Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/129647
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jesaulenkaitė, Signė
Supervisor: Vienažindienė, Milita
Title: Logistinės grandinės procesų tobulinimas medicininių tyrimų įmonėse: UAB ,,Alfa" atvejis
Other Title: Improvement of logistics chain processes in medical research companies: the case of JSB Alfa
Extent: 80 p.
Date: 26-May-2021
Keywords: Logistika;Logistics;Grandinė;Chain;Procesai;Processes
Abstract: Tyrimo objektas: medicininių įmonių logistinės grandinės procesai. Tyrimo tikslas - pasiūlyti logistinės grandinės procesų tobulinimo galimybes medicininių tyrimų UAB ,,Alfa“ atveju. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti medicinos tyrimų įmonių logistinės grandinės procesų tobulinimo svarbą ir problemas. 2. Išanalizuoti medicininių tyrimų įmonių logistikos grandinės procesus ir jų tobulinimo galimybes teoriniu aspektu. 3. Atlikti UAB „Alfa“ logistinės grandinės procesų tobulinimo poreikio ir galimybių tyrimą. 4. Pagrįsti analizuojamos įmonės logistinės grandinės procesų tobulinimo priemonių taikymo sprendimus. Tyrimo metodai: Teorinėje darbo dalyje naudojami mokslinės literatūros analizės ir sintezės metodai. Tyrimo dalyje naudojama situacijos (atvejo) analizė, struktūrizuotas interviu, vidaus dokumentų turinio analizė bei SSGG, PEST analizės metodai. Analitinėje dalyje naudojami dokumentų analizės ir lyginamosios analizės metodai. Pirmoje darbo dalyje nagrinėjama medicininių tyrimų įmonių veiklos ypatumai bei pateikiamas probleminių sričių identifikavimas jų logistinės grandinės procesuose. Antroje darbo dalyje pateikiama logistinės grandinės ir joje vykstančių procesų teorinė samprata, logistinės grandinės procesų svarba medicininių tyrimų įmonių veikloje, medicininių tyrimų įmonių logistinės grandinės procesų kokybinis vertinimas taikant LEAN metodus, jų logistinės grandinės procesų tobulinimo galimybės bei UAB ,,Alfa“ logistinės grandinės procesų tobulinimo poreikio empirinio tyrimo metodika. Trečioje darbo dalyje nagrinėjama įmonės UAB „Alfa“ veiklos charakteristikos analizė, tyrimo rezultatai. Skyrius baigiamas medicininių tyrimų įmonės UAB ,,Alfa“ logistinės grandinės procesų tobulinimo galimybėmis. * Magistro baigiamajame darbe tyrimo rezultatai publikuoti 2021-04-22 studentų mokslinėje konferencijoje „Jaunasis mokslininkas 2021“.
Research object - logistics company processes of the medical company JSB Alfa. Research aim - after analyzing the logistics chain of the medical company JSB Alfa and its problem areas, to provide suggestions on the improvement of the logistics chain processes. Objectives: 1. To reveal the importance and problems of improving the logistics chain processes of med- ical research companies. 2. To analyze the logistics chain processes of medical companies and the possibilities of their improvement from the theoretical point of view. 3. To carry out a study of the need and possibilities for improving the logistics chain pro- cesses of JSB Alfa. 4. To substantiate the solutions of the analyzed company for the application of measures for the improvement of the logistics chain processes. Research methods: In the theoretical part of the work, methods of analysis and synthesis of scientific literature are used. The part of the research uses situation (case) analysis, structured inter- view, analysis of the content of internal documents and SWOT, PEST analysis methods. The ana- lytical part uses methods of document analysis and comparative analysis. The first part of the work deals with the peculiarities of the activities of medical research companies and presents the identification of problem areas in their logistics chain processes. The second part of the work presents the theoretical understanding of the logistics chain and its processes, logistics chain processes using LEAN method ant other. In the third part of the work, the analysis of the activity characteristics of the company JSB Alfa and the results of the research are analyzed. The chapter concludes with the possibilities of im- proving the logistics chain processes of the medical research company JSB Alfa. * The results of the research in the master's thesis were published on April 22, 2021 at the student scientific conference "Young Scientist 2021".
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/129647
Appears in Collections:2021 m. (ŽŪA BPF mag.)

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons