Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129680
Type of publication: master thesis
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Savickaitė, Simona
Title: Bendruomeninių kūrybinių veiklų įtaka vietos atsinaujinimui: Kauno miesto seniūnijų atvejai
Other Title: The impact of community-based creative practices on local renewal: the case of Kaunas city neighbourhoods
Extent: 255 p.
Date: 28-May-2021
Keywords: Vietos bendruomenė;Local community;Kauno miestas;Kaunas city;Vietos atsinaujinimas;Local renewal;Bendruomeniniai menai;Community arts;Vietos identitetas;Local identity
Abstract: Burtis į grupes bei kurti savo bendruomenės kutlūrą yra žmonių prigimtyje. Tačiau, tyrinėti šį reiškinį, vertinti bei įvardinti konkrečiomis sąvokomis pasaulyje pradėta XXI a. pirmajame dešimtmetyje. Lietuvoje bendruomeninių praktikų analizės pradėtos atlikti vos prieš kelis dešimtmečius. Bendruomeninių kūrybinių veiklų aktyvėjimas pastebimas ir Kaune, todėl tai tampa svarbiu tyrimų lauku. Kūrybinės bendruomenės savo būvimu ne tik gerina bendrą vietos emocinį lygį, tačiau keičia ir pačią vietą bei jos įvaizdį, sprendžia svarbias vietos problemas, didina jos vertę. Įvertinti bendruomeninės kūrybines veiklas ir jų įtaką vietai yra nelengvas uždavinys, kuriam reikalingas išsamus tyrimas. Jame įvairiais pjūviais turi būti analizuojama tiek vietos tapatybė, tiek bendruomeninės ir jų veiklos. Šio tiriamojo darbo objektu pasirinktos bendruomeninės kūrybinės veiklos bei jų įtaka Kauno miesto Šilainių, Žaliakalnio ir Šančių seniūnijoms. Darbu siekiama išsiaiškinti kokia gali būti bendruomeninių kūrybinių veiklų įtaką vietos atsinaujinimui teoriniame lygmenyje ir pagal tai išanalizuoti bendruomeninės kūrybos išraišką ir bendruomeninių kūrybinių veiklų poveikį vietos atsinaujinimui Kauno miesto Šilainių, Žaliakalnio ir Šančių seniūnijose. Teorinės šio darbo dalys yra skiriamos pagrindinių darbe minimų sąvokų analizei, tokių kaip bendruomenė, kūryba ir kūrybinės veiklos, bendruomeninė kūryba. Nagrinėjamos su darbo tema susijusios teorijos, aprašomos pagrindinės bendruomeninės kūrybos formos ir principai. Taip pat analizuojama vietos ir viešosios erdvės sąvoka, vietos kūrimo formos, nagrinėjama vietos atsinaujinimo tema bei bendruomeninės kūrybos įtaką vietos atsinaujinimui. Empirinėje darbo dalyje pateikiama Kauno miesto Šilainių, Žaliakalnio ir Šančių seniūnijų atvejų studija, atlikta remiantis pusiau struktūruotais interviu su vietos gyventojais ar rajonų svečiais bei literatūros analize. Išanalizavus tris skirtingas Kauno seniūnijas, išaiškėjo, kad bendruomeninių kūrybinių veiklų įtaka vietos atsinaujinimui visose seniūnijose yra kitokia, rajonai atsinaujina skirtingai būdais. Šilainių bendruomenės prie vietos atnaujinimo dažniausiai prisideda neformaliai, tvarkant gyvenamąją aplinką, didinant bendrą gerbūvį, organizuojant pavienius renginius ir projektus, todėl vietos atsinaujinimas per kūrybines veiklas šioje seniūnijoje yra pastebimas, tačiau nežymus. Žaliakalnio seniūnijoje vietos bendruomenės daugiausia orientuotos į istoriją, paveldo išsaugojimą, tad bendruomeninių kūrybinių veiklų įtaka vietai matoma šioje srityje. Šančių gyventojai, išskirtinai nuo kitų dviejų rajonų, prisiėmė atsakomybę prisidėti prie realių pokyčių rajone. Bendruomenė kviečiama ne tik išsakyti savo nuomonę, bet ir kūrybiškai, pasitelkiant įvairias meno formas spręsti būsimus urbanistinius procesus. Šančių gyventojai, aktyviai veikdami, kuria vietos atsinaujinimą per bendruomenines kūrybines veiklas.
It is natural for humans to form groups and create the culture of their community. However only in the first decade of 21st century such phenomenon started being researched, evaluated and was put in concrete terms. In Lithuania, analyzes of community practices began only a few decades ago. The rise of community creative activities is also noticeable in Kaunas, therefore it becomes an important field of research. With their existence creative communities not only enhance the overall emotional level of the place, but also change the place itself as well as its perception, solves important local issues and improves its value. To evaluate community creative activities and their impact on the place is a daunting task that requires in-depth research. It must analyze both the local identity and the communities and their activities from different angles. The research focuses on exploring the creative activities of the communities and their influence on the elderships of Šilainiai, Žaliakalnis and Šančiai in Kaunas. The aim of the work is to find out what the influence of community creative activities can be on local renewal at the theoretical level and based on that to analyze the expression of community creation and the impact of community creative activities on local renewal in Kaunas elderships of Šilainiai, Žaliakalnis and Šančiai The theoretical parts of this study are devoted to the analysis of the main concepts mentioned in the work, such as community, creativity and creative activities, community creativity. Theories related to the topic of the work are analyzed, the main forms and principles of community creativity are described. The concept of local and public space, forms of local creation, the topic of local renewal and the impact that community creativity has on it are also analyzed. The empirical part of the research presents a case study of Kaunas elderships of Šilainiai, Žaliakalnis and Šančiai, based on semi-structured interviews with local residents or district guests and literature analysis. After three different Kaunas elderships were analyzed, it became clear that the impact on local renewal, that is caused by of community creative activities is different in all elderships, districts are renewed in different ways. Communities in eldership of Šilainiai usually contribute to the renewal of their district informally, by cleaning the living environment, increasing the general well-being, organizing individual events and projects, therefore the renewal of the place through creative activities in this eldership is noticeable, but insignificant. In Žaliakalnis eldership, local communities are mainly focused on history and heritage preservation, so the influence of community creative activities on their district is visible there. The residents of Šančiai, exclusively from the other two districts, have taken on the responsibility of contributing to real change in their district. The community is brougth not only to express their views, but also to address future urban processes creatively through a variety of art forms. The residents of Šančiai, by being active, create local renewal through community creative activities.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129680
Affiliation(s): Menų fakultetas
Teatrologijos katedra
Appears in Collections:2021 m. (MF mag.)

Files in This Item:
simona_savickaite_md.pdf5.95 MBAdobe PDFView/Open

Bendruomeninių kūrybinių veiklų įtaka vietos atsinaujinimui: Kauno miesto seniūnijų atvejai

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons