Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129754
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Sakavičienė, Ilona
Supervisor: Motiečienė, Roberta
Title: Globotojų šeimose augančių globojamų vaikų agresyvaus elgesio prevencija globos koordinatoriaus paslaugų teikimo kontekste
Other Title: Prevention of aggressive behaviour in children growing up in foster families in the context of the provision of care coordinator services
Extent: 74 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Agresyvus elgesys;Agressive behaviour;Vaiko globa;Foster of children;Globos koordinatorius;Care coordinator;Agresyvaus elgesio prevencija;Prevention of aggressive behaviour
Abstract: Šiuolaikinėje visuomenėje smurtas ir agresija tampa vis didesne problema. Dėl jos kenčia agresyvūs žmonės, visuomenė, o daugiausia - vaikai. Agresija – įžūlus, nepalankus, priešiškas elgesys su įžeidinėjimais ir pranašumo rodymu. Toks elgesys daro ne tik fizinę, materialinę bei dvasinę žalą asmenims, bet ir žalą visai visuomenei. Dėl to agresija visada buvo ir bus psichologinė bei socialinė problema, kuri ypač verčia visuomenę susirūpinti. Biologiniai ir psichologiniai aspektai yra itin svarbūs norint suprasti ir pakeisti agresyvų elgesį. Lietuvoje šiandien smurtas plinta greitai kaip virusas. Vaikai yra žalojami tėvų, menkiausi vaikų tarpusavio konfliktai yra sprendžiami muštynėmis. Šio darbo dėmesio centre - socialinis darbuotojas – globos koordinatorius, dirbantis su globėjų šeimomis, auginančiomis į agresiją linkusius vaikus. Natūraliai kyla klausimas, kaip socialinis darbuotojas – globos koordinatorius, taikydamas prevencinę, diagnostinę, paramos, intervencijos, informacinę funkcijas, kurios gali daryti pozityvų poveikį vaikams, turintiems elgesio problemų, padeda identifikuoti globėjų šeimoje kylančias problemas ir ieškoti veiksmingiausių būdų įveikti problemas. Ieškant atsakymų į šį klausimą, atliktas tyrimas, kurio pagrindinis buvo tikslas – išanalizuoti globėjų šeimose augančių vaikų agresyvaus elgesio prevencinių paslaugų teikimo poveikį vaikams globos koordinatoriaus paslaugų teikimo kontekste. Tikslui pasiekti buvo suformuluoti uždaviniai: 1) aprašyti pozityvų elgesį skatinančias teorijas ir jų taikymo socialinio darbo praktikoje gerąsias praktikas; 2) atskleisti veiksnius, kurie turi įtakos globėjų šeimose augančių vaikų agresyviam elgesiui; 3) atskleisti agresyvaus elgesio prevencijos galimybes, pasitelkiant globos koordinatoriaus paslaugų teikimo kontekstą.
Violence and aggressive behaviour are increasingly becoming more problematic in today's society. As a result of this, both society and the people displaying aggressive behaviour suffer, but the ones that suffer the most are children. Aggression is hostile, insolent, harsh, unfavourable behaviour, insults, demonstration of superiority. Aggressive behaviour inflicts spiritual, physical and material losses not only on the whole society, but also on the individuals too. Therefore, aggression was and is still a social and psychological problem, which is of particular concern to the public. Both biological and psychological aspects are important in order to understand and change aggressive behaviour. Today violence in Lithuania is spreading like a virus. Parents harm their children; children try to solve even the slightest conflicts by getting into fights. The focus of this thesis is placed on a social worker – care coordinator working with foster families raising children prone to aggression. The question naturally arises as a social worker – care coordinator helps to identify problems in the foster families by using preventive, diagnostic, support, intervention, information functions that can have a positive impact on children with behavioural problems, and how this helps in finding the most effective ways to overcome such problems? In order to answer this question, a qualitative study was carried aiming to analyse the impact of aggressive behaviour in the provision of preventive services to children in foster families in the context of the provision of care coordinator services. In order to achieve the objective of the thesis, the following tasks have been formulated: 1) to describe theories promoting positive behaviour and good practices of their application in social work practice; 2) to reveal the factors that influence the aggressive behaviour of children growing up in foster families; 3) to reveal the possibilities of prevention of aggressive behaviour through the context of the provision of care coordinator services.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129754
Appears in Collections:2021 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
ilona_sakaviciene_md.pdf1.07 MBAdobe PDF   Until 2026-05-26View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.