Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129809
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Šalaševičienė, Lina
Supervisor: Raupelienė, Asta
Title: Inovatyvios lyderystės raiškos žemės ūkio versle skatinimas
Other Title: Promotion of innovative leadership in agricultural business
Extent: 82 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Lyderystė;Leadership;Inovatyvi lyderystė;Innovative leadership;Žemės ūkio verslas;Agricultural business
Abstract: Tyrimo objektas – inovatyvios lyderystės raiškos žemės ūkio versle skatinimas. Darbo tikslas – identifikavus inovatyvios lyderystės raiškos žemės ūkio versle galimybes, pateikti šių galimybių skatinimo žemės ūkio versle sprendimus. Darbo uždaviniai: 1.Išnagrinėti ir pagrįsti žemės ūkio verslo poreikį plėtoti inovatyvios lyderystės idėją; 2.Išnagrinėti lyderystės sampratas, bruožus ir tipus; 3. Atskleisti inovatyvios lyderystės raiškos ypatumus ir sudaryti koncepcinį inovatyvios lyderystės skatinimo modelį; 4. Įvertinti inovatyvios lyderystės raišką lemiančius veiksnius ir nustatyti inovatyvios lyderystės raiškos žemės ūkio versle skatinimo galimybes Kauno apskr.; 5. Pateikti inovatyvios lyderystės raiškos galimybių skatinimo žemės ūkio versle sprendimus. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės, duomenų sisteminimo, palyginimo, ekspertinio vertinimo, anketinės apklausos, grafinio vaizdavimo ir kiti metodai. Tyrimo rezultatai: Inovatyvią lyderystę žemės ūkio verslo subjektuose skatina kompleksiniai veiksniai, svarbiausi jų valstybinė parama; palankus vadovybės požiūris į inovacijas ir inovacinę veiklą, imlumas naujovėms; aprūpinimas ištekliais; inovacijoms palankios organizacinės kultūros formavimas; naujos žinios, informacija; inovatyvus praktiškumas ir investicinis patrauklumas; motyvacija vykdyti inovacinę veiklą ir organizacijos darbuotojams suprantamų tikslų formavimas, jų susiejimas su darbuotojų veikla. Svarbi yra ir lyderio asmenybė, jos gebėjimai formuoti viziją, sudominti ir įkvėpti, įvertinti situaciją, numatyti. Ribojantį poveikį inovatyvios lyderystės raiškai vadovybės požiūris, silpnas darbuotojų įsitraukimas į inovacinę veiklą. Išvados: Siekiant skatinti inovatyvią lyderystę, turėtų būti keičiamas vadovybės požiūris į inovacijų diegimą ir inovatyvią lyderystę, skatinama inovatyvios lyderystės raiška, sudaromos palankios sąlygos, vykdomas motyvavimas, kompetencijų ugdymas.
Research object – promotion of innovative leadership. Research aim – after identifying the opportunities for innovative leadership expression in agricultural business, to provide solutions for the promotion of these opportunities in agricultural business. Objectives: 1. To examine and substantiate the need of agricultural business to develop the idea of innovative leadership; 2.Examine the concepts, features and types of leadership; 3. To reveal the peculiarities of the expression of innovative leadership and to create a conceptual model for the promotion of innovative leadership; 4. To evaluate the factors determining the expression of innovative leadership and to determine the possibilities of promoting the expression of innovative leadership in agricultural business in Kaunas county; 5. To present solutions for the promotion of innovative leadership expression opportunities in agricultural business. Research methods: scientific literature analysis, data systematization, comparison, expert evaluation, questionnaire survey, graphical representation and other methods. Research results: Innovative leadership in agricultural business entities is promoted by complex factors, the most important of which is their state support; favorable management attitude towards innovation and innovative activity, receptivity to innovation; provision of resources; formation of an innovation-friendly organizational culture; new knowledge, information; innovative practicality and investment attractiveness; motivation to carry out innovative activities and the formation of goals understandable to the employees of the organization, their connection with the activities of the employees. The personality of the leader is also important, her ability to form a vision, to interest and inspire, to assess the situation, to anticipate. The limiting effect on the expression of innovative leadership is the attitude of the management, weak involvement of employees in innovative activities. Main conclusions: In order to promote innovative leadership, the management's approach to the implementation of innovations and innovative leadership should be changed, the expression of innovative leadership should be encouraged, favorable conditions should be created, motivation and competence development should be implemented. The results for research were presented in scientific conference.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129809
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.