Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/130038
Type of publication: bachelor thesis
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Vasiliauskis, Domantas
Supervisor: Ivavičiūtė, Giedrė
Title: Šilalės rajono savivaldybės, Padievyčio kaimo poilsiavietės teritorijos tvarkymo projektas
Other Title: The management project of Šilalė district municipality, Padievytis village recreation territory
Extent: 53 p.
Date: 11-Jun-2021
Keywords: Kraštovaizdis;Landscape;Rekreacija;Recreation;Teritorijos tvarkymas;Territory management
Abstract: Darbo objektas – Šilalės rajono, Laukuvos seniūnijos, Padievyčio kaimo poilsiavietės teritorija. Darbo tikslas – išanalizavus teritorijos esamą padėtį, parengti Padievyčio kaimo poilsiavietės teritorijos tvarkymo projektą. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti ir įvertinti esamą teritorijos būklę. 2. Išskirstyti teritoriją į funkcines zonas. 3. Parengti teritorijos tvarkymo projektą. Darbo metodai: teisės aktų ir literatūros šaltinių analizė, poilsiavietės teritorijos analizė, aplinkos vertinimas ir fotofiksacija, savivaldybės rekreacinių išteklių vertinimas, SSGG analizė, susisteminimas, apibendrinimas, funkcinis zonavimas, projektavimas „AutoCAD“ programa ir 3D vizualizacijos sudarymas „Sketchup“ programa. Darbo rezultatai: pirmoje dalyje atlikta literatūros šaltinių analizė; antroje dalyje atlikta savivaldybės analizė, rekreacinių išteklių vertinimas ir teritorijos esamos padėties analizė, teritorijos aplinkos vertinimas; trečioje dalyje atliktas teritorijos funkcinis zonavimas, parengtas teritorijos tvarkymo projekto brėžinys M 1:500 „AutoCAD“ programa ir sudaryta teritorijos vizualizacija „Sketchup“ programa. Pagrindinės išvados: 1. Išnagrinėjus Padievyčio kaimo poilsiavietės teritorijos esamą padėtį nustatyta, kad teritorija yra apleista ir nesutvarkyta. Poilsiavietės teritorijos plotas – 1,18 ha. 2. Projektuojant poilsiavietės teritoriją išskiriamos 4 funkcinės zonos: ūkinė zona (954 m2), aktyvaus poilsio zona (2750 m2), pirčių zona (1585 m2), pasyvaus poilsio zona (6511 m2). 3. Parengtas Padievyčio kaimo poilsiavietės teritorijos tvarkymo projekto brėžinys masteliu 1:500 naudojantis „AutoCAD 2018“ programa. Taip pat parengta Padievyčio kaimo poilsiavietės teritorijos tvarkymo projekto 3D vizualizacija naudojantis „Sketchup 2020“ programa, kurioje pavaizduoti tvarkymo projekto sprendiniai.
Research object: the recreation territory of Šilalė district, Laukuva eldership, Padievytis village. Research aim: to analyze the situation of the territory and prepare a project for the recreation area of Padievytis village. Objectives: 1. Analyze the current condition of the territory. 2. Divide the territory into functional zones. 3. Prepare the territory management project. Research methods: A review of scientific literature, statistical analysis, environmental assessment and photo fixation, assessment of municipal recreational resources, SWOT analysis, functional zoning, designing in AutoCAD program and creating 3D visualization in Sketchup program. Research results: in the first part the analysis of literature source; in the second part, the analysis of the district, the assessment of recreational resources and the analysis of the current situation of the territory, the assessment of the environment of the territory is performed; in the third part the functional zoning of the territory, the territory management plan M 1: 500 is prepared with AutoCAD program and the visualization of the territory with Sketchup program. Conclusions: 1. After analyzing the current condition of the Padievytis recreation area established that the area is abandoned. The area of the territory is 1.18 ha. 2.The recreation area is divided into 4 functional zones: economic zone (954 m2), active recreation zone (2750 m2), sauna zone (1585 m2), passive recreation zone (6511 m2). 3. Prepared Padievytis recreation area management project drawing scale 1: 500 using the AutoCAD 2018 program. Also is prepared Padievytis recreation territory management project 3D visualization using Sketchup 2020 program, which depict project management solutions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/130038
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA VŪŽF bak.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons