Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130104
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Etnologija / Ethnology (H006)
Author(s): Petrikaitė, Evelina
Supervisor: Anglickiene, Laimute
Title: Norvegijos ir Švedijos samių jaunimo organizacijų veikla XXI a. pradžioje
Other Title: Activities of Norwegian and Swedish Sami youth organisations in the early 21st century.
Extent: 52 p.
Date: 7-Jun-2021
Keywords: Samiai;Norvegija;Švedija;Jaunimo organizacijos;Etniškumas;Norway;Sweden;Youth organizations;Sami;Ethnicity
Abstract: Šio darbo objektas yra Norvegijos samių jaunimo organizacijos „Noereh“ ir Švedijos jaunųjų samių asociacijos „Sáminuorra“ veikla. Problema – kaip organizacijos „Noereh“ ir „Sáminuorra“ prisideda prie Skandinavijos autochtonų samių etninės tapatybės puoselėjimo? Darbo tikslas – ištirti, kokiais būdais samių jaunimo organizacijos „Noereh“ ir „Sáminuorra“ prisideda prie samių etniškumo puoselėjimo. Uždaviniai: 1. Pristatyti Norvegijoje ir Švedijoje vykdytos samių diskriminacijos padarinius ir etninės grupės atgimimo eigą; 2. Išnagrinėti ir palyginti pagrindinių Norvegijos ir Švedijos samių jaunimo organizacijų narystės sąlygas, finansavimo šaltinius, pagrindinius veiklų barus ir rezultatus; 3. Išanalizuoti 2015-2020 m. vykdytas samių jaunimo organizacijų veiklas, nustatant, kaip jos padeda puoselėti samių kultūrą – kalbos, tradicinio kostiumo ir joikos tradicijas. Darbo metodai: istorinis-lyginamasis ir analizės metodai. Darbą sudaro įvadas, trys dėstymo dalys, išvados, literatūros ir šaltinių sąrašas bei priedas. Pirmoje darbo dalyje aprašoma diskriminacija prieš samius ir jaunimo organizacijų susikūrimo prielaidos, antroje – jaunimo organizacijų „Noereh“ ir „Sáminuorra“ narystės sąlygos, finansavimas, veiklos barai ir rezultatai, trečioje analizuojama, kaip organizacijose puoselėjamos samių kalbos, tradicinio samių kostiumo bei joikos tradicijos. Tyrimo rezultatai parodė, jog aktyviausios samių jaunimo organizacijos – Norvegijoje „Noereh“ ir Švedijoje „Sáminuorra“, vykdomomis veiklomis sėkmingai prisideda prie etninio samių tapatumo puoselėjimo. Abi jaunimo organizacijos kryptingai puoselėja samių kalbos tradicijas internetinėje erdvėje ir organizuoja įvairaus pobūdžio renginius, nukreiptus į samių kalbos (ir jos dialektų) išsaugojimą. Jaunimo organizacijos taip pat skatina narius dėvėti tradicinį samių kostiumą ir jo pagalba viešai demonstruoja pasididžiavimą sava kultūra – kostiumas yra tapęs abiejų organizacijų nacionalinių metinių susirinkimų simboliu. Organizacijos plėtoja ir joikos tradiciją, tačiau palyginus su samių kalbos ir tradicinio kostiumo puoselėjimu, organizacijų veiklose dėmesio joikai skiriama daug mažiau. Jaunimo organizacijos prisideda prie unikalios kultūros išsaugojimo ir tradicinių vertybių bei pasididžiavimo savo etnine grupe diegimo jaunajai samių kartai.
The objective of this work is the activities of the Norwegian Sami youth organization Noereh and the Swedish young Sami association Sáminuorra. The problem is how do Noereh and Sáminuorra contribute to fostering the Sami ethnic identity of the Scandinavian Autochthonous? The aim of the work is to explore the ways in which the youth organizations contribute to the fostering of Sami ethnicity. Tasks: 1. To present the consequences of Sami discrimination in Norway and Sweden and the resurgence of the ethnic group; 2. To examine and compare the conditions of membership of the main Sami youth organizations in Norway and Sweden, the sources of funding, the main areas of activities and the results; 3. To analyze the activities of Sami youth organizations in 2015-2020, determining how they contribute to the fostering of Sami culture – language, traditional costume and yoik traditions. Methods: historical-comparative and analytical methods. The work consists of an introduction, three parts of the body, conclusions, a list of literature and sources, and an annex. The first part describes the discrimination against the Sami and the preconditions for the creation of youth organizations, the second describes the conditions of membership, funding, areas of activity and results of the youth organizations Noereh and Sáminuorra, while the third analyses the promotion of Sami language, traditional Sami costume and yoik traditions in the above organizations. The results of the study showed that the most active Sami youth organizations – Noereh in Norway and Sáminuorra in Sweden – through their activities successfully contribute to the promotion of the ethnic Sami identity. Both these organizations purposefully foster Sami traditions in the online space and organize various types of events aimed at preserving the Sami language (and its dialects). These youth organizations also encourage members to wear the traditional Sami costume and, by doing this, publicly demonstrate their pride in their own culture – the costume has become a symbol of the national annual meetings of both organizations. The organizations also develop the tradition of yoik, but if compared to their fostering the Sami language and traditional costume, much less attention is paid to yoik in the activities of the organizations. The youth organizations contribute to the preservation of a unique culture, the introduction of traditional values and increasing the pride in their ethnic group for the younger Sami generation.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130104
Appears in Collections:2021 m. (HMF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons