Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129836
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Gaižauskaitė, Meida
Supervisor: Zaleckienė, Jurgita
Title: Verslininkystės raiškai ūkininkų ūkiuose įtaką darantys veiksniai
Other Title: Factors influencing the development of entrepreneurship on farms
Extent: 68 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Verslumas;Entrepreneurship;Verslininkystė;Entrepreneurialism;Vidiniai ir išoriniai veiksniai;Internal and external factors
Abstract: Tyrimo objektas (angl. research object) – verslininkystės raiškai ūkininkų ūkiuose įtaką darantys veiksniai. Tyrimo tikslas (angl. research aim) – identifikavus ūkininkų verslumui įtaką darančius veiksnius pateikti ūkininkų verslumą skatinančias priemones. Uždaviniai (angl. objectives): 1. Identifikuoti ūkininkavimo ypatumus Lietuvoje ir pateikti su ūkininkų verslumu susijusias problemas. 2. Išnagrinėti ūkininkų verslumo ir jo raiškos teorinius aspektus. 3. Parengti ūkininkų verslumo raiškos vertinimo metodiką ir atlikti empirinį tyrimą. 4. Pateikti ūkininkų verslumą skatinančių priemonių planą. Tyrimo metodai (angl. research methods): Lietuvos ir užsienio autorių mokslinės literatūros analizė, dokumentų analizė, statistinių informacijos šaltinių analizė, kiekybinis tyrimo metodas – anketinė apklausa, aprašomosios statistikos metodai, lyginamoji analizė, sisteminimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Tyrimo rezultatai (angl. research results) (trumpai pateikiama, kas buvo tirta visose baigiamojo darbo dalyse ir kokie gauti rezultatai): • pirmojoje darbo dalyje atlikta teorinė ūkininkavimo tendencijų Lietuvoje analizė ir atskleistos pagrindinės problemos. Teorinė analizė atskleidė, kad Lietuvoje vyrauja smulkūs ūkiai, o tai riboja žemės ūkio sektoriaus ekonominį augimą. Ūkiai, siekdami tapti konkurencingais turi didinti gamybos mastus modernizuodami gamybą, siekti didesnio produktyvumo ir darbo našumo. Todėl labai svarbu turėti žinių ir įgūdžių kaip tą padaryti (pvz., kaip modernizuoti gamybą, kaip padidinti produktyvumą ir t.t.). Dėl žinių ir įgūdžių trūkumo naujų veiklų vystymas vyksta sunkiai, todėl ūkininkams teikiama parama yra viena iš priemonių naujoms idėjoms realizuoti. • antrojoje darbo dalyje pateikta verslininkystės raiškos ūkininkų ūkiuose įtaką darančių veiksnių metodinė dalis. Tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai daro skirtingą įtaką ūkininkų verslumui, tačiau jie abu vienodai svarbūs ir papildo vienas kitą. lėšų. Gaunama parama kelia ir ūkių efektyvumo rodiklį. Vidiniai ūkininkų verslumą sąlygojantys veiksniai yra asmeninės savybės, tokios kaip intuicija, azartiškumas, karjerizmas ir pan. bei įgytos žinios ir praktiniai gebėjimai ar motyvacija. Išoriniai ūkininkų verslumą sąlygojantys veiksniai apima politinius, teisinius, socialinius, ekonominius ir technologinius veiksnius. • trečiojoje darbo dalyje atliktas tyrimas, kuris atskleidė, kad verslui vystyti sąlygos yra palankios. Ūkininkų verslumas yra mažas, kadangi probleminėmis sritimis galima būtų įvardinti idėjų trūkumą, nes dauguma apklaustųjų plėtoja tradicines žemės ūkio šakas (augalininkystė, gyvulininkystė). Tyrimo rezultatai atskleidė ūkininkavimo tikslų problemą, nes dažniausiai jie siejami su parama. Tačiau neretai pati parama yra tikslas, bet ne siekis įgyvendinti idėjas. Parama dažnai pasinaudoja verslūs, tačiau su žemės ūkiu, nieko bendro neturintys asmenys. Ūkininkai neretai stokoja inovatyvių idėjų dėl žinių ir kompetencijų trūkumo.
Research object: factors influencing the development of entrepreneurship on farms. Research aim: after identifying the factors affecting farmer entrepreneurship, presenting measures to promote farmer entrepreneurship. Objectives: 1. To identify the peculiarities of farming in Lithuania and present the problems related to farmer entrepreneurship. 2. To examine the theoretical aspects of farmer entrepreneurship and its expressions. 3. To develop a methodology for assessing the expression of farmer entrepreneurship and conduct an empirical study. 4. To provide a plan that would help to promote farmer entrepreneurship. Research methods: analysis of Lithuanian and foreign scientific literature, analysis of documents, analysis of statistical sources, quantitative research method, i.e., questionnaire survey, descriptive statistics methods, comparative analysis, systematisation, interpretation and summarisation. Research results (a brief summary and findings of what was analysed in each part of the thesis): • the first part of the thesis provides a theoretical analysis of farming trends in Lithuania and identifies the main problems. Theoretical analysis has shown that Lithuania is dominated by small farms, which limits the economic growth of the agricultural sector. To become competitive, farms need to increase production by modernising their production facilities, increasing productivity and labour efficiency. Therefore it is essential to have the appropriate knowledge and skills (e.g. how to modernise production facilities, how to increase productivity, etc.). The lack of knowledge and skills limits the development of new activities, which is why support is one of the tools farmers need in order to implement new ideas. • the second part of the thesis presents the methodological part covering the factors influencing the development of entrepreneurship on farms. Both internal and external factors have different influences on farmer entrepreneurship; both are equally important and complement each other. The support received also raises the farm efficiency index. The internal factors determining farmer entrepreneurship are personal qualities such as intuition, enthusiasm, careerism, etc. and acquired knowledge and practical skills or motivation. The external factors determining farmer entrepreneurship include political, legal, social, economic and technological factors. • a study carried out in the third part of the thesis showed that the conditions are suitable for business development. The entrepreneurial capacity of farmers is low; the main problem areas the lack of ideas, as most of the respondents are developing traditional agricultural activities (crop and livestock farming). The results of the survey revealed the problem of farming goals, as they are mostly linked to support. However, often the support itself is the goal, not the realisation of ideas. Support is often provided to enterprising persons who have nothing to do with agriculture. Farmers often struggle to come up with innovative ideas because of the lack of knowledge and competences.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129836
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
meida_gaizauskaite_md.pdf1.94 MBAdobe PDF   Until 2026-05-28View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.