Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129686
Type of publication: master thesis
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Makaveckas, Modestas
Supervisor: Butkevičienė, Lina-Marija
Title: Biologinės kilmės preparatų ir tarpinio pasėlio įtaka vasarinių javų ligotumui ir produktyvumui
Other Title: Influence of biological preparations and cover crops on the prevalence of diseases and productivity of spring cereals
Extent: 39 p.
Date: 25-May-2021
Keywords: Vasariniai kviečiai;Spring wheat;Tarpinis pasėlis;Catch crop;Ligotumas;Diseases;Produktyvumas;Productivity;Biologinės kilmės preparatai;Preparations of biological origin
Abstract: Tyrimo atlikimo vieta: 2020 m. Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademijos bandymų stotis. Bandymų dirvožemis: IDg8-k (LVg-p-w-cc) – karbonatingas sekliai glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol). Tyrimų objektas: Biologiniais preparatais ir jų mišiniais purkštas bei skirtinga žemės dirbimo technologija kartu su tarpiniu pasėliu ar be jo augintas vasarinių kviečių pasėlis (veislė: ‘Wicki‘). Tyrimo tikslas ir uždaviniai: nustatyti biologinės kilmės produktų ir tarpinio pasėlio įtaką vasarinių javų ligotumui ir produktyvumui. 1. Nustatyti biologinių preparatų ir jų mišinių bei žemės dirbimo technologijos kartu su tarpiniu pasėliu ar be jo įtaką vasarinių kviečių ligotumui. 2. Nustatyti biologinių preparatų ir jų mišinių bei žemės dirbimo technologijos kartu su tarpiniu pasėliu ar be jo įtaką vasarinių kviečių derlingumui ir derliaus struktūros elementams. Tyrimo metodai: Atliktas dviejų veiksnių lauko eksperimentas. Tyrimui buvo pasirinkta vasarinių kviečių veislė ‘Wicki‘. Bandymo laukeliai 60 m2 išdėstyti rendomizuotai 4 pakartojimais. Lauko bandymai atlikti pagal tokią schemą: Veiksnys A – žemės dirbimo technologija: 1. Nulinis žemės dirbimas + baltųjų garstyčių tarpinis pasėlis; 2. Beariminis žemės dirbimas. Veiksnys B – dirvožemio kokybę gerinančios ir riziką mažinančios priemonės: N8 – kompensacinis azotas 8 kg t-1 šiaudų, be biologinių preparatų; F - Fosfix 1 l ha-1; R - Ruinex 1 l ha-1; P - Penergetic k 0,2 l ha-1; A - Azofix 1 l ha-1; R+P – Ruinex 1 l ha-1 + Penergetic k 0,2 l ha-1; R+A - Ruinex 1 l ha-1 + Azofix 0,5 l ha-1; P+A – Penergetic k 0,2 l ha-1 + Azofix 1 l ha-1; R+P+A - Ruinex 1 l ha-1 + Penergetic k 0,2 l ha-1 + Azofix 0,5 l ha-1.
Research location: 2020 Vytautas Magnus University Agriculture Academy Experimental Station. Test soil: IDg8-k (LVg-p-w-cc) - carbonate shallow gleyic leachate (Calc (ar) i-Epihypogleyic Luvisol). Research object: Spring wheat crop (variety: ‘Wicki’) sprayed with biological preparations and their mixtures and applied different tillage technology with or without catch crop. Research aim and objectives: to determine the influence of products of biological origin and catch crops on the prevalence of diseases and productivity of spring cereals. 1. To determine the biological preparations and their mixtures and applied tillage technologies together with the catch crop or without it influence on the diseases of spring wheat. 2. To determine the biological preparations and their mixtures and applied tillage technologies together with the catch crop or without it influence on grain yield and yield structural components. Research methods: A two-factor field experiment was performed. The spring wheat variety ‘Wicki’ was selected for the study. The test fields of 60 m2 are arranged randomized in 4 replications. Field tests were performed according to the following scheme: Factor A - tillage technology: 1. Zero tillage + white mustard catch crop; 2. No – till. Factor B - soil quality improvement and risk reduction measures: N8 - compensatory nitrogen 8 kg t-1 straw, without biological preparations; F - Fosfix 1 l ha-1; R - Ruinex 1 l ha-1; P - Penergetic k 0,2 l ha-1; A - Azofix 1 l ha-1; R+P – Ruinex 1 l ha-1 + Penergetic k 0,2 l ha-1; R+A - Ruinex 1 l ha-1 + Azofix 0,5 l ha-1; P+A – Penergetic k 0,2 l ha-1 + Azofix 1 l ha-1; R+P+A - Ruinex 1 l ha-1 + Penergetic k 0,2 l ha-1 + Azofix 0,5 l ha-1.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129686
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA AF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

27
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons