Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129919
Type of publication: master thesis
Field of Science: Statybos inžinerija / Civil engineering (T002)
Author(s): Macnorius, Lukas
Supervisor: Šadzevičius, Raimondas
Title: Žemaičių Naumiesčio hidromazgo būklės kitimo analizė
Other Title: Analysis of Žemaičių Naumiestis hydroscheme technical state changes
Extent: 52 p.
Date: 27-May-2021
Keywords: Užtvanka;Dam;Betonas;Concrete;Atraminė siena;Retaining wall;Hidromazgas;Hydroscheme
Abstract: Darbo objektas: Žemaičių Naumiesčio žemių užtvanka, esanti Šilutės rajone. Darbo tikslas – Įvertinti Žemaičių Naumiesčio hidromazgo gelžbetoninių konstrukcijų būklės kitimą hidromazgo naudojimo metu ir palyginti su ankstesnių tyrimų rezultatais. Darbo uždaviniai: 1. atlikti literatūros apžvalgą apie hidromazgo būklės vertinimą bei pažaidų ir trūkumų atsiradimo priežastis; 2. nustatyti hidromazgo šlaitų tvirtinimo, įtekėjimo, pratekėjimo bei ištekėjimo dalių konstrukcijų pažaidas bei jų atsiradimo priežastis; 3. įvertinti minėtų konstrukcijų būklę ir palyginti tyrimo duomenis su ankstesnių (2012 metų) tyrimų duomenimis; 4. nustatyti pokyčius atsiradusius naudojimo metu, bei pasiūlyti sprendimus aptiktų trūkumų šalinimui Darbo metodai: Šiame darbe atlikta literatūros analizė, vizualinis defektų ir pažaidų tyrimas, neardantysis betono kokybės įvertinimo metodas su kompiuteriniu ir mechaniniu šmito plaktukais ir ardantysis betono kokybės įvertinimo metodas su bandinių centravimo įrenginiu ir hidrauliniu presu. Tyrimo rezultatai: Pirmojoje darbo dalyje: atlikta hidromazgo būklės analizė vizualiniu būdu įvertinant atsiradusias pažaidas ir defektus pagal statybos techninį reglamentą ir patikrinta atraminės sienutės deformacija; antrojoje darbo dalyje: atliktas aukštutinio bjefo šlaitų tvirtinimo plokščių betono stiprio nustatymas neardančiuoju metodu; trečiojoje darbo dalyje: atliktas betono stiprio nustatymas ardančiuoju metodu laboratorijoje, kuomet bandiniai buvo rasti tiriamojo objekto teritorijoje prie pažeistų betoninių ar gelžbetoninių konstrukcijų. Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: Nustatyta, kad per tiriamąjį laikotarpį hidromazgas nebuvo prižiūrėtas tinkamai, atlikti tik būtini remonto darbai. Ištekėjimo dalies būklė yra avarinė, bet kuriuo metu gali nuvirsti atitrūkusi sienelė, kurios pasvyrimas tiriamuoju laiku yra padidėjęs. Neardančiuoju metodu atliktų bandymų rezultatai parodė, kad betono stipris gniuždant kinta nuo 8,5 MPa iki 29,7 MPa tirtame objekte. Ardančiuoju betono stiprio gniuždant bandymo metu nustatyta, kad mažiausias bandinio stipris gniuždant buvo 8,07 MPa, o didžiausias 19,43 MPa.
Research object: Žemaičių Naumiestis earth dam in Šilutė district Research aim - evaluate the changes of technical state of the reinforced concrete structures in Žemaičių Naumiestis hydro-sheme during the use of hydro-scheme and to compare changes with the results of previous research. Objectives: 1. To perform a literature review on the assessment of the condition of the hydro-engineering complex and the causes of damage and defects; 2. to determine the damage to the structures of the fastening, inflow, leakage and outflow parts of the slopes of the hydro-scheme and the reasons for their occurrence; 3. to evaluate the technical state of the mentioned structures and to compare the research data with the data of previous ( in 2012) research; 4. to identify changes that have occurred during use, and to propose solutions for the elimination of detected deficiencies Research methods: In this work, was done the literature analysis, visual defects and damage research, non-destructive concrete quality assessment method with computer and mechanical schmidt hammer and destructive concrete quality assessment method with sample centering device and hydraulic press were performed. Research results: The results of the study showed that in the first part of the work: the analysis of the condition of the hydro-engineering complex was performed by visually assessing the damage and defects according to the construction technical regulation and the deformation of the retaining wall was checked. In the second part of the work: the determination of the concrete strength of the upper beacon slope fastening plates by the non-destructive method In the third part of the work: the strength of concrete was determined by the destructive method in the laboratory, when the samples were found in the territory of the test object near the damaged concrete or reinforced concrete structures. Conclusions and practical application of the project: It was found that the hydro unit was not properly maintained during the study period, only the necessary repair works were performed. The condition of the outflow section is emergency, at any time a retaining wall with increased tilt during the test period may fall over. Non-destructive tests were unpredictable, with compressive strength of concrete range from 8.5 MPa to 29.7 MPa. The minimum compressive strength of the specimen was 8.07 MPa and the highest was 19.43 MPa during the crushing test of concrete.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129919
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA VŪŽF mag.)

Files in This Item:
lukas_macnorius_md.pdf2.46 MBAdobe PDF   Until 2026-05-28View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.