Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129693
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Cironka, Marius
Supervisor: Greblikaitė, Jolita
Title: Krovinių gabenimo sausumos kelių transportu gerinimas diegiant inovacijas: UAB „Linėja transport“ atvejis
Other Title: Improving road freight transport through innovation: the case of „Linėja transport“
Extent: 70 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Logistika;Logistics;Sausumos kelių transporto veikla;Transport activities;Inovacijų diegimas;Innovation
Abstract: Kad logistikos sektoriaus įmonės galėtų vykdyti savo veiklą, jos yra priverstos nuolatos ją tobulinti. Inovacijos – tai naujo diegimas įmonės veikloje, pasiekiant teigiamą rezultatą ir įgyjant rinkoje konkurencinį pranašumą. Todėl kiekvienai logistikos įmonei aktualu identifikuoti savo galimybes diegti inovacijas, kurios ne tik užtikrintų įmonės konkurencingumą, bet ir padidintų klientų pasitenkinimo įmonės teikiamomis logistikos paslaugomis. Šio baigiamojo magistro darbo objektas - inovacijų diegimas logistikos įmonėje, užsiimančioje sausumos kelių transportu. Darbo tikslas - išanalizuoti kelių transporto logistikos veikla užsiimančių įmonių problemas ir numatyti jų veiklos tobulinimo galimybes diegiant inovacijas, naudojantis UAB „Linėja transport“ pavyzdžiu. Tikslui pasiekti iškelti darbo uždaviniai: atskleisti problemas sausumos kelių transporto sektoriuje ir sausumos kelių transporto veikla užsiimančiose įmonėse; išanalizuoti inovacijų diegimo logistikos įmonėse naudą įmonės veiklos gerinimui teoriniu aspektu; atlikti inovacijų diegimo kelių įmonėse, užsiimančiose krovinių gabenimu sausumos kelių transportu veiklos gerinimui galimybių tyrimą, remiantis UAB „Linėja transport“ pavyzdžiu; numatyti priemones ir galimybes inovatyviai organizuoti UAB „Linėja transport“ veiklą. Darbe buvo naudojami mokslinės literatūros analizės, sisteminimo ir apibendrinimo, daugiakriterinio vertinimo, kokybinio tyrimo pusiau struktūruoto interviu metodai. Nustatyta, kad labiausiai tinkamos UAB „Linėja transport“ veiklos gerinimo priemonės yra transporto priemonių aprūpinimas kontrolės įranga ir vairuotojų aprūpinimas pastovaus ryšio su įmone priemonėmis. Bendra tokio veiklos gerinimo projekto kaina 59,75 tūkst. EUR. Tokių priemonių įdiegimas gali padidinti įmonės pajamas iki 3 proc. Tokį padidėjimą lemia greitesnis klientų krovinių pristatymas ir galimybė pritraukti naujus klientus. Taip pat tokių priemonių įdiegimas leidžia sumažinti įmonės teikiamų krovinių gabenimo paslaugų savikainą iki 5 proc.
In order for logistics companies to be able to carry out their activities, they are forced to constantly improve them. Innovation is the introduction of a new thing into the company's activities, achieving a positive result and gaining a competitive advantage in the market. Therefore, it is important for every logistics company to identify its opportunities to implement innovations that would not only ensure the company's competitiveness, but also increase customer satisfaction with the logistics services provided by the company. The object of this master's thesis is the implementation of innovations in a logistics company engaged in road transport. The aim of the work is to analyze the problems of companies engaged in road transport logistics activities and to anticipate the possibilities of improving their activities by implementing innovations, using the example of „Linėja transport“. To achieve the goal, the tasks were set: to reveal the problems in the land road transport sector and in the companies engaged in road transport activities; to analyze the benefits of innovation implementation in logistics companies for the improvement of the company's activity from a theoretical point of view; to carry out a feasibility study of the implementation of innovations in road companies engaged in road freight transport for the improvement of road transport activities, based on the example of „Linėja transport“; to envisage measures and opportunities to innovatively organize the activities of „Linėja transport“. Methods of analysis, systematization and generalization of scientific literature, multicriteria evaluation, semi-structured interview of qualitative research were used in the work. It has been established that the most appropriate measures to improve the operations of „Linėja transport” are the provision of vehicles with control equipment and the provision of drivers with the means of constant communication with the company. The total cost of such a performance improvement project is 59.75 thousand. EUR. The introduction of such measures can increase the company's revenue by up to 3%. This increase is due to faster delivery of customer cargo and the ability to attract new customers. Also, the introduction of such measures allows the cost of freight transportation services provided by the company to 5%.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129693
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
marius_cironka_md.pdf1.78 MBAdobe PDF   Until 2026-05-26View/Open

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.