Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129752
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Singh, Yash
Supervisor: Perkumienė, Dalia
Title: Improvement in supply chain performance by integrating sustainability: on example of Waste management services in India
Other Title: Tiekimo grandinės veiklos gerinimas integruojant tvarumą: Indijos atliekų tvarkymo paslaugų pavyzdys
Extent: 68 p.
Date: 27-May-2021
Keywords: Enterprises;Tvarumas;Supply chain management;Tiekimo grandinės valdymas;Sustainability;Integracija
Abstract: Research object: Integrating sustainability with Supply chains to improve supply chain performance in Indian enterprises. Research aim: To analyze and support organizations to establish a more sustainable and robust supply chain. This aim is met by summarizing key and compliance commitments, highlighting risks and challenges, and providing guidance on measures to take when setting sustainability strategies. Objectives: To identify the main motive of implementing a sustainable supply chain that helps in the improvement of overall supply chain management. 1) To find out the three dimensions of sustainability that helps in benefiting sustainable supply chain development in Indian enterprises. 2) To determine major challenges and obstacles faced by enterprises along with the external drivers involved in adopting a sustainable approach. 3) To assess the environmental/green logistics factors taken into consideration while making strategic decisions in India. Research method: Literature review, Thematic analysis, Telephonic interviews, survey, questionnaires, deductive reasoning, and content analysis. Research results: • In the first part of work the theory related to the sustainable supply chain in India along with challenges related to supply chain, drivers of supply chain and green logistic are presented. Key statements are also formulated with the help of literature review. • In the second part of work the focus has been on the methodological part of the research. Both primary and secondary data has been conducted, along with a lot of qualitative data has been explored. • In the third part of work the results of the research are presented, strategies are proposed and a logical framework is created for the enterprises to improve sustainable practices in the supply chain with suppliers. Formulated statements are also verified to check their validity. • The research helps in creating strategies for the enterprises to integrate sustainability in their business model, to understand the motives, challenges, obstacles, and benefits of the sustainable supply chain, and further to understand the behavior of consumers towards sustainable supply chain and green logistics. It also verifies the credibility of the formulated statement in the research.
Tyrimo objektas: tvarumo integravimas su tiekimo grandinėmis, siekiant pagerinti tiekimo grandinės veiklą Indijos įmonėse Tyrimo tikslas: išanalizuoti ir paremti organizacijas siekiant sukurti tvaresnę ir tvirtesnę tiekimo grandinę. Šis tikslas pasiekiamas apibendrinant pagrindinius ir atitikties įsipareigojimus, išryškinant riziką ir iššūkius bei pateikiant rekomendacijas dėl priemonių, kurių reikia imtis nustatant tvarumo strategijas. Tikslai: nustatyti pagrindinį tvarios tiekimo grandinės įgyvendinimo motyvą, kuris padėtų pagerinti bendrą tiekimo grandinės valdymą. 1. Išsiaiškinti tris tvarumo dimensijas, padedančias padėti tvariai tiekimo grandinės plėtrai Indijos įmonėse. 2. Nustatyti pagrindinius iššūkius ir kliūtis, su kuriomis susiduria įmonės kartu su išorės veiksniais, dalyvaujančiais taikant tvarų požiūrį. 3. Įvertinti aplinkos / žaliosios logistikos veiksnius, į kuriuos atsižvelgta priimant strateginį sprendimą Indijoje. Tyrimo metodas: Literatūros apžvalga, Teminė analizė, Telefoniniai interviu, apklausa, klausimynai, dedukcinis argumentavimas ir turinio analizė. Tyrimų rezultatai: • Pirmoje darbo dalyje pateikiama teorija, susijusi su tvaria tiekimo grandine Indijoje, kartu su iššūkiais, susijusiais su tiekimo grandine, tiekimo grandinės veiksniais ir ekologiška logistika. Pagrindiniai teiginiai taip pat formuluojami literatūros apžvalgos pagalba. • antroje darbo dalyje pagrindinis dėmesys buvo skiriamas metodinei tyrimo daliai. Buvo atlikti pirminiai ir antriniai duomenys bei ištirta daugybė kokybinių duomenų. • trečioje darbo dalyje pateikiami tyrimo rezultatai ir siūlomos strategijos įmonėms, susijusios su tvaria praktika. Suformuluoti teiginiai yra tikrinami, siekiant patikrinti jų pagrįstumą. 5 • Tyrimas padeda kurti strategijas įmonėms, kaip integruoti tvarumą į savo verslo modelį, suprasti tvarios tiekimo grandinės motyvus, iššūkius, kliūtis ir naudą bei suprasti vartotojų elgseną tvarios tiekimo grandinės atžvilgiu. Tai taip pat patikrina suformuluoto teiginio patikimumą tyrime.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129752
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
yash_singh_md.pdf960.89 kBAdobe PDFView/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons