Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129696
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Paulauskaitė, Simona
Title: Asmenų, sergančių demencija ar Alzheimerio liga, tapatumo išlaikymas: taikant socialinio darbo intervencijas
Other Title: Identity maintenance of persons who suffer from dementia or Alzheimer’s disease: applying social work interventions
Extent: 73 p.
Date: 27-May-2021
Keywords: Tapatumas;Identity
Abstract: Visame pasaulyje, įskaitant Lietuvą, visuomenė sparčiai senėja. Visame pasaulyje vyrauja senėjimo tendencijos, sensta mūsų tėvai, seneliai ir mes patys. Todėl tai darosi vis aktualesnė ir svarbesnė tema mūsų visų gyvenimuose. Naudojantis Lietuvos statistikos departamento gautais duomenimis (2021), 2020 metais senyvo amžiaus asmenų skaičius Lietuvos Respublikoje siekė 555 976 asmenų. 2021 metais užfiksuota 557 107 senyvo amžiaus asmenų. Su amžiumi didėja tikimybė susidurti su fizinės arba psichinės sveikatos problemomis. Demencija yra viena jų. Lietuvos higienos institucijos duomenimis (2019), šia liga Lietuvoje diagnozuotų žmonių skaičius siekė 31120, ir šis skaičius nuolat auga. Todėl iškyla poreikis formalios pagalbos ir į asmenį orientuotos pagalbos bei kitų socialinio darbo intervencijų, kurios išlaiko ir formuoja asmens tapatumo tęstinumą. Žmogus yra daugiau negu liga, kad ir kokia sudėtinga ji būtų, net ir demencijos sunkiausiais atvejais arba Alzheimerio ligos pažengusiose stadijose vis dar galima asmenį skatinti ieškoti savojo „aš“. Tyrimo objektas – tapatumo išlaikymas taikant socialinio darbo intervencijas Alzheimerio liga arba demencija sergančiam asmeniui. Tyrimo tikslas – atskleisti ir išanalizuoti asmenų, sergančių Alzheimerio liga arba demencija, tapatumo išlaikymą pasitelkiant socialinio darbo intervenciją. Darbo uždaviniai: 1. Atskleisti veiksnius, kurie padeda išlaikyti demencija arba Alzheimerio liga sergančio asmens tapatumą. 2. Identifikuoti ir aprašyti socialinio darbuotojo vaidmenis ir metodus. 3. Atskleisti iššūkius, su kuriais susiduria socialiniai darbuotojai, siekdami išlaikyti Alzheimerio liga arba demencija sergančio asmens tapatumą. Tyrimo duomenims rinkti taikytas struktūruoto interviu metodas. Tyrimo imtį sudarė septynios socialinės darbuotojos, kurios dirba su demencija arba Alzheimerio liga sergančiais asmenimis. Surinkti duomenys buvo analizuojami pagal kokybinio tyrimo analizės aspektus. Tyrimas ir jo duomenys leido išsiaiškinti ir suprasti, kad socialinio darbo intervencijos, kurios prisideda prie tapatumo išlaikymo, nėra savaiminis dalykas. Tam įtakos turi daugelis veiksnių, kurie tikslingai veikia, funkcionuodami tarpusavyje. Tyrimas išryškino, kad demencija arba Alzheimerio liga sergančiam asmeniui tapatumo tęstinumui išlaikyti reikalingas šių kategorijų funkcionavimas: į asmenį orientuota pagalba ir komunikacija, empatija, orumo užtikrinimas, poreikių užtikrinimas ir metodai, kurie taikomi siekiant išsaugoti kliento atmintį ir tapatumo tęstinumą.
All over the world, including Lithuania, society is aging rapidly. Aging trends are prevalent all over the world, our parents, grandparents and ourselves are aging. Therefore, it is becoming an increasingly relevant and important topic in all of our lives. Using the data received by the Lithuanian Department of Statistics (2021), in 2020 the number of elderly persons in the Republic of Lithuania reached 555,976. In 2021, the number of elderly persons was 557,107. With age, the likelihood of experiencing physical or mental health problems increases. Dementia is one of them. According to the data of the Lithuanian Hygiene Authority (2019), the number of people diagnosed with this disease in Lithuania reached 31,120 and these numbers are constantly growing. Therefore, there is a need for formal and person-centered assistance and other social work interventions that maintain and shape the continuity of personal identity. Man is more than a disease, no matter how complex the disease, even in the most severe cases of dementia or in the advanced stages of Alzheimer's disease, it is still possible to encourage a person to seek his own self. The object of the research is the maintenance of identity through social work interventions in a person with Alzheimer's or dementia. The aim of the study was to reveal and analyze the maintenance of the identity of individuals with Alzheimer's or dementia through social work intervention. Tasks: 1. To reveal the factors that help maintain the identity of a person with dementia or Alzheimer's. 2. Identify and describe the roles and methods of a social worker. 3. Reveal the challenges faced by social workers in maintaining the identity of a person with Alzheimer’s or dementia. A structured interview method was used to collect research data. The study sample consisted of seven social workers working with people with dementia or Alzheimer’s disease. The collected data were analyzed according to the analytical aspects of the qualitative study. The study and its data made it clear and understood that social work interventions that contribute to identity retention are not an end in themselves. This is influenced by many factors that work purposefully in the way they interact. The study highlighted that a person with dementia or Alzheimer’s needs the following categories to function to maintain continuity of identity: person-centered support and communication, empathy, dignity, needs insertion, and methods used to preserve client memory and identity continuity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129696
Affiliation(s): Socialinių mokslų fakultetas
Socialinio darbo katedra
Appears in Collections:2021 m. (SMF mag.)

Files in This Item:
simona_paulauskaite_md.pdf1.09 MBAdobe PDF   Until 2026-05-27View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

48
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

15
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.