Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129824
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Lukošiūnaitė, Greta
Title: Biologinių preparatų ir tręšimo azotu įtaka žieminių kviečių derliui
Other Title: Influence of biological preparations and nitrogen fertilization on winter wheat yield
Extent: 43 p.
Date: 25-May-2021
Keywords: Biologiniai preparatai;Biological preparations;Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Azotinės trąšos;Nitrogen fertilizers
Abstract: Tyrimų objektas – paprastojo kviečio (Triticum aestivum L.) žieminės formos pasėlis, paveiktas skirtingais biologiniais preparatais. Tyrimų tikslas – nustatyti ir palyginti skirtingų biologinių preparatų ir skirtingų azoto trąšų normų poveikį žieminių kviečių augimui ir biologiniam derlingumui. Tyrimų planas – dviejų veiksnių lauko eksperimentas vykdytas 4 pakartojimais, variantai išdėstyti rendomizuotai. Veiksnys A– tręšimas azotu: 1) azoto norma N105, 2) azoto norma N165. Veiksnys B – biologiniai preparatai: 1) preparatai nenaudoti (kontrolė), 2) preparatas A (2 l ha-1), 3) preparatas B (2 l ha-1). Lauko eksperimento pradinio laukelio dydis – 280 m2, apskaitinio laukelio dydis – 120 m2. Darbo rezultatai – biologinių preparatų naudojimas ir tręšimas skirtingu azoto N105 ir N165 kiekiu neturėjo esminės įtakos (P>0,05) žieminių kviečių sudygimui bei produktyvių stiebų skaičiui (P>0,05), nors abu tirti biologiniai preparatai turėjo tendenciją didinti šiuos rodiklius. Žieminių kviečių lapų plotui bei chlorofilo indeksui lapuose tirti biologiniai preparatai ir tręšimas skirtingu azoto kiekiu esminės įtakos neturėjo, tačiau turėjo tendenciją juos didinti. Esmingai (P≤0,05) sausųjų medžiagų kiekį žieminiuose kviečiuose mažino biologinis preparatas A kviečius tręšiant azoto N165 kiekiu. Tirti biologiniai preparatai ir tręšimas skirtingu azoto N105 ir N165 kiekiu neturėjo esminės (P>0,05) įtakos žieminių kviečių biometriniams rodikliams ir 1000 grūdų masei. Biologinis preparatas A, kviečius tręšiant N105 azoto kiekiu, turėjo tendenciją didinti vidutinę šiaudų masę, grūdų skaičių varpoje ir esmingai (P≤0,05) didino vienos varpos grūdų masę. Žieminių kviečių derlingumą esmingai (P0,05) didino abu tirti biologiniai preparatai kviečius tręšiant azoto N105 kiekiu, lyginant su derlingumu kviečių, tręštų N165, kur biologiniai preparatai nebuvo naudoti.
The aim of the research: to determine and compare the effects of different biological preparations and different rates of nitrogen fertilizers on the growth and biological yield of winter wheat. The research results: the use and fertilization of biological preparations with different amounts of nitrogen N105 and N165 did not have a significant effect (P> 0.05) on winter wheat germination and the number of productive stems (P> 0.05), although both studied biological preparations tended to increase these parameters. The area of winter wheat leaves and the chlorophyll index in the leaves were not significantly affected by the biological preparations and fertilization with different nitrogen contents, but there was a tendency to increase them. The dry matter content of winter wheat was significantly (P≤0.05) reduced by biological preparation A wheat fertilization with nitrogen N165 content. The studied biological preparations and fertilization with different amounts of nitrogen N105 and N165 did not have a significant (P> 0.05) effect on the biometric parameters and 1000 grain weight of winter wheat. Biological preparation A, when fertilizing wheat with N105 nitrogen content, tended to increase the average straw mass, the number of grains in the penis and significantly (P≤0.05) increased the grain mass of one penis. The yield of winter wheat was significantly (P0.05) increased by both studied biological preparations by nitrogen fertilization with N105, compared to the yield of wheat fertilized with N165, where biological preparations were not used.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129824
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų institutas
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
greta_lukosiunaite_md.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2026-05-25View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.