Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129760
Type of publication: master thesis
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Bubelytė, Pranciška Neringa
Title: Medicinos personalo ir sielovadininko bendradarbiavimas klinikinėje pastoracijoje
Other Title: Collaboration between medical staff and pastoral worker in clinical pastoral care
Extent: 135 p.
Date: 27-May-2021
Keywords: Dvasinis asistentas;Spiritual assistant;Kapelionas;Chaplain;Klinikinė pastoracija;Clinical pastoral care;Medicinos personalas;Medical staff;Medikas;Physician;Sielovadininkas;Pastoral worker
Abstract: Tyrimo problema: darbe aktualu sužinoti, kaip sielovadininkas gali padėti medicinos personalui ugdytis dvasinėje srityje ir kaip jie gali tarpusavyje bendradarbiauti ligonių arba jų artimųjų sielovados srityje, kad išpildytų bendrojo gėrio tikslą bei Bažnyčios misiją. Tyrimo objektas - medicinos personalo ir sielovadininko bendradarbiavimas klinikinėje pastoracijoje. Tyrimo tikslas - pagrįsti medicinos personalo ir sielovadininko bendradarbiavimą klinikinėje pastoracijoje. Tyrimo uždaviniai: 1) išskirti klinikinės pastoracijos principus; 2) išgryninti medicinos personalo sielovados bruožus; 3) įvertinti pacientų ir medicinos personalo dvasinius poreikius; 4) pagrįsti medicinos personalo sielovados poreikį. Tyrimo metodai - struktūrinės, aspektinės, lyginamosios ir sisteminės analizės bei sintezės metodai; formalizuotas struktūruotas interviu bei anketinės apklausos būdas taikant mišrų – pusiau kokybinį ir kiekybinį tyrimą, lyginamoji turinio (angl. content) kokybinio tyrimo analizė. Tyrimo rezultatai: išgryninti ir susisteminti medicinos personalo sielovados bruožai, empiriniu tyrimu įvertintas medicinos personalo žinojimas apie pacientų dvasinius poreikius, pamatytas ir įvertintas medicinos personalo sielovados poreikis sveikatos priežiūros įstaigose. Išvados. Klinikinės pastoracijos principai - žmogaus unikalumas, egzistencialumas bei vertingumas yra glaudžiai susiję su atskiromis sveikatos priežiūros įstaigų sielovados sritimis. Bažnyčia mato mediką jo pašaukime kaip Jėzaus misijos tęsėją, tad dėl holistinio požiūrio į žmogų patiki jam sielovadinį rūpestį atpažįstant ligonio dvasinius poreikius ten, kur nėra galimybės to padaryti sielovadininkui. Dvasinių poreikių turi ir tikintys, ir netikintys pacientai. Visiems jiems atpažinti ir patenkinti reikalinga parama ir žinios, kad medikas padėtų sau, o per save – pacientui. Sielovadininkas turėtų būti sveikatos priežiūros komandos dalis.
Research problem. It is important to learn how a pastor can help medical staff to develop in the spiritual realm and how they can cooperate in the pastoral care of patients or their relatives to attain the goal of the common good, and the mission of the Church. Research focus - collaboration between medical staff and pastoral worker in clinical pastoral care. Aim of the research - to work out a more ideal collaboration between medical staff and pastoral workers in a clinical pastoral care. Tasks: 1) To introduce the principles of clinical pastoral care; 2) To find out the pastoral characteristics of medical staff; 3) To assess the spiritual needs of patients and medical staff; 4) To justify the need for pastoral care by medical staff. Methods: methods of structural, aspect, comparative and systematic analysis and synthesis. Formalized structured interview and questionnaire survey method using mixed - semi-qualitative and quantitative research, comparative analysis of content qualitative research. Outcomes: the pastoral features of medical staff have been refined and systematized, the knowledge of medical staff about the spiritual needs of patients has been assessed by empirical research, and the need for pastoral care of medical staff in health care institutions has been seen and assessed. Conclusions. The principles of clinical pastoral care – human uniqueness, existentiality and value are closely related to individual areas of pastoral care in health care institutions. The Church sees that the physician is called to continue Jesus’ mission. Thus, as part of a holistic approach to a person, he is entrusted with pastoral care in recognizing the spiritual needs of the patient where there is no opportunity to receive the help of a pastoral worker. The believing and non-believing patients have spiritual needs. In order to recognize their needs and satisfy them, it is necessary that a physician should be able to help both himself and the patient. The pastoral worker should be part of the health care team.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129760
Affiliation(s): Katalikų teologijos fakultetas
Appears in Collections:2021 m. (KTF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

8
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons