Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129782
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Palanichamy, Pavithra
Supervisor: Perkumienė, Dalia
Title: Improvement of quality of transport logistics services in India on the example of the logistics company „Meythoma International“
Other Title: Transporto logistikos paslaugų kokybės gerinimas Indijoje: logistikos įmonės „Meythoma International“ pavyzdžiu
Extent: 70 p.
Date: 27-May-2021
Keywords: Improvement;Aptarnavimo kokybė;Transport logistics;Tobulinimas;Service qualitya;Transporto logistika
Abstract: Object of the Research: Quality of transport logistics services in Meythoma International, India. Task of the Research: To propose strategies and decision-support methods to improve the value of transport logistics services in India. 1. To present prime importance for quality improvement in the transport logistic services in India and analyse the problematic situation in the sector based on the object company. 2. To explore the various dimensions of transport logistics service quality in India. 3. To develop a research methodology for understanding and analysing the managements and customer’s perspective on providing good quality of service. 4. To propose ideas for the administration of transport logistics companies in India to focus on quality improvement, hold down costs, business improvement strategies and measures to extend customer satisfaction. Research method: The research involves theoretical analysis of the transport logistics industry in India and the problematic situation in Meythoma International using secondary sources and primary data sources for deduction and induction. A survey analysis is done using tabular and chart representation. The research method adopted both qualitative analysis and quantitative research approach which is to acquire detailed information based on administrative employees’ and customers’ perspectives on quality of service. Research result: The analytical aspects such as the concept of the object of the study. The importance of transport logistics quality improvement, analysis of the problem situation, market and trends of transport logistics in India. The second section contains theoretical analysis of the elements of the object in study and methodological approach for the empirical study. While the third part presents the empirical research based on the outcomes of the research analysis and interpretations from the research. The last part contains the strategies for improvement of transport logistics services with focus on the quality in Meythoma International which suggests efficient improvement on employee training, customer handling and satisfaction, implementation of IT and law teams, enhancing the infrastructure of the premises. The summary, conclusion and recommendations research were presented based on final outcome of the thesis.
Tyrimo objektas: Transporto logistikos paslaugų kokybės gerinimas Meythoma International įmonėje, Indija. Tyrimo tikslas: Pasiūlyti strategijas ir sprendimų palaikymo metodus, kaip pagerinti transporto logistikos paslaugų kokybę Indijoje. Uždaviniai 1. Pateikti pagrindinę svarbą transporto logistikos paslaugų kokybei gerinti Indijoje ir analizuoti probleminę situaciją sektoriuje, remiantis įmonės pavyzdžiu. 2. Ištirti įvairias transporto logistikos paslaugų kokybės dimensijas Indijoje. 3. Sukurti tyrimo metodiką, skirtą suprasti ir analizuoti vadovus ir kliento perspektyvą teikiant gerą paslaugų kokybę. 4. Siūlyti transporto logistikos įmonių administravimo idėjas Indijoje, siekiant sutelkti dėmesį į kokybės gerinimą, išlaidų išlaikymą, verslo tobulinimo strategijas ir priemones klientų pasitenkinimui didinti. Tyrimo metodai: Tyrimas apima teorinę transporto logistikos pramonės Indijoje ir probleminės situacijos „Meythoma International“ analizę, dedukcijai ir indukcijai naudojant antrinius šaltinius ir pirminius duomenų šaltinius. Apklausos analizė atliekama naudojant lenteles ir diagramas. Tyrimo rezultatai: Analitiniai aspektai, tokie kaip tyrimo objekto samprata. Transporto logistikos kokybės gerinimo svarba, probleminės situacijos, rinkos logistikos ir transporto logistikos Indijoje analizė. Antrame skyriuje pateikiama teorinė tiriamo objekto elementų analizė ir empirinio tyrimo metodinis požiūris. Trečiojoje dalyje pateikiamas empirinis tyrimas, pagrįstas tyrimo analizės rezultatais ir tyrimo interpretacijomis. Paskutinėje dalyje pateikiamos transporto logistikos paslaugų tobulinimo strategijos, daugiausia dėmesio skiriant „Meythoma International“ kokybei, kuri siūlo efektyviai tobulinti darbuotojų mokymą, klientų aptarnavimą ir pasitenkinimą, diegti IT ir teisininkų komandas, gerinti patalpų infrastruktūrą. Santrauka, išvados ir rekomendacijos buvo pateikti remiantis galutiniu darbo rezultatu.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129782
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
pavithra_palanichamy_md.pdf1.43 MBAdobe PDF   Until 2026-05-27View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.