenų analizės, interpretacinis ir lyginamasis. Darbą sudaro įvadas, trys dėstymo dalys, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas, priedai. Pagrindinis šio darbo šaltinis – autorės atliktas empirinis tyrimas Norvegijoje ir Lietuvoje. Tyrimas vykdytas 2021 m. vasario 9-28 dienomis internetu. Iš viso tyrime dalyvavo 543 lietuviai, gyvenantys Norvegijoje ir Lietuvoje. Tyrimo rezultatai parodė, kad kai kuriais klausimais apie Norvegiją tiek Lietuvoje, tiek jau ten gyvenantys lietuviai turi panašią nuomonę. Esminiai šių nuomonių skirtumai – Norvegijoje gyvenantys lietuviai yra linkę pateikti mažiau neigiamų Norvegijos asociacijų ir šios šalies nepatrauklumo aspektų, taip pat jie turi geresnę nuomone apie vaikų auginimą šioje šalyje nei Lietuvoje gyvenantys lietuviai. Didelė dalis jaunesnių (iki 30 metų) lietuvių dažnai mąsto apie galimybę emigruoti, o vyresnių lietuvių intencijos išvykti gyventi į kitą šalį yra mažesnės. Lietuvoje gyvenantys lietuviai Norvegiją, kaip potencialią emigracijos šalį, vertina teigiamai, tačiau jų požiūris į Norvegiją neretai yra sąlygotas įvairiausių stereotipų, suformuotų aplinkos ir žiniasklaidos. Didžioji dalis Norvegijoje gyvenančių lietuvių yra patenkinti savo gyvenimo sąlygomis šioje šalyje. Daugumos iš jų apsisprendimas grįžti gyventi į Lietuvą visam laikui yra apgaubtas abejonių. Visgi, didžioji dalis lietuvių Norvegijoje puoselėja savo lietuvišką tapatybę ir tautiškumą, tačiau neatmeta Norvegijos kultūros ir stengiasi ją priimti.
The object of this thesis is Lithuanians’ who live in Norway and Lithuania attitude towards migration to Norway. The problem – what attracts Lithuanians to Norway; how Lithuanians, who live there, perceive Norway and how that perception towards Norway differs from the Lithuanians living in Lithuania. The aim is to determine Lithuanians’ living in Norway and Lithuania attitude towards migration to Norway and highlight the differences and similarities between these attitudes. The following tasks set to achieve the aim of the study: a) to analyse the theoretical aspects of migration in the scientific literature; b) to present the history of migration of Lithuania and Norway, and to analyse statistical data on Lithuanian migration to Norway; c) to do empirical research and use the results when analysing Lithuanians’, who live in Norway and Lithuania, attitude towards Norway as a country of emigration. Work methods: descriptive, content analysis, statistical analysis, interpretative and comparative. The thesis consists of an introduction, three body parts, conclusions, a list of literature and references, appendices. The leading source of this paper is empirical research which the author had conducted both in Norway and Lithuania. The survey was conducted online on 9-28 of February 2021. A total number of 543 Lithuanians living in Norway and Lithuania took part in the survey. Survey results showed that Lithuanians, who live in Lithuania, and Lithuanians living in Norway have similar opinions about Norway. The main differences between these opinions are that Lithuanians living in Norway tend to present fewer negative associations about Norway and its unappealing aspects. They also have a better attitude about raising children in Norway than Lithuanians, who live in Lithuania. Most Lithuanians under age 30 often consider emigration, while older Lithuanian people have lower intentions to move to another country. Even though Lithuanians in Lithuania positively consider Norway as potential emigration country, their attitude towards Norway often conditions by various stereotypes formed by the environment and media. The majority of Lithuanians who live in Norway are satisfied with their living conditions in this country. For many of them, the decision to return to Lithuania permanently is full of doubts. However, the dominant part of Lithuanians in Norway nurtures their Lithuanian identity and nationality, but they also try to accept Norwegian culture.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130113
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons