Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129715
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Kavoliūnaitė, Paula
Supervisor: Vagusevičienė, Ilona
Title: Sėjos laiko ir sėklos normos įtaka žieminio kviečio (Triticum aestivum L.) produktyvumui
Other Title: Sowing time and seed rate influence on productivity of winter wheat (Triticum aestivum L.)
Extent: 49 p.
Date: 25-May-2021
Keywords: Žieminiai kviečiai;Winter wheat;Sėjos laikas;Sowing time;Sėklos norma;Seed rate;Produktyvumas;Productivity
Abstract: Eksperimentas buvo atliktas 2019 - 2020 metais Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio Akademijos Bandymų stotyje. Tyrimo objektas: Skirtingu laiku bei skirtinga sėklos norma pasėtas veislės 'Skagen' žieminio kviečio (Triticum aestivum L.) pasėlis. Tyrimų tikslas: Nustatyti sėjos laiko ir sėklos normos įtaką žieminio kviečio produktyvumui. Tyrimų uždaviniai: 1. Palyginti skirtingu laiku bei skirtinga sėklos norma pasėtų žieminių kviečių pasėlio tankumą. 2. Palyginti skirtingu laiku bei skirtinga sėklos norma pasėtų žieminių kviečių varpos biometrinius rodiklius. 3. Įvertinti sėjos laiko ir sėklos normos įtaką žieminių kviečių grūdų kokybiniams rodikliams (baltymų, šlapiojo glitimo, krakmolo kiekiui; sedimentacijos vertėms; hektolitro masei; grūdų drėgniui). 4. Nustatyti sėjos laiko ir sėklos normos įtaką žieminių kviečių grūdų derlingumui. Eksperimente buvo tirta: Derliaus struktūros elementai, derlingumas bei grūdų kokybė. Rezultatai: Gausiausiai krūmijosi ir daugiausiai produktyvių stiebų išaugino ankstyvos sėjos (rugsėjo 4 d. ir 11d.), 4 ir 5 mln. ha-1 sėklų norma pasėti žieminiai kviečiai. Vėlinant sėjos laiką – pasėlio tankumas mažėjo. Iki pieninės brandos tarpsnio (BBCH 72–78), vertinant visus sėjos terminus, daugiausiai stiebų redukavo 5 mln. ha-1 sėklos normos pasėlyje – nuo 31,4 % (vėlyva sėja) iki 47,5 % (ankstyva sėja). Mažiausiai redukavusių stiebų (17,5 %) nustatyta pasėjus 2 mln. ha-1 sėklų rugsėjo 19 d. Produktyviausias varpas subrandino retesniame pasėlyje (2 ir 3 mln. ha-1 sėklų norma) augę kviečiai. Sėjos laikas varpos ilgiui ir grūdų skaičiui varpoje esminės įtakos neturėjo. Žieminiai kviečiai pasėti rugsėjo 11 d., 3 mln. ha-1 sėklos norma, subrandino geriausios kokybės grūdus, kuriuose nustatyta: baltymų – 13,8 %, šlapiojo glitimo – 27,4 %, sedimentacijos rodiklis – 54,2 ml. Prastesnės kokybės grūdai subrendo visais terminais pasėtame tankiausiame (5,0 mln. ha-1 sėklų norma) pasėlyje. Didžiausias derlingumas nustatytas ankstyvos sėjos (rugsėjo 4 d. ir 11 d.) pasėtuose žieminių kviečių pasėliuose, kurie suformuoti panaudojus 5 mln. ha-1 (11,1 t ha-1), 4 mln. ha-1 (10,8 – 11,1 t ha-1) ir 3 mln. ha-1 sėklų normą (10,7 – 10,8 t ha-1).
The experiment was carried out in 2019 - 2020 at the Test Station of Vytautas Magnus University Academy of Agriculture. Subject of the analysis: Crop of variety 'Skagen' winter wheat (Triticum aestivum L.) sown at different times and at different rates of seed. Purpose of the research: To determine the influence of sowing time and seed norm on the productivity of winter wheat. Research tasks include: 1. A relatively different time and different seed rate would sown the density of the winter wheat crop. 2. Relatively different time and different seed rate would sown biometric indicators of winter wheat penis. 3. Assess the influence of sowing time and seed intake on the quality indicators of winter wheat grains (protein, wet gluten, starch content; sedimentation values; hectolitre mass; grain moisture). 4. Determine the influence of sowing time and seed intake on the yield of winter wheat grains. Results: The most numerous bushes and the most productive stems were grown by early sowing (4 and 11 September), 4 and 5 million. ha-1 seed rate for sowing winter wheat. With the delay in sowing time, the density of the crop decreased. Up to the dairy maturity stage (BBCH 72-78), for all sowing terms, the largest number of stems reduced by 5 million tonnes. ha-1 seed rates in the seed range from 31,4 % (late sowing) to 47,5 % (early sowing). Least reduced stems (17.5%) set at EUR 2 million. ha-1 seeds on September 19th. The most productive bell matured in a rarer crop (the rate of 2 and 3 million ha-1 seeds) growing wheat. Sowing time for winter wheat ear length and number of grains in the ear did not have a major impact. Winter wheat sown on 11 September, 3 million. ha-1 seed rate, matured grains of best quality, which contain: protein 13,8 %, wet gluten 27,4 %, sedimentation index 54,2 ml. Grains of inferior quality have matured in all terms in the sown, densest (5.0 million ha-1 seed rate) crop. The maximum yields have been established for winter wheat crops sown by early sowing (4 and 11 September) and formed after the use of 5 million tonnes of winter wheat.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129715
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
paula_kavoliunaite_md.pdf986.57 kBAdobe PDF   Until 2026-05-25View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.